Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
20.08.2020

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu upita građana molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica iizbjeglice Kantona Sarajevo da mi odgovori da li naknada zaposlenih roditelja koji imaju dijete sa poteškoćama u razvoju shodno članu 69. Zakona o radu FBIH koju Kanton Sarajevo isplaćuje po ovom osnovu iznosi samo 30% visine prosječne plaće, dok je ta naknada u Zeničko-dobojskom kantonu iznosi 50% prosječne plate. Građani pitaju da li se iznos ove naknade planira povećati u budućnosti. Također ljubazno molim Ministarstvo da mi pojasni pravni okvir na osnovu kojeg se vrši određivanje ove naknade.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem se od srca u ime građana koji žive u blizini deponije Smiljevići na obavljenom poslu analize poljoprivrednog zemljišta. U zaključku dokumenta ‘Rezultati analize poljoprivrednog tla u okruženju deponije Smiljevići-Sarajevo’ predložili ste analizu biljnog materijala (uzgajanih kultura biljaka) da bi se utvrdilo eventualno folijarno usvajanje kontaminanata koji mogu da dođu na biljke imisijom iz zraka, te predlažete monitoring svake tri godine, stoga ljubazno molim ukoliko imate neku procjenu potrebnih sredstava za ova dva prijedloga da me obavijestite kako bih kao zastupnica nadležnim javnim organima na vrijeme uputila inicijativu za obezbjeđenje sredstava u budžetima.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalni zavod za agropedologiju

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
20.08.2020

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija, npr. omogućavanje korištenja sigurnih prostora za učenje (udruženja građana, centara za kulturu, biblioteke i sl.), kroz određene subvencije samohranim majkama u socijalnoj potrebi i sl.”

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Upućujem inicijativu da Vlada KS i ZZO KS naprave prijedlog odluke ili rješenje prema kojem bi ZZO KS ili Vlada KS participirali u cijeni testova na koronavirus koju plaćaju građani.

Obrazloženje: S obzirom da je Vlada FBIH certificirala zdravstvenu ustanovu „AGC“ za testiranje na koronavirus, a uskoro će to biti slučaj koliko sam upoznata i sa još nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, navedenom inicijativom se zadužuje Vlada KS i ZZO da omoguće građanima testiranje u certificiranim privatnim zdravstvenim ustanovama, te da gore imenovani pronađu modus participacije troškove za testove, za sve naše građane.

Zastupnica SBB u Skupštini KS
Bilsena Šahman

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona, ZZO KS

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Puni tekst pitanja:
  • Koja firma je vršila radove na oposobljavanju prostorija Građevinskog fakulteta za funkciju izolatorija?
  • Koliko sredstava je Kanton Sarajevo uložio u opremu tj.pregrade da bi se obezbjedila funkcionalnost istog i koja firma je vršila te radove ?
  • Ko je vršio uklanjanje (rasklapanje) tih pregrada i po čijem nalogu?
  • Gdje je ta oprema trenutno uskladištena i čija je odgovornost ukoliko dodje do oštećenja iste?
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite
Puni tekst pitanja:

Zog nedoumice koja se javlja kod etažnih vlasnika, kao i predstavnika etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pojašnjenje o redoslijedu plaćanja troškova poslova redovnog održavanja, kao i zakonskih obaveza po pitanju protupožarne zaštite, održavanja lifta i slično u odnosu na dug za pozajmicu.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona