Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju, u kojoj su fazi istrage ili krivični postupci za ovih 12 slučajeva, koji su dosadašnji rezultati istih ukoliko ih ima, gdje su raspoređeni ti službenici, na kojim poslovima i u kojim odjeljenjim, te da li vrše aktivno dužnosti ili su suspendovani do okončanja postupka, a ukoliko su neki od postupaka ili svi već završili, onda molim da mi se odg.na postavljena pitanja u kontekstu za period trajanja postupka ili istrage, te da li su iz istih proistekle daljnje posljedice za involvirane službenike?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS za rješavanje putne komunikacije do JU Terapijska zajednica Kampus kao i rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem ove ustanove

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Ilidža, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od strane nadležnih da trenutno po ugovoru na određeno vrijeme na osnovu angažmana preko Programa sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca "Vaučer za posao" Službe za zapošljavanje KS u KJU "Odgojni centar" radi šest (6) lica iz kategorije članova porodica šehida te podnosimo inicijativu da se status ovih lica riješi trajno, u skladu sa zakonskim rješenjem i konkursom prdviđenom procedurom

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Radom MUP-A KS u slučaju ubistva moga brata Dženana Memića se, kao što je poznato, još 2026.g.tj.2027.g. bavilo ad hoc tijelo komisije za sigurnost SKS. Po njihovom izvještaju u MUP-u KS su započete unutrašnje istrage koje su većinom okončane iste godine zbog zastare, iako je, opet u većini slučajeva, utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su navodi iz izvještaja tačni.
Interesuje me informacija, da li je MUP KS poslije toga vršio bilo kakvu analizu ili provodio unutarnju istragu zbog slučaja Memić, tj. o radu policijskih službenika u tom predmetu? Ukoliko jeste, koji su bili rewzultati, a ukoiko nije, zašto nije?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši zatvaranje postojećeg sportskog terena u JU Terapijska zajednica Kampus KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Ilidža, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija prostora nekadašnje Covid amblante u svrhu proširenja kapaciteta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se uposlenicima centra za socijalni rad dodjeli status službene osobe.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Belma Kapo,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se nabavi hematološki analizator koji bi bio koristan za onkološke pacijente koji dolaze u dnevnu bolnicu na kemoterapiju ili radioterapiju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o procentu vakcinacije djece i mladih u cilju zaštite od zaraznih bolesti u toku 2023. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod za javno zdravstvo KS

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. koliko rješenja o promjeni radnih mjesta policijskih službenika ste donijeli od 09.marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine?
2. Potrebno je da mi za svako radno mjesto dostavite pojedinačno obrazloženje i pravni osnov na osnovu kojeg je izvršen premještaj/preraspored policijskog službenika u vremenskom periodu od 09. marta 2023. godine do 10. marta 2024. godine kao i datum kada ste donijeli rješenje o premještaju/preraspodjelu?

3.
4.
5.
6.
7.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS, broj: 01-9-02-2-13611/24 od 13.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite odgovore na sljedeća pitanja:
-Koliko je do danas isključenih korisnika sa sistema centralnog grijanja?
-Koliko je potrošača isključenih na jednocijevnom sistemu, a koliko na dvocijevnom sistemu?
-Koliko je potrošača isključenih bez da imaju ikakav dug, a koliko je isključenih zbog dugovanja prema toplanama?
-Koliko je potrošača isključenih na njihov zahtjev, a koliko su toplane isključile potrošača zbog dugovanja prema toplanama?
-Koliko je potrošača isključeno do 2018.g, a koliko nakon 2018g do danas?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši revizija odobrenih kvota za upise na Magistrske studije po različitim smjerovima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju koji je broj policijskih službenika koji je primljen na posljednjem konkursu raspoređen i nastavio svoj rad direktno na terenu, a koliko policijskih službenika je rad nastavilo u kancelarijama?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje ovog projekta

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu komunikatori odobre kao medicinsko sredstvo i da to bude zagarantovano pravo osobama koje imaju potrebu za nabavku istih

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi dostavite tačan broj uposlenika po svakoj policijskoj stanici u KS. Također tražim da mi dostavite informacije o tome koliko je od navedenog broja policijskih službenika u patrolama na terenu (pojedinačno za svaku policijsku stanicu)?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija

Proslijeđeno:
Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se psihijatri uključe u multisektorske sastanke u školama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa 56, lociran na k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II kao objekat značajan za kulturno historijsko naslijeđe naslijeđe KS u kojem bi se uspostavio navedeni Veteranski centar

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem Inicijativu za sufinansiranje izgradnje sportske dvorane na Stupu u iznosu od 2.000.000,00 KM zajedno sa Općinom Ilidža

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje besplatnog javnog prevoza za osobe sa invaliditetom

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Skupštini KS za utvrđivanje odgovornosti Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo", prema osnivaču, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo, zbog objave na društvenoj mreži novog logotipa Memorijalnog centra, koji je uklonjen tek nakon reakcije javnosti, odnosno građana boraca, te pripadnika šehidskih porodica poginulih boraca i građana iz proteklog rata

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Puni tekst pitanja:

Koja je to priroda poslova koja zahtjeva, da Kabinet premijera KS ima svojstvo pravnog lica, da li je s tim u vezi Kabinet premijera KS upisan u registar, te koji je pravni osnov da Kabinet, odobrava korištenje sredstava tekuće rezerve...?

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS
Puni tekst pitanja:

Da li su Skupština KS, kao osnivač, te Upravni i Nadzorni odbor JU "Memorijalni centar SArajevo", bili upoznati sa izradom i objavom novog logotipa Memorijalnog centra; Da li je raspisan i objavljen javni poziv za izradu novog logotipa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“