Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?

Proslijeđeno:
UPRAVA POLICIJE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje labaratorijskog vađenja krvi u Ambulanti Hrasnica 1, kao što je to nekad bilo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Imaju listatističke podatke koliko je na KS izrađeno IPP ili IEP/ova, za koliki broj djece? Ko prati evaluaciju individualnog plana i programa i programa djeteta i na osnovu čega? Ko evaluira rad Koordinatora Mobilnih timova?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Proslijeđeno:
Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Zvod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS izradi elaborat o zaštiti kako bi se zaštitio objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ulica Aleja lipa 56, lociran k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II

Odgovor:

Odgovor Ministarstva kulture i sporta KS broj: 12/01-04-46892-27-1/23 od 12.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za omogućavanje korištenja službenog parkinga Skupštine KS predsjednicima klubova zastupnika u Skupštini KS u vrijeme radnog vremena

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom se predlaže Javnom preduzeću "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom pravde Kantona Sarajevo pristupi izradi elaborata/analize trajnog rješavanja pitanja poslovnih prostorija, au cilju poboljšanja uslova rada

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, jp tv sa
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poveća sigurnost učenika i učenica OŠ Osman Nuri Hadžić prilikom prelaska ulice do škole

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje KS, broj: 04/1-34-0/65/24 od 30.01.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu zdravstva KS vezano za postupak izdavanja Rješenja i potpisanih ugovora za obavljanje pripravničkog staža za zubne tehničare u JU Dom zdravlja KS radi uvida u zakonitost izdatih rješenja..

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

iInicijativa da se izvrše provjere na kojim sjednicama Školskog odbora je razmatrana problematika narušenih međuljudskih odnosa, prijava o nezakonitom radu Uprave i nepoštovanj8u zakonskih propisa u Elektrotehničkoj Školi za energetiku?

Proslijeđeno:
Elektrotehnička škola za energetiku u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za detaljam pregled inspekcijskih nadzora obavljenih u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu za period od 2020. do danas, koji će osim broja pregleda sadržati jasnu naznaku i opis vrste utvrđenog prekršaja, izrečenih mjera i kazni

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje zašto KJKP ViK d.o.o. Odbija preuzeti obaveze vezane za vodovod Nahorevo od strane Općine Centar?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Koja je upravna mjera izrečena u inspekcijskom nadzoru izvršenog 10.7.2023. godine u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pomoć etažnim vlasnicima i privrednim subjektima u ulici Radenka Abazovića u sanaciji štete nastale požarom na lokaciji Pijaca Kvadrant, kao i za pomoć za sanaciju štete za KJP Tržnice-pijace Sarajevo i njihove korisnike

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa eventualnom intervencijom s obzirom na elementarnu nepogodu od 03.11.2023. godine koja je uzrokovala veliku štetu na trening centru FK Igman Ilidža

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada

Proslijeđeno:
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
15.11.2023

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obezbjeđenje dovoljnog broja kemoterapija za oboljele od karcinoma u KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS