Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se provede istraživanje, evaluacija rada i potrebe uposlenika kako bi se udovoljilo zahtjevima roditelja djece sa poteškoćema u razvoju

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu propisa kojima su regulisana pitanja upisa i bodovanja u predškolske ustanove preko "Emis" sistema, a sve u odnosu na djecu koja imaju prebivalište na području Općine Trnovo

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime Kluba DF da se na nivou Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS pripreme sve radnje a Skupština KS u okviru svojih nadležnosti razmotri pitanje i u školski program od naredne školske godine vrati predmet čiji će sadržaj uključivati sticanje osnovnih znanja i praktičnih vještina iz oblasti odbrane zaštite i spašavanja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi pri JU Psihijatrijska bolnica Ks, uključujući poseban odjel za maloljetnike

Proslijeđeno:
JU Psihijatrijska bolnica, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se uspostavi usluga bezbolnih ginekoloških intervencija i bezbolnih prirodnih poroda za svaku ženu, teda bolnica u svoj protokol uvede pisanu proceduru za navedenu uslugu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Za kreiranje programa edukacije roditelja i djece o važnosti HPV vakcinacije

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo

Proslijeđeno:
URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, uključujući poseban odjel za maloljetnike

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU zavod za bolesti ovisnosti, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujemo zastupničku inicijativu za izdvajanje sredstava potrebnih za edukaciju zdravstvenog osoblja JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" u cilju pružanja usluge bezbolnog poroda

Proslijeđeno:
Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Da se uvede program subvencioniranja ili u potpunosti pokrivanja troškova obaveznih sanitarnih pregleda koji se zahtijevaju kao uslov za prisustvo nastavi za srednjoškolce u Kantonu Sarajevo i to u medicinskim, tehničkim, te ugostiteljskim srednjim školama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da resorno ministarstvo u saradnji sa lokalnim zajednicama a u skladu sa "Elaboratom o reciklažnim dvorištima, nišama i zelenim otocima Kantona Sarajevo" započnme izgradnju novih reciklažnih dvorišta po uzoru na ranije izrađeno reciklažno dvorište u opštini ilijaš

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje senzornog kutka u školama na području Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u okviru resornog ministarstva u Budžetu KS za 2024. godinu osiguraju sredstva u vrijednostima od 100.000 KM, te u saradnji sa Općinom ilijaš obezbjedi neophodan broja plavih kanti, kako bi se uvela treća linija prikupljanja otpada

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Kristina Petrović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje barijera-stubića u ulici Bistrik (uz Carevu džamiju, Isa Begov hamam i hotel)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rekonstrukciju fudbalskog terena, tačnije postavljanje vještačke trave i drenažnog sistema na terenu fudbalskog stadiona Hakija Mršo u Vogošći

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje građevinske građevinske rente za mlade bračne parove koji prvi put rješavanju stambeno pitanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05/03-19-5869-160/24 od 25.04.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" i tražim da mi se dostavi:
1.Spisak svih zaposlenih u JU "Fond memorijala Kantona Sarajevo" koji su zasnovali radni odnos u mandatu aktuelnog direktora Ahemeda Kulanića sa detaljnim informacijma u odnosu na:...

Proslijeđeno:
JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
26.02.2024

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

šTA STE DO SADA URADILI PO PITANJU POBOLJŠANJA STANJA U OBLASTI SIGURNOSTI U SAOBRAĆAJU I IZVRŠENJA SANKCIJA OSIM OVE KAKO NAVODITE MOGUĆNOSTI PRISTUPA ELEKTRONSKOJ BAZI PODATAKA OD STRANE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu.
Tražim da se izvrši inspekcijski nadzor kao i nadzor Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS radi osnovane sumnje o grubom i višestrukom kršenju zakona prilikom donošenja ove Odluke , zlouptrebi položaja i nesavjestan rad od strane resorne ministrice Naide Hota- Muminović kao donosioca Odluke.
U međuvremenu dok traje postupak utvrđivanja zakonitog djelovanja tražim od premijera Vlade KS da se HITNO i bez odlaganja ova štetna Odluka za radnike, ustanovu, organ rukovođenja, organ upravljanja, koja je odraz ozbiljne pravne nesigurnosti i koja ugrožava interese Osnivača stavi van snage.

Odgovor:

Odgovor Ureda za borbu protiv korupcije KS, broj: 20-04-197-520/24 AT od 10.05.2024. godine

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Komisija za obrazovanje i nauku, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi obezbjeđenja zamjenskih stanova porodicama sa statusom interno raseljenih lica sa područja općine Novo Sarajevo u izinosu od 500.000,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi usklađivanja odredbi Ugovora o isporuci vode sa potrošačkom legislativom

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu u ime Aktiva šumarske struke i JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo
radi stavljanja van snage Zaključka broj: 02-04-5140-26/24 od 22.02.2024. godine kojim se utvrđuje Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2024/2025. kojeg je Vlada Kantona Sarajevo donijela na 13. sjednici održanoj 22.02.2024. godine.

Ovim Zaključkom ukida se još jedan od smjer šumarske struke – tehničar hortikulture, a broj učenika na smjeru ekološki tehničar biva smanjen za 50%. Ovakve nepromišljene aktivnosti mogu imati nemjerljive posljedice.
Obzirom da smo Grad koji je jedan od najzagađenijih na svijetu i Kanton koji je pokriven šumama i šumskim zemljištima sa preko 65% površine moramo raditi na strategiji ulaganja u ljudske resurse i buduće stručnjake iz oblasti šumarstva, hortikulture i ekologije. Način afirmisanja mladih po pitanju ovih zanimanja treba biti vizija i opredjeljenje resornog ministarstva i Vlade općenito.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Komisija za obrazovanje i nauku, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U ime građana postavljam pitanje zašto je obustavljena nastava u klasi niže baletske škole u osnovnoj školi "Mladen Pozajić"?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu radi izmjene Uredbe koja propisuje oblast prednosti pri prijemu pacijenta u amblantu porodične medicine radi ostvarivanja prava na prednost pri prijemu za onkološke pacijente

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva