Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kakvi su Vam planovi za rad mobilnih timova i asistenata u OŠ koji su bili angažovani u ovoj školskoj godini, te hoće li Vlada za narednu školsku godinu izdvojiti sredstva za mobilne timove i asistente.

Proslijeđeno:
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministar zdravstva provjerio navode iznesene u javnosti (prof. dr. Suljević na FACE) da anesteziološki aparati / respiratori na KCUS-u nisu servisirani duži period protivno pravilima o održavanju ? To je vrlo ozbiljna optužbe protiv menadžmenta koja direktno narušava zdravlje i život osiguranika KS?
Mi raspolažemo informacijom da u dosadašnjem mandatu generalne direktorice Izetbegović KCUS jedno vrijeme nije imao ugovorenog servisera opreme, da je jedna ugovorena servisna firma propala, a da firma pod aktuelnim ugovorom ima ograničene kadrovske resurse (2 servisera) kojima objektivno ne može zadovoljiti potrebe kvalitetnog i redovnog održavanja.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:
  • Da li se oprema tj.pregrade koje su korištene na Građevinskom fakultetu mogu iskoristiti za novi izolatorij?
  • Ukoliko se mogu iskoristiti zašto se čeka zadnji momenat da bi se obezbjedio novi prostor u kome bi se iste postavile?

 

Proslijeđeno:

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kao dio javnog prevoza jako su bitan segment. Do sad nijedan nivo vlasti o njima nije poveo računa.  Primanja koja ostvaruju su mnogo manja, pomoć institucija je neophodna.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Naime svima je poznato da Opšta bolnica preuzima veliki dio usluga koje je bio dužan pružati KCUS, a novac se i dalje transferira Kliničkom centru. Potrebno je HITNO uskladiti stanje na terenu i novac koji prati pružanje usluga. 

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

 Mejdan je pogodjen elementarnom nepogodom i zbog poplava je doveden u pitanje trenažni proces sportskih klubova i pojedinaca. Naša pomoć Mejdanu u ovom trenutku je neophodna i veoma bitna. 

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Hamed Aljović,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:
Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak farmera (imenom i prezimenom, zatim mjesto i općinu gdje se proizvodnja odvijala) koji su ostvarili pravo na novčani poticaj za 2019. godinu u sistemu krava-tele u Kantonu Sarajevo.
 
Obrazloženje pitanja
 
Velik broj poljoprivrednika mi se kao zastupniku/poslaniku u Skupštini Kantona Sarajevo obratilo sa molbom da postavim ovo zastupničko/poslaničko pitanje jer su izrazili sumnju na nepoštivanje uslova držanje stoke u sistemu krava-tele na pašnjacima u Kantonu Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Jasna Duraković,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Neira Dizdarević,

Saziv: Aktuelni
28.07.2020

27 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite kopiju svih akata koje je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućivalo Općini Trnovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za prostorne planove, gradnju, sječu šume na prostoru planine Bjelašnica.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite Prezentaciju osnovne koncepcije Urbanističkog Plana urbanog područja Sarajeva i to elektronske dokumente sa prezentacije koja se održala 13.07.2020. godine ili da istu prezentaciju na idućoj radnoj sjednici predstavite zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Također molim da istu prezentaciju putem medija naročito Televizije Sarajevo, zvanične web stranice, putem FB profila Vlade Kantona Sarajevo predstavite i građanima.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JP TVSA, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu upita pojedinih predstavnika etažnih vlasnika o statusu napuštenih stanova i potraživanju naknade upravnika za iste, molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje i uputstvo u vezi procedure za ukidanje potraživanja za takve stanove budući da predstavnici etažnih vlasnika nailaze na prepreku u utvrđivanju vlasnika stana, kao i institucije kojoj se trebaju obratiti u vezi istih, a upravnik redovno obračunava potraživanja za naknadu.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika da svaka reklama koja se nalazi na zajedničkim dijelovima zgrade bilo na fasadi, liftu ili drugom dijelu zgrade ne može biti postavljena bez odluke etažnih vlasnika shodno članu 50. stav (2) tačka p) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, te da su dužni obavijestiti pravna i fizička lica vlasnike reklama da moraju imati odluku etažnih vlasnika.
Predstavnici etažnih vlasnika su shodno članu 54. stav (2) tačke l) i m) dužni zaključiti takve ugovore i obavijestiti upravnika o zakupu zajedničkih dijelova zgrade, te molim da to i učine kako se eventulani prihodi zgrada ne bi umanjili za mogući iznos zakupa zajedničkih dijelova zgrade za reklame.

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-31-4/20 od 16.07.2020. upravnik OKI Upravitelj d.o.o. kao razlog povećanog procenta naplate naknade upravniku na adresi Igmanska 50 naveo potpisivanje novog ugovora od 01.10.2019. godine koji je potpisala predstavnik etažnih vlasnika Snežana Dragoje molim da izvršite nadzor da li je predstavnik etažnih vlasnika dobio saglasnost na tekst ugovora shodno zakonskoj obavezi, te molim da mi se dostavi kopija tog zapisnika.

Također budući da zgrada ima osiguranje molim da mi se dostavi kopija zapisnika kojom su etažni vlasnici ovlastili upravnika da u njihovo ime potpiše ugovor o osiguranju, te također molim da mi se dostavi kopija ugovora o osiguranju.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo pravde
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da od subjekta nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz dostavi kopije bankovnih uplatnica povrata sredstava koji su naplaćeni više nego što je to ugovorom između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno, a koje dokazuju da je upravnik OKI Upravitelj sredstva uplatio sa svog računa bilo na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade ili na transakcijski račun upravnika, otvorenog isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, odnosno dokaže da nije vršio samo internu knjigovodstvenu prepravku unutar podračuna ili svog transakcijskog računa za poslove upravljanja i održavanja.”

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu budući je premijer Nenadić u svome ekspozeu kao jednu od mjera Vlade KS da se poveća broj novih sadnica u KS, sa sadašnjih 100.000 na 200.000. te do kraja mandata posaditi ukupno 400.000 do 500.000 novih sadnica na KS, da svaka osnovna i srednja škola u zavisnosti od prostornih mogućnosti uz pomoć resornih ministarstava i javnih preduzeća uz učešće svojih učenika kao vid edukacije posadi što više ZIMZELENIH vrsta drveća, a naročito onih koje umanuju koncentraciju čvrstih PM10 i PM2.5 čestica”

Proslijeđeno:
JKP Sarajevo Šume, KJKP Park, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Uprava za šumarstvo
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje, naime, u mnogim izvještajima o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak koje mi je dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove naročito firme Inspekt-RGH d.o.o. ne vrši se stvarno mjerenje čvrstih čestica već proračun ukupnog godišnjeg opterečenja okoliša koji nije zakonski obavezujući, te se koristi isključivo za procjene Fonda zaštite okoliša FBIH kada je potrebno odrediti naknade. Ovo uputstvo se nikako ne može koristiti kao zamjena stvarnim mjerenjima, posebno što je ova vrsta proračuna za stara postrojenja gotovo nemoguća s obzirom na njihovu starost i neodržavanje. Korištenjem proračuna za emisije čvrstih čestica na ovakvom postrojenju je zasigurno znatno manja prikazana emisija u odnosu na stvarne! Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dozvoljava ovu praksu?
Molim i mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na ovakvo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, jer očigledno imamo pojačano aerozagađenje zimi, a prilikom mjerenja emisije subjekata nadzora u epizodi UZBUNA do sada ni kod ijednog subjekta nije zabilježeno prekoračenje!!!”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da nad subjektima iz akta Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz prošire nadzor na 2019. i 2020. godinu, budući je nadzorom tretirana samo 2018. godina, a etažnim vlasnicima se u 2019. i 2020. godini naplaćivala naknada viša nego što je to ugovorima između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za osnivanje fonda za pozajmice, sredstva za hitne i nužne popravke koje bi se beskamatno davali zgradama-etažnim vlasnicima uz obavezu vraćanja dodijeljenih sredstava uz troškove obrade ili plaćanja bilo kojih nastalih troškova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša