Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

Postavljam pitanje Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo:

Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?
U prilogu odgovora tražim detaljan pregled:
obaveza i uplata po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.godinu;
korisnika koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora;
zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku;
odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.god,
dodijeljenih koncesija u 2015.godini.

OBRAZLOŽENJE:

Planirani prihod po osnovu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.godinu iznosi 1.237.500 KM, a u projekciji Budžeta za 2016.godinu se planira i povećanje na 1.300.000KM.
Analiziramo li pak ove prihode samo u prethodne dvije godine, primjetit ćemo katastrofalnu realizaciju planiranih prihoda.
Naime, u 2014.godini na poziciji Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, planirano je 1.500.000 KM, a ostvareno 345.545 KM, dok je u 2013.godini ostvareno 391.652 KM. To je približno jedna četvrtina planiranih prihoda, ostalo dajemo “na kafu” privatnicima.
Ovaj stepen naplate zahtijeva hitnu reakciju Vlade i resornog Ministarstva kako bi se obezbijedio veći priliv sredstava za Budžet i efikasnije upravljanje prirodnim resursima. Donošenje Pravilnika o uspostavljanju i vođenju registra o koncesijama samo je prvi korak koji je Vlada napravila.

Pitanje efikasnijeg upravljanja prirodnim resursima je imperativ u situaciji kada zaduživanjem krpimo budžetske rupe, i kada se Kanton suočava sa redukcijama u vodosnabdijevanju. Izvori pitke vode moraju puniti prazne vodovodne cijevi građana Kantona ili Budžet kojim će se ovaj problem riješiti.

Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u što kraćem roku snizi krajnjem korisniku cijenu koštanja prirodnog gasa, ili plina.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Veliki broj građana Sarajevskog Kantona žali se da neodgovorni vlasnici vozila parkiraju i ostavljaju da godinama njihova vozila budu deponovana a ne parkirana na javnim površinama od kojih su mnoga u raspadajućem stanju i kojima je registracija istekla prije više godina. Time zauzimaju parking mjesta, zauzimaju javnu površinu i oduzimaju prava našim sugrađanima da na tim mjestima svakodnevno parkiraju svoja vozila. Mnogi od vlasnika čak i ne žive u zgradama ispred kojih su parkirana ta vozila. Trenutni zakon vezan za ovu problematiku nije istu regulisao na pravi način i tim omogućava da u kontinuitetu ovaj problem ostaje nerješen. Tražimo da se postojeći zakon izmjeni da se ovaj problem riješi tako što će se omogučiti uklanjanjanje ovih vozila sa javnih površina i omogučiti našim građanima da te površine svakodnevno koriste.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Na osnovu inicijative koju je uputio zastupnik Bajrović, nadovezujem se te pitam šta je sa zgradom doma penzionera u Nedžarićima, to je stečeno pravo penzionera a ne milostinja te zgrada treba da im se vrati. Vlasti to ne čine te je prisutna sumnja da je neko želi privatizovati zbog atraktivne lokacije. Na osnovu svega navedenog ponovo tražim da mi se dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na jednoj od sjednica u vezi doma penzionera u Nedžarićima.“

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Kanton Sarajevo u svojim institucijama ima i Ured u Briselu. Zanima me koliko je Ured u Briselu osigurao sastanaka privrednih i pravnih delegacija iz Kantona Sarajevo sa delegacijama iz kruga EU, te koliki je obim investicija pokrenut ili doveden putem ovog Ureda u BiH. Također, zanima me koliki su troškovi ovog Ured od trenutka njegovog osnivanja pa zaključno sa krajem 2015. godine."

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela Uredbu o zabrani zapošljavanja u Kantonalnim institucijama do 31.12.2015.godine?"

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "širenje neugodnih mirisa iz okolnih područja gradske deponije".

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Nezadovoljan učinjenim, zastupnik Ismir Jusko, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo ponovo je pokrenuo zastupničku inicijativu sa Druge radne sjednice od 29.04.2015.godine:

"Inicijativa je vezana za Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Problem preduzeća egzistira već neko vrijeme. Samo preduzeće Zavod osnovano je u okviru Građevinskog fakulteta kao neovisni profitni centar koji se samostalno finansirao od svoje aktivnosti. Projektovanje saobraćajnica, testiranje kvaliteta, naučna istraživanja, atesti itd. U to vrijeme uposlenici Zavoda bili su profesori sa Građevinskog fakulteta, asistenti te uspješni studenti koji su tu zapošljavali nakon završetka studija. Zavod posluje u svojoj zgradi koja se nalazi pored Građevinskog fakulteta Sarajevo i sama zgrada je napravljena izdvajanjem sredstava od uposlenika Zavoda. Vremenom, a crpeći sve resurse Zavoda direktori su odlazili u ministarstva i javna preduzeća a Zavod je prepušten sam sebi i trenutno posluje bez definisanog vlasničkog odnosa i licenci koje su mu potrebne za rad i legalno poslovanje. S tim da preostale uposlenike Zavoda koji ničim nisu doprinijeli ovoj situaciju čeka sudbina radnika Aide DITE i slično. S tim da se ovaj problem može riješiti brzo i efikasno uz političku volju i nadzor Kanton koji upravlja fakultetima u Sarajevu. Tražim da se preispita što je prije moguće status i međusobni odnos Građevinskog fakulteta Sarajevo i Zavoda za saobraćaj Građevinskog fakulteta Sarajevo. Te da se donesu hitni zaključci i upute menadžmentu ovih firmi kako ne bi došlo do kolapsa u poslovanju Zavoda koji je potreban i fakultetu i privredi Kantona Sarajevo. A samim tim bilo bi manje 50-tak ljudi na birou za zapošljavanje, što u današnje vrijeme nije beznačajno."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo:

Zavod za saobraćaj Građevinskog fakulteta u Sarajevo više puta podnosio je inicijativu Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo za rješavanje pravnog statusa pomenutog Zavoda. Takođe Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zatražilo je da Vlada Kantona Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja) da pismenu saglasnost za prenos osnovačkih prava nad Zavodom sa Kantona na Vladu Federacije.
Iz samog naziva Zavoda za saobraćaj vidi da je isti u sastavu Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, to je ovo...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li postoji strategija Vlade Kantona Sarajevo o eventualnom prihvatanju izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja koja se ovih dana dešava u našem susjedstvu, što najvjerovatnije neće ni nas zaobići?"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalazi se u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja kako slijedi:

1. Koliko podzakonskih akata, po donesenim zakonskim rješenjima od strane Skupštine Kantona Sarajevo, su resorna ministarstva Vlade Kantona Sarajevo bila dužna izraditi, utvrditi i propisati?
2. Koliko ih je urađeno i koji su to podzakonski akti?
3. Koliko ih je neurađenih i koji su to podzakonski akti?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Avdibegović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu "da Vlada Kantona Sarajevo do naredne sjednice Skupštini Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je na 18. sjednici održanoj 15.10.2015. godine, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste privrednih društava kojima upravlja ili u čijem upravljanju učestvuje Kanton Sarajevo. Navedenom odlukom, privredno društvo "BAGS-ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća koje je bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, stavljeno je na Listu privrednih društava kojim upravlja Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture.
Naime, članom 3. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/04, 21/05 i 36/14)...

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Veterinarski institut na Stupu i kompleks laboratorija:

"Koji je udio Kantona Sarjevo u strukturi vlasništva instituta/LAboratorija ili kako se to na Stupu zove ili se planira zvati?

Da li se Kanton Sarajevo odriče novoizgrađenog objekta, u koji je uloženo preko 3 miliona kreditinih budžetskih sredstava zarad deset duluma aktraktivnog zemljišta pogodnih za drugu namjenu (tambena izgradnja i sl)?

Koji je rok da se izvrši tehnički prijem objekta i da se objekat predda na upotrebu Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na korištenje kao krajnjem korisniku?

Koji je rok kreditinih zaduženja kod Svjetske banke, kolike su i kada dospijevaju kreditne obaveze i ko je i kojim dokumentom preuzeo obavezu vraćanja?"

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 27.05.2015

Puni tekst pitanja:

Poslanik/zastupnik Amel Mekić na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu.
INCIJATIVA
Ponukan nedavnim gostovanjem glavne tužiteljice Kantonalnog suda gdje. Dalide Burzić, te detaljnim isčitavanjem i o radu Kantonalnog suda za 2014. Godinu predsjednika gospodina Jahiefendića.
Mogu konstatovati da je napravljen dobar iskorak , no međutim to nije dovoljno.
Iskreno, ja se ne osjećam sigurno, kao ni većina sugrađana.
Gospođa Dalida kaže da su joj ruke vehzane zbog ZKP FNIH kao i nekih kantonalnih zakona.
Zbog toga želim pokrenuti incijativu.
PREDMET: Incijativa za razmatranje načina predupražnjenja postupanja Tužilaštva i Suda na Kantonalnom nivou , sukladno ZKP FBIH sa ciljem otklanjanja ugrozbe sigurnosti građana sa urgentnim početkom sudskih postupaka . Dostavlja se kao preliminarni tematski materijal u smislu inciranja i razmatranja Skupštine Kantona Sarajeva.
Zbog svega navedenog, mi zastupnici se moramo uključiti stavovima zasnovanim na realnim pravno provodivim zakonima i pomoći funkcionisanje sudske vlasti i provedbi zakona u Kantonu Sarajevo.
Zbog čega ovo sve govorim.
U posljednje vrijeme intenziviran je između ostalog i porast izvršenja krivičnih djela , kao i nošenje i upotreba nelegalnog vatrenog oružja. Evidentiran je i porast nezadovoljstva građana koja se manifestuju određenim vidovima osobne nesigurnosti.
Ja ću se osvrnuti na elemente kriminogenosti ali isključivo iz ugla vremenskog aspekta, fokusiranog na momenat lišavanje slobode , izvršioca kaznenog dijela , njegovog procesuiranja po pravilima ZKP FBIH, uključujući i određivanje pritvora te onih dešavanja u vezi sa tim.
U ovom konkretnom slučaju nije mi cilj tumačiti odrednice KZFBIH u smislu visine kazne koja je zaprijećena za određena krivična djela nego se fokusirati na jedan jedan segment koji podstiče efikasnost , brzinu postupanja , kompletiranje dokumentacije, te čekanje optuženih lica na početak suđenja.
Naime u članu 145. ZKP detaljno je precizirano kad i na koji način se određuje pritvor u članu 146. ZKP su navedeni razlozi pod kojim se određuje pritvor koji obuhvata i vanredne okolnosti, dok je u članu 148. ZKP precizirana nadležnost za određivanje pritvora što je u implicitnoj zadaći suda na prijedlog tužioca. Potom, slijede odredbe u vezi pritvora i to u članu 152. ZKP FBIH, 160. ZKP FBIH nadzor nad izvršenje pritvora itd.
Međutim nakon što je licu ukinut pritvor sukladno ZKP odlukom Suda optuženijk izlazi na slobodu do početka suđenja. Taj period i pored sigurnosnih mjera koje se izriču za to lice , predstavlja potencijalnu mogućnost da on kao takav napravi ili pak pokuša napraviti uraditi radnju koja ima elemente krivičnog dijela i kao takav izazvati strah i nemir u sredini koja ga okružuje.
Smatram za neophodno da se pokrene incijativa kako bi se zakonskom procedurom donijele ili pak precizirale odredbe zakona koje bi ubrzale početak suđenja.
Stoga, predlažem , da se sa ove sjednice uputi predmetna incijativa stvarno nadležnom ministrastvu i drugim organima i organizacijama , koji bi sukladno ovlastima koje imaju, pokrenuli postupak u citiranom pravcu i to bez odlaganja direktno , jer smatram da će se na ovaj način u potrebnoj mjeri osigurati prioritetno vladavina zakona.

Odgovor:

IZJAŠNJENJE MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE NA INICIJATIVU AMELA MEKIĆA:
Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 27.05.2015. godine, zastupnik Amel Mekić pokrenuo je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10 i 8/13), u dijelu koji se odnosi na određivanje i trajanje pritvora u krivičnom postupku u odnosu na početak suđenja, radi dostavljanja nadležnom ministarstvu i pokretanja propisane...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Safet Mešanović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu izdvoji grant za izgradnju Roditeljske kuće i istu dostavio u pisanoj formi.

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Ana Babić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Dana 10.09.2012.godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Odluku o povratu finansijskih sredstava općinama za Javna skloništa. Tom odlukom Općini Stari Grad treba da se izvrši povrat sredstava za održavanje i izgradnju skloništa u iznosu od 157.079,00 KM. Ova odluka do današnjeg dana se nije realizovala, odnosno realizovala se djelimično.

Naime dolaskom nove Vlade Kantona Sarajevo u martu ove godine i imenovanjem Jasmina Halebića za ministra finansija ova odluka je počela sa realizacijom. Nažalost od šest Općina koje su na listi za povrat sredstava samo Općina Stari Grad i Centar nisu dobili povrat sredstava.

Mišljenja smo da ne smijemo vršiti sami segragaciju među općinama Kantona Sarajevo i smatram da bi sve općine trebale biti jednako tretirane kako u Vladi Kantona Sarajevo tako i za Ministra finansija. Javno protestujem zbog načina raspodjele tj. uplate sredstava koja su predmet ove odluke, a koja se očito vrši prema stranačkom opredjeljenju Načelnika ( sve Općine čiji su načelnici iz SDA su do danas dobili povrat sredstava na njihove račune)".

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministarstvo finansija i Vlada Kantona Sarajevo u roku od 15 dana zatraže od Porezne uprave FBiH spisak svih primanja sa Budžeta Kantona Sarajevo kao i sva primanja u svim javnim ustanovama, fondovima i javnim preduzećima u vlasništvu Kantona Sarajevo u proteklih 12 mjeseci, uključujući i naše, te da se spisak objavi javno po uzoru na spisak koji je objavljen o platama na Federalnom nivou 2013.godine".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade "da Ministarstvo osigura da srednje škole kao javne ustanove i Univerzitet u Sarajevu poštuju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca, branitelja Bosne i Hercegovine koji daje prednost pri upisu djece pripadnika boračke populacije".

Inicijativu uz obrazloženje naci cete u prilogu.

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 17.06.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Naime, u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je upravna organizacija, pod nazivom Prosvjetno-pedagoški zavod, koja trenutno ime više uposlenika od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Ova institucija je veoma važna jer bi trebala da se bavi pitanjima struke i unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada. Međutim, već nekoliko godina ova institucija nema nikakve rezultate u pitanjima poboljšanja odgojno-obrazovnog rada, osim nadzora, prema kojem se na neučinkovit način obilaze profesori u nastavi i ocjenjuju na inspektorski način, bez tačno utvrđene metodologije i subjektivnih mišljenja. O svemu ovom Vam može posvjedočiti i činjenica da direktorica ove institucije nije nikada dostavila svoj lični izvještaj o poslovima koje obavlja, nego dostavlja izvještaje i poslove stručnih savjetnika koji prema njenim nalozima izvršavaju određene aktivnosti. Svi savjetnici uposleni u PPZ-u se bave aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim opisima poslova i najveći dio je njihovog posla sveden na obilazak nastavnika,umjesto na savjetodavni rad.

Ova institucija bi trebala preći u sastav Ministarstva kao Sektor ii Odjel, koji bi se bavio sljedećim:

- analiza nastavnih planova i programa, od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta
- analiza problema sa kojima se susreću nastavnici u svakodnevnom radu , od inkluzije do maloljetničke delinkvencije
- predlaganjem metoda i tehnika rada sa učenicima i pružanjem podrške nastavnicima u istim.
- Osim navedenog, neophodno je uvesti i ostale aktivnosti, kao što je saradnja sa nastavničkim fakultetima u oblasti stručnog usavršavanja i nevladinim sektorom koji se bave pitanjima obrazovanja.
- godišnji program rada direktorice (dakle, njen lični razvojni program) za period 2010.-2014.npr, koji je usvojio minister
- program stručnog usavršavanja nastavnika, za isti period

Određeni period već postoje nastojanja da se ovaj problem riješi, ali nikada se ovom nije pristupilo na pravi način i sve je još uvijek na čekanju.
Aktualiziranjem ove problematike dobit ćete povjerenje mnogih nastavnika, koji se  u svom radu često susreću sa problemima a za koja nemaju adekvatan odgovor, koja trenutno broji preko 20 uposlenika i koji su suočeni sa besmislenim inspekcijskim nadzorima, koji već odavno nemaju pedagoški smisao."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na inicijativu zastupnika Ismira Juske nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

3. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 27.05.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade ODMAH pokrene proceduru i pripremi Akcioni plan Ministarstva za provođenje strategije za borbu protiv korupcije 2015-2019.godine, te pokrene aktivnosti na izradi niza provedbenih akata iz nadležnosti Ministarstva kako bi se osiguralo da ustanove iz oblasti obrazovanja provedu efektivne mehanizme u borbi protiv korupcije".

Inicijativu sa obrazloženjem možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na Inicijativu zastupnika Mirze Čelika nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za "hitnim pojačanim inspekcijskim i policijskim nadzorom nelegalnih taxi vozila, posebno u večernjim satima".

Inicijativu uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

Odgovori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja nalaze se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Zašto se ne poštuje prioritet pri zapošljavanju djece boračke populacije. Posebno djece čiji su očevi nosioci najvećih ratnih priznanja. Tražim da Vlada i Ministarstvo za boračka pitanja naprave registar te djece i da ih pokušaju zaposliti. Sramotan je odnos nekih institiucija i ustanova prilikom zapošljavanja djece boračkih populacija."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja možete naći u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Kolegij Skupštine, Vlada Kantona

5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 21.07.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Petoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 21.07.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu da se "Informacija o poduzetim aktivnostima po pitanju slučaja trovanja djece u vrtićima KS" uvrsti kao tačka u dnevni red naredne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Tekst pitanja uz obrazloženje je u prilogu.

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 17.06.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Četvrtoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.06.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Svjedoci smo povećanog broja saobraćajnih nesreća koje se dešavaju na glavnim promenticama, ali i onim sporednim u glavnom gradu BiH. Već odavno je jasno da policija ne može da se suprostavi ovome problemu iz brojnih razloga. S toga pokrećem inicijativu da Vlada I Ministarstvo saobraćaja, iznađu mogućnost za postavljanje uspornika ( ležećih policajaca) na vitalnim dijelovima saobraćanica u gradu Sarajevu. Prvoshodo mislim na prometnice kod ulaza državne bolnice, kao i Koševskog Kliničkog centra ali i duž cijele saobraćajnice od Skenderije do Marin – dvora, a posebno duž Titove ulice."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu zastupnika Zvonke Marića se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
5. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori