Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zaobrazovanje, nauku i mlade da mi dostave informaciju o svim osobama koje su zaposlene na Univerzitetu Sarajevo, tačnije sve članice Univerziteta (fakulteti i akademije) u periodu od imenovanja ove Vlade" ?

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto UO Studentskog centra nije postupio po zakonu i nakon više od dva mjeseca od izglasavanja dva negativna finansijska izvještaja smijenio direktora a što su bili dužni" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Želim da vas upoznam da se u Studentskim domovima vrši zastrašivanje svih studenata koji su se usudili progovoriti protiv direktora Kadrića.

Ti studenti su se usudili reći javno da je stanje u Studentskim domovima katastrofalno a u domovima ih je nakon nekoliko dana dočekala opomena pred isključenje iz domova.

Student Haris Silajdžić iz Goražda je dobio opomenu pred isključenje iz studentskih domova zbog izazivanja buke i nemira u svojoj sobi iako taj dan uopće nije bio u Sarajevu nego kući u Goraždu.

U opomeni koju je dobio navodi se da je policija dolazila i napravila zapisnik o događajima te da će biti isključen iz domova ako se nešto slično ponovi.

Haris je otišao u policijsku stanicu da provjeri navode o prijavi i tamo su mu rekli da nemaju nikakvu prijavu u domovima za datum koji se navodi te da nisu zaprimili nikakav poziv.

No, na direktorovu nesreću čovjek je taj dan preuzimao vozačku dozvolu u Goraždu, išao na trening stonogtenisa te cijeli vikend proveo u Goraždu za šta posjeduje i materijalne dokaze iz MUP-a te niz svjedoka koji mogu potvrditi da je on zaista bio u Goraždu taj vikend.

Upućujem inicijativu ministarstvu obrazovanja da provjeri sve ove navode te pokrene radnje u svojoj nadležnosti ako se utvrdi da direktor vrši ovakvu nedopustivu vrstu pritisaka na studente.

Molim vas da izvjestite Skupštinu u narednih mjesec dana da li su ove tvrdnje tačne te koje su radnje poduzete.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijednosti zbog nejasnih imovinsko – pravnih odnosa. Ako je to dio projekta da nam se otvoreno kaže kako ne bi potencirali više ovaj problem, i ako mu je namijenjena sudbina doma penzionera u Nedžarućima? Ovaj hotel je postao poprište čak i međuporodičnih tuča i svakovrsnog javašluka, što utiče na kompromitaciju i Ministarstva privrede i Vlade”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Vlada Kantona

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" ...Vladi Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, bez čekanja u redu, za porodice djece i osoba s invaliditetom / poteškoćama u razvoju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od Vlade Kantona Sarajevo da provjere nadležnost održavanja službenih obilježja Kantona Sarajevo, te ukoliko je u njenoj nadležnosti hitno promijeni zastave na jarbolima na stupskoj petlji i sve druge oštećene i prljave zastave posebno na ulazima u grad, te povedu brigu o službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U Skladu sa članom 106. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu da Vlada za svaku sjednicu Skupštine pripremi Informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je nadležna, te da se ista tretira kao redovna tačka dnevnog reda.

Puni tekst pitanja:

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. Jula Danom žalosti u BiH. Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine , kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BIH, bili su dužni da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti. Međutim pojedini medijski emiteri su se oglušili na Odluku Vijeća ministara, te postavljam pitanje da li će isti biti sankcionisani i na koji način ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.).

Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađivanje granskih ugovora.

Tražim odgovore na pitanja : koji se ugovori trenutno usklađuju, dokle se došlo sa pregovorima, kada se očekuje potpisivanje i šta je Vlada planirala poduzeti u slučaju da ne dođe do usaglašavanja pojedinih granskih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom ?

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi u što kraćem roku imali sveobuhvatnu evidenciju lica tretiranih Zakonom o pravima branilaca i članova i njihovih porodica i Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kako Vlada utvrđuje način i uvjete za odobravanje pozajmica za otvaranje radnih mjesta iz Člana 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, molim da se u Javnom pozivu za 2016. godinu iznađe način da se sredstva usmjere na zapošljavanje nezaposlene djece navedenih kategorija, po uzoru na Program mjera zapošljavanja za 2016. godinu koji je ciljao određene kategorije kroz zasebne programe zapošljavanja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo da donese neophodne odluke i pokrene odgovarajuće procedure kako bi se isplatama iz budžeta Kantona Sarajevo : porodiljski dodatci, davanja socijalnim kategorijama, isplate svih vrsta za socijalne i ugrožene kategorije dala prednost u odnosu na isplate plata Vladi, Skupštini Kantona Sarajevo, menadžmentima javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih koji imaju veća redovna primanja u odnosu na socijalne kategorije

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposlenika, tako da se prijem u radni odnos vrši isključivo putem javnog konkursa-oglasa, u cilju prijema najboljih kandidata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

Kako je Federalna Vlada jasno kazala da je aktuelni socijalni partner Vlade Kantona Sarajevo, odnosno sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja nije validan u zakonskom smislu, niti kada je riječ o njegovoj registraciji. Interesira me da li će taj fantomski sindikat i njegovog lidera Saudina Sivru i dalje finansirati Vlada KS i tretirati ga kao socijalnog partnera. Evidentno je daje i nakon odluke Federalne Vlade, Saudin Sivro u društvu resornih ministara i još nekih dužnosnika iz Vlade a i Skupštine Kantona Sarajevo, čak se pojavljuje i na zvaničnim pres konferencijama, a mislim daje to loša poruka za sve građane i prosvjetne radnike, Vladu ali i Skupštinu, iz prostog razloga što u ovom trenutku taj sindikat ne predstavlja legalnu instituciju za koju se u javnosti uz podršku vladinih dužnosnika predstavlja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podrška sufinansiranju izgradnje spomenika "Almiri i Bošku".

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo kako bi se pronašlo rješenje za izgradnju preostalih oko cca 300 stanova za pripadnike boračke populacije kojima Kanton Sarajevo duguje rješavanje stambenog pitanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori