Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.“

Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog čega je podignut."

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBiH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu. Ovim putem podnosim inicijativu da se u program rada svih ministarstava u Vladi koja imaju obaveze iz ovog zakona, da za iduću godinu obavezno uvrste i realizuju rješavnje svih pitanja proisteklih iz zakona."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"1. Dali možemo reći građanima KS da će isporuka plina biti redovna kao i servisiranje obaveza u 2016. god.
2. U kom realnom periodu možemo očekivati prestanak redukcije vode u KS."

Puni tekst pitanja:

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.“

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova. Iniciram da Vlada dopuni Odluke o metodologiji izrade izvještaja o radu kantonalnih organizacija tako da propiše da Izvještaj o finansijskom poslovanju svake kantonalne ogranizacije sadrži i obavezu navođenja neto plata i drugih primanja po kategoriji poslova".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Inicijativu možete naći u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Budući da je pokrenuta inicijativa oko izgradnje spomenika „Ženi“ smatram i pokrećem inicijativu da se podrži ovaj projekat i da se u njega involviraju i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, kao i resorno ministarstvo kako bi se ostvario ovaj humani cilj. Smatram da je čak možda ova aktivnost pomalo zakašnjela jer uloga žene u najtežim trenucima za BIH i uopće u našem društvu je bila nemjerljiva. Kada kažete žena prva asocijacija je majka. Svaki argument preko toga je možda i suvišan, ali podsjećam da su prve žrtve agresije na naš grad i državu bile studentica iz Dubrovniak Suada Dilberović i Olga Sučić , a da ne pominjem heroine poput Fadile Žute sa Žući ili doktorice Silve Rizvanbegović i brojnih majki koje su u proteklom ratu izgubile svoje sinove."

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koju možete naći u prilogu.

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Kemal Ademović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo u što kraćem roku snizi krajnjem korisniku cijenu koštanja prirodnog gasa, ili plina.

Odgovor:

Odgovor Ministartsva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Veliki broj građana Sarajevskog Kantona žali se da neodgovorni vlasnici vozila parkiraju i ostavljaju da godinama njihova vozila budu deponovana a ne parkirana na javnim površinama od kojih su mnoga u raspadajućem stanju i kojima je registracija istekla prije više godina. Time zauzimaju parking mjesta, zauzimaju javnu površinu i oduzimaju prava našim sugrađanima da na tim mjestima svakodnevno parkiraju svoja vozila. Mnogi od vlasnika čak i ne žive u zgradama ispred kojih su parkirana ta vozila. Trenutni zakon vezan za ovu problematiku nije istu regulisao na pravi način i tim omogućava da u kontinuitetu ovaj problem ostaje nerješen. Tražimo da se postojeći zakon izmjeni da se ovaj problem riješi tako što će se omogučiti uklanjanjanje ovih vozila sa javnih površina i omogučiti našim građanima da te površine svakodnevno koriste.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

„Kanton Sarajevo u svojim institucijama ima i Ured u Briselu. Zanima me koliko je Ured u Briselu osigurao sastanaka privrednih i pravnih delegacija iz Kantona Sarajevo sa delegacijama iz kruga EU, te koliki je obim investicija pokrenut ili doveden putem ovog Ureda u BiH. Također, zanima me koliki su troškovi ovog Ured od trenutka njegovog osnivanja pa zaključno sa krajem 2015. godine."

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kako slijedi:

“ Na osnovu inicijative koju je uputio zastupnik Bajrović, nadovezujem se te pitam šta je sa zgradom doma penzionera u Nedžarićima, to je stečeno pravo penzionera a ne milostinja te zgrada treba da im se vrati. Vlasti to ne čine te je prisutna sumnja da je neko želi privatizovati zbog atraktivne lokacije. Na osnovu svega navedenog ponovo tražim da mi se dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na jednoj od sjednica u vezi doma penzionera u Nedžarićima.“

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića za odgovor:
Kada će se obrazovanje u Kantonu Sarajevo, kao jedna od najvažnijih oblasti, podvesti pod adekvatnu zakonsku regulativu s obzirom da smo svjedoci da u sadašnjoj situaciji u oblasti obrazovanja glavnu riječ vode udruženja (Sindikat i Vijeće roditelja)?"

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Nermin Bjelak na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Da li je istina koja je objavljena ovih dana u sredstvima informisanja da je u nekim ministarstvima i njima odgovornim institucijama primljen određeni broj ljudi bez odobrenja i saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, koja je donijela Uredbu o zabrani zapošljavanja u Kantonalnim institucijama do 31.12.2015.godine?"

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Pleho na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za "širenje neugodnih mirisa iz okolnih područja gradske deponije".

Pitanje uz obrazloženje možete naći u prilogu.

Odgovor:

ODGOVOR MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA:

Povodom aktuelne situacije na odlagalištu otpada «Smiljevići» izazvane iskopavanjima Instituta za nestale osobe BiH po nalogu Tužilaštva BiH, a koje za posljedicu ima, između ostalog, širenje neugodnih mirisa u okruženju objekta, iz Vlade Kantona Sarajevo je 14.09.2015.godine Tužilaštvu BiH upućen zahtjev za hitno izjašnjenje oko saniranja nastale štete, te o daljnjim planovima s obzirom na najave da će istraživanje biti nastavljeno.

U zahtjevu je ukazano na neodrživost postojećeg stanja i potencijalne...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem za predstavnike Skupštine i za Vladu – imam informaciju da su sredstva za ozvučenje sale u kojem se održavaju sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već odavno odobrena i da stoje na računu. Molim Vas ukoliko je to tačno da se realizira projekat što prije jer u suprotnom nastavit ćemo da održavamo sjednice u atmosferi koja nije primjerena ni jednom parlamentu, jer hodajući mikrofon narušava dignitet parlamenta jer podsjeća na estradu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo: “Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBIH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu?

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu o objavljivanju liste najvećih primanja u javnim preduzećima, javnim ustanovama i fondovima u vlasništvu Kantona Sarajevo i istu dostavio u pisanoj formi.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Ana Babić na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

"Dana 10.09.2012.godine Vlada Kantona Sarajevo je usvojila Odluku o povratu finansijskih sredstava općinama za Javna skloništa. Tom odlukom Općini Stari Grad treba da se izvrši povrat sredstava za održavanje i izgradnju skloništa u iznosu od 157.079,00 KM. Ova odluka do današnjeg dana se nije realizovala, odnosno realizovala se djelimično.

Naime dolaskom nove Vlade Kantona Sarajevo u martu ove godine i imenovanjem Jasmina Halebića za ministra finansija ova odluka je počela sa realizacijom. Nažalost od šest Općina koje su na listi za povrat sredstava samo Općina Stari Grad i Centar nisu dobili povrat sredstava.

Mišljenja smo da ne smijemo vršiti sami segragaciju među općinama Kantona Sarajevo i smatram da bi sve općine trebale biti jednako tretirane kako u Vladi Kantona Sarajevo tako i za Ministra finansija. Javno protestujem zbog načina raspodjele tj. uplate sredstava koja su predmet ove odluke, a koja se očito vrši prema stranačkom opredjeljenju Načelnika ( sve Općine čiji su načelnici iz SDA su do danas dobili povrat sredstava na njihove račune)".

Odgovor:

Odgovor Ministarstva finansija nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić, na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje kako slijedi:

Postavljam pitanje Ministarstvu privrede i Vladi Kantona Sarajevo:

Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?
U prilogu odgovora tražim detaljan pregled:
obaveza i uplata po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.godinu;
korisnika koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora;
zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku;
odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.god,
dodijeljenih koncesija u 2015.godini.

OBRAZLOŽENJE:

Planirani prihod po osnovu koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2015.godinu iznosi 1.237.500 KM, a u projekciji Budžeta za 2016.godinu se planira i povećanje na 1.300.000KM.
Analiziramo li pak ove prihode samo u prethodne dvije godine, primjetit ćemo katastrofalnu realizaciju planiranih prihoda.
Naime, u 2014.godini na poziciji Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, planirano je 1.500.000 KM, a ostvareno 345.545 KM, dok je u 2013.godini ostvareno 391.652 KM. To je približno jedna četvrtina planiranih prihoda, ostalo dajemo “na kafu” privatnicima.
Ovaj stepen naplate zahtijeva hitnu reakciju Vlade i resornog Ministarstva kako bi se obezbijedio veći priliv sredstava za Budžet i efikasnije upravljanje prirodnim resursima. Donošenje Pravilnika o uspostavljanju i vođenju registra o koncesijama samo je prvi korak koji je Vlada napravila.

Pitanje efikasnijeg upravljanja prirodnim resursima je imperativ u situaciji kada zaduživanjem krpimo budžetske rupe, i kada se Kanton suočava sa redukcijama u vodosnabdijevanju. Izvori pitke vode moraju puniti prazne vodovodne cijevi građana Kantona ili Budžet kojim će se ovaj problem riješiti.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Safet Mešanović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu izdvoji grant za izgradnju Roditeljske kuće i istu dostavio u pisanoj formi.

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

6. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 02.09.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Adnan Solaković na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Red je da se čestita i reprezentaciji Sarajevskog Univerziteta koja je osvojila 2 zlatne, 5 srebrenih i 6 bronzanih medalja na Europskom Univerzitetskom karate prvenstvu 23-26.07.2015 Žabljak, Crna Gora.
Ova reprezentacija je bila pobjednik u ženskoj i muškoj konkurenciji pa time i sveukupni pobjednik. Nadam se da će reprezentaciju ( takmičare UKK - Univerzitetski Karate Klub Bosna Sarajevo ) za koje je nadležno ministarstvo sporta, obrazovanja, premijer zajedno sa Skupštinom Kantona organizovano primiti ovu reprezentaciju na prijem kao što se uradilo za druge sportove. Također se nadam nagradi kao što su dobili drugi sportovi kao i refundaciji troškova za učešće , jer naša matična kuća je za razliku od drugih Kanton Sarajevo."