Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za donošenje Odluke o privremenom dodjeljivanju saglasnosti za rad necertificiranim tumačima znakovnog jezika u Kantonu Sarajevu”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za provođenje i preispitivanje provođenja obaveza iz poglavlja IX Zakona o upotrebi znakovnog jezika u KS (tj. Članova 25, 26, 27, 28 i 29)”.

Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se Štabu civilne zaštite priključi direktorica Robnih rezervi i direktor Centra za socijalni rad.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.

Odgovor:

Potpuni odgovor uručen zastupniku

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.

Puni tekst pitanja:

• Da li u ovom momentu Vlada KS ima pregled ukupnih dugovanja javnih preduzeća uzimajući u obzir presuđene sporove i one koji su u procesu na sudovima, te o kojem iznosu se radi?
• Navedeno pitam zbog činjenice kako je više nego jasno da se deblokade računa zbog sudskih tužbi u cilju funkcionisanja javnih službi vrše budžetskim novcem kao u slucaju KJP Park, te se postavlja pitanje  finansiranja takvih dugova u narednom periodu i rizika naspram održive realizacije aktuelnih projekata!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Odluka o izuzeću ministrice Bogunić

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zahtijev upućen inspekciji na postupanje

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

• Da li je ispoštovana zakonska procedura kod prijema radnika u radni odnos u slučaju prijema Ene Avdibegović u stalni radni odnos u KJKP RAD na osnovu raspisanog javnog oglasa od 10.08.2019 godine ?
• Tražim da mi se hronološki dostave svi podatci vezani za uslovi konkursa, broj prijavljenih kandidata, način postupka za prijem od strane komisije , postupak kod žalbi kao i svi drugi dokumenti za koje ne postoji prepreka u odnosu na zakon o zaštiti ličnih podataka vezane za konkretan predmet ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Tražim objašnjenje zašto se obračunava i naplačuje puni iznos računa za mjesece početka i kraja grijne sezone a građani uslugu koriste pola mjeseca, plate uslugu za jedan mjesec u punom iznosu u toku grijne sezone a ista nije izvršena ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Ministarstvo privrede, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Koliko je Turistička zajednica zabilježila posjeta pećini Megara

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za subvencioniranje troškova javnog prevoza (Gras i Centrotrans) za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, i to u članu 157. St.1 koji glasi: “Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće“. Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.

Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Požar na adresi Grbavička 6a

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša da pristupe hitnoj izmjeni Zakona o prostornom uređenju KS u smislu da se građanima KS omogući legalizacija bespravno izgrađenih objekata

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih poduzmu sve zakonom dozvoljene aktivnosti kako bi pomogli JU “Djeca Sarajeva” da vrate u svoj posjed bivši vrtić „Boško Buha", koji se nalazio u ulici Buka na broju 11. Općina Centar. Trenutni korisnik objekta je Njemačka ambasada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničku inicijativu Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i Ministarstvu obrazovanja KS da formiraju Radnu grupu, koja će biti sastavljena od profesionalaca, sa ciljem prevencije i nadzora nad svim oblicima nasilja – nasilje nad Ženama, nasilje nad djecom, vrsnjačko nasilje, nasilje na radnom mjestu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

zastupničko pitanje vezano za stanje kriminaliteta u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

“Koji je trenutni broj zahtjeva u postupku dodjele prava na koncesiju, koji su konkretno zahtjevi u pitanju i kada su podnošeni ministrastvu?”