Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu pravde i uprave KS za formiranje Programa za finansiranje liječenja djece oboljele od malignih bolesti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izradu Zakona o gorskoj službi spašavanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da se u najkraćem roku pokrene formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Vladu KS da mi dostavi informaciju o sudbini sredstava koja su bila obezbjeđena za LED rasvjetu u iznosu od 30 miliona putem javnog poziva za projekat javno privatnog partnerstva “Zamjena i ugradnja LED svjetiljki i sistema upravljanja javnom rasvjetom na području Kantona Sarajevo” u 2018. Godini.

- Da li su sredstva utrošena, preraspoređena? Ukoliko nisu da li Vlada KS ima plan kako ih utrošiti?

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Da se na svim službenim automobilima u vlasništvu Kantona Sarajevo, izvrši tehnička konverzija sa goriva na plin, a kako je i djelimićno definisano KEAP-om kroz akcioni plan za unapređenje kvalitete zraka u Kantonu do 2022 godine, kao i da Vlada donese uredbu da se prilikom redovne obnove službenih automobila u budućem periodu nabavljaju vozila koja će iskljućivo koristiti plinske ili hibridne motore, što se naravno ne odnosi na teretna namjenska vozila,. ako sa tehničkog aspekta to nije izvodljivo za tu vrstu vozila.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim VLADU KANTONA SARAJEVO, UPRAVU ZA ŠUMARSTVO, KJP SARAJEVO-ŠUME da mi dostave informacije o mogućnosti obezbjeđivanja drva za ogrjev, drvene biomase građanima Kantona Sarajevo po povoljnijim cijenama kako bi se što više građana Kantona Sarajevo opredjelilo za ovaj ekološki način zagrijavanja stambenih objekata, a sve u cilju smanjenja aerozagađenja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se izvrši rekonstrukcija putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica Rustem – pašina, od kružnog toka do mosta na Ilidži.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za “iscrtavanje horizontalnog obilježja zabrane parkiranja ispred ulaza u dvorište i stambeni objekat na adresi Obala Kulina bana 17”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je inicijativu za obilježavanje pješačkih prelaza na raskrsnicama duž Hrasničke ceste na kojima to nije učinjeno, te obavezno i ispred zgrada fakulteta fakulteta SSST i IUS, kako bi povećala sigurnost pješaka pri prelasku kolovoza.

“Takođe zahtijevam da se ispred zgrada fakulteta u Hrasničkoj cesti, umjesto postojećih  ležećih policajca, sad već značajno oštećenih, izgradi pješački prelaz sa podignutim nivoom kolovoza, kao na zadnjoj priloženoj fotografiji, čime se osigurava željeno smanjenje brzine i onemogućava vozačima da pokašavaju izbjeći ležećeg policajca, kao što je do sada bila praksa, i da ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, a tehnički gledano, rješenje je trajnije.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi dostavi:

1. Plan i program broja razmještaja taxi stajališta Kantona Sarajevo
2. Ugovor o uslovima korištenja i načinu plaćanja taxi stajališta za 2018 i 2019.godinu koje Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo potpisuje svake godine sa Udruženjem “Sarajevo Taxi”
3. Broj licenci za takiste prema broju stanovnika u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “ za iznalaženje rješenja koje bi za rezultat imalo produženje trajanja zelenog semaforskog svjetla za pješake na raskrsnici ulica Azize Šaćirbegović i Džamijska”.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu za donošenje propisa kojim bi se korištenje nargile stavilo pod kontrolu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva vezano za postojeći problem nedostatka vakcina u Domovima zdravlja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se preispita na koji način se vrši isplata naknada koje nemaju karakter plaće tj. (naknada za slučaj povreda na radu, teške invalidnosti, teške bolesti i sl)”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za dopunu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izmjenu Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normative radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i uĉila po predmetima za osnovnu školu, a u skladu sa kadrovskim kapacitetima”.

“Iniciram da se razmotre trenutni kapaciteti za dostizanje minimuma od 25. radnih sati u okviru radne sedmice, koje stručni saradnici u centrima trebaju posvetiti neposrednom radu sa djecom sa teškoćama. Također, iniciram da se, u saradnji sa centrima, ustanove neophodni koraci u cilju dostizanja ovog standarda.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala zabrana rada u trgovačkim i ugostiteljskim objektima za vrijeme državnih praznika u Kantonu Sarajevo”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala obaveza poslodavcima koji se bave trgovinom u Kantonu Sarajevo da radnici/ce koji rade za kasom moraju imati stolicu prilikom rada”.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu “da se na području KS pokrenu aktivnosti radi osiguranja preventivnih programa u oblasti upotrebe kanabisa i nargile”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izradu Nacrta zakona o zaštiti od svjetlosnog zagađenja u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi informaciju da li etažni vlasnici zgrada tj. stanari starih i novoizgrađenih apartmana kao i stanari ostalih zgrada na prostoru Igmana i Bjelašnice imaju obavezu izbora upravnika za upravljanje i održavanje zgrade shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine Kantona Sarajevo 19/17)

- Također molim ukoliko imaju gore pomenutu obavezu da mi se dostavi informacija o provedbi iste.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Senad Hasanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada Kantona Sarajevo, sa posebnom uključenošću Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u saradnji sa nadležnim institucijama osnuju Fond za novorođenčad”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalni stambeni fond, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Pravo na pitku vodu
● Svako ima pravo na pitku vodu.
● Vodni resursi su javna imovina kojom upravlja država.
● Vodni resursi prvenstveno i održivo služe za opskrbu građana
vodom za piće i upotrebu u domaćinstvu, i nisu tržišna roba.
● Snabdijevanje pitkom vodom i vodosnabdijevanje domaćinstava
obezbjeđuje država direktno kroz lokalne zajednice i ne na
komercijalnoj bazi.
● Niti jedan stanovnik Kantona ne smije biti ostavljen bez vode
ukoliko svoje obaveze ne može izmiriti usljed nedostatka
finansijskih sredstava za život.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Prosvjetno-pedagoški zavod, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je resornom ministarstvu i Prosvjetno-pedagoškom zavodu inicijativu za izradu:

- Nastavnog plana i programa za osnovnu školu prilagođenog djeci sa teškoćama u razvoju koja pohađaju redovnu školu i
- Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, KJKP Toplane, KJKP VIK, SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO, Vlada Kantona

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Vladu KS, resorno ministarstvo, KJKP VIKSA, KJKP SARAJEVOGAS, KJKP RAD, KJKP TOPLANE da mi dostave informacije o uposlenim u novootvorenom Centru komunalnih usluga u ulici Envera Šehovića 14. kao i svim drugim novootvorenim Centrima komunalnih usluga ili Centrima za korisnike svakog pomenutog javnog preduzeća i to:

1. Ime i prezime svakog uposlenog i njihove godine starosti, formalno obrazovanje, godine minulog radnog staža unutar javnog preduzeća
2. Informaciju za svakog uposlenika centara da li su novouposleni ili su premješteni sa drugog radnog mjesta unutar istog KJKP-a
3. Da li je bilo upošljavanja invalida rada preraspodjelom radnih mjesta unutar svakog KJKP-a
4. Prosječna plata uposlenika svakog centra.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori