Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zapošljavanje u JU Domovi zdravlja Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na korištenje službenih momitela u ZZO KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursne procedure" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim da mi se dostavi informacija o provedenoj privatizaciji Kantonalnog preduzeća Neretva d.d., kao i statusa zaposlenih u tom preduzeću nakon privatizacije u smislu rješavanja prava iz radnog odnosa (uplata zdravstvenog, penzijskog osiguranja i dr.)“ .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" ...Vladi Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, bez čekanja u redu, za porodice djece i osoba s invaliditetom / poteškoćama u razvoju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od Vlade Kantona Sarajevo da provjere nadležnost održavanja službenih obilježja Kantona Sarajevo, te ukoliko je u njenoj nadležnosti hitno promijeni zastave na jarbolima na stupskoj petlji i sve druge oštećene i prljave zastave posebno na ulazima u grad, te povedu brigu o službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.).

Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađivanje granskih ugovora.

Tražim odgovore na pitanja : koji se ugovori trenutno usklađuju, dokle se došlo sa pregovorima, kada se očekuje potpisivanje i šta je Vlada planirala poduzeti u slučaju da ne dođe do usaglašavanja pojedinih granskih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom ?

Puni tekst pitanja:

U Skladu sa članom 106. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu da Vlada za svaku sjednicu Skupštine pripremi Informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je nadležna, te da se ista tretira kao redovna tačka dnevnog reda.

Puni tekst pitanja:

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. Jula Danom žalosti u BiH. Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine , kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BIH, bili su dužni da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti. Međutim pojedini medijski emiteri su se oglušili na Odluku Vijeća ministara, te postavljam pitanje da li će isti biti sankcionisani i na koji način ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo da donese neophodne odluke i pokrene odgovarajuće procedure kako bi se isplatama iz budžeta Kantona Sarajevo : porodiljski dodatci, davanja socijalnim kategorijama, isplate svih vrsta za socijalne i ugrožene kategorije dala prednost u odnosu na isplate plata Vladi, Skupštini Kantona Sarajevo, menadžmentima javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih koji imaju veća redovna primanja u odnosu na socijalne kategorije

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi u što kraćem roku imali sveobuhvatnu evidenciju lica tretiranih Zakonom o pravima branilaca i članova i njihovih porodica i Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kako Vlada utvrđuje način i uvjete za odobravanje pozajmica za otvaranje radnih mjesta iz Člana 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, molim da se u Javnom pozivu za 2016. godinu iznađe način da se sredstva usmjere na zapošljavanje nezaposlene djece navedenih kategorija, po uzoru na Program mjera zapošljavanja za 2016. godinu koji je ciljao određene kategorije kroz zasebne programe zapošljavanja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu pri Univerzitetu u Sarajevu" .

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zaobrazovanje, nauku i mlade da mi dostave informaciju o svim osobama koje su zaposlene na Univerzitetu Sarajevo, tačnije sve članice Univerziteta (fakulteti i akademije) u periodu od imenovanja ove Vlade" ?

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto UO Studentskog centra nije postupio po zakonu i nakon više od dva mjeseca od izglasavanja dva negativna finansijska izvještaja smijenio direktora a što su bili dužni" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" 1.Koji je broj oduzetih vozila u Kantonu Sarajevo od 1996. godine do danas?
2.Koje je brojno stanje oduzetih vozila na dan 30.11.2016. godine?
3.Kakav je status oduzetih vozila?
4.Koja je procjenjena vrijednost oduzetih vozila?
5.Na kojim lokacijama su smještena oduzeta vozila?
6.Koliki iznos sredstava se izdvaja za smještaj (ležarinu, placarinu) oduzetih vozila na predmetnim lokacjama“?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijednosti zbog nejasnih imovinsko – pravnih odnosa. Ako je to dio projekta da nam se otvoreno kaže kako ne bi potencirali više ovaj problem, i ako mu je namijenjena sudbina doma penzionera u Nedžarućima? Ovaj hotel je postao poprište čak i međuporodičnih tuča i svakovrsnog javašluka, što utiče na kompromitaciju i Ministarstva privrede i Vlade”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo kako bi se pronašlo rješenje za izgradnju preostalih oko cca 300 stanova za pripadnike boračke populacije kojima Kanton Sarajevo duguje rješavanje stambenog pitanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri