Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje, upućeno Vladi Kantona Sarajevo, koje se odnosi na obavezu plaćanja administrativnih taksi za nezaposlene osobe.

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Premijera Kantona Sarajevo da mi odgovori da li će Vlada Kantona Sarajevo poduzeti sankcije prema odgovornim osobama u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo zbog nepoštivanja Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo?"

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona zaduži ministarstva koja imaju nadležnost nad KJKP da uz saglasnost Vlade donesu Pravilnik za prijem zaposlenika u radni odnos, u cilju prijema najboljih kandidata putem javnog konkursa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Iskazujem nezadovoljstvo odgovorom na zastupnicku inicijativu koju sam pokrenula na 6. Radnoj sjednici, odrzanoj 02.09.2015. godine.
Podsjecanja radi, uputila sam inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo predloži rješenje problema sa kojima se susreće preduzeće BAGS – ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća, a koje isporučuje toplotnu energiju najvećem dijelu stanovništva i privrednih subjekata u urbanom dijelu Vogošće.
Radi se o preduzecu u vecinskom vlasnistvu (66,6%) Vlade Kantona Sarajevo, koje se susrece sa brojnim problemima u poslovanju, usljed kojih se svake godine dovodi u pitanje mogucnost finansiranja isporuke toplotne energije za vrijeme grijne sezone.
U odgovoru koji sam dobila od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo stoji da je, u okviru planiranih budzetskih sredstava za 2015. godinu izdvojeno 200.000 KM u svrhu pripreme postrojenja za grijnju sezonu 2015./2016., a to je podatak koji je svima nama bio poznat i planiran u budzetu za 2015. godinu.
Smatrajuci da ove vrste finansijskih infuzija, koje za rezultat imaju puko prezivljavanje preduzeca, predstavljaju kratkorocno rjesenje, upucujem inicijativu da Vlada poduzme konkretne korake, te ponovo ukazujem na besmislenu situaciju sa Peračkim vrelom, gdje jedno javno preduzece – BAGS ENERGOTEHNIKA d.d. Vogošća prodaje vodu drugom javnom preduzeću – VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo, a oba su vlasništvo Kantona Sarajevo.
Prema mojim saznanjima, kapacitet Peračkog vrela je dovoljan da bi se njegovim uključivanjem u sistem vodosnabdjevanja ujedno rijesio gorući problem redukcija vode, sa kojim se susrecu gradjani Kantona Sarajevo."

Puni tekst pitanja:

"Da li Vlada KS priprema strategiju smanjenja aero-zagađenja u KS jer je to glavni ekološki i zdravstveni problem? "

Puni tekst pitanja:

"Da Vlada Kantona Sarajevo formira ekspertnu ad-hoc Komisiju koja će imati mandat da u roku od trideset dana utvrdi postoji li nesavjestan rad, zloupotreba položaja i ovlaštenja direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo i o tome da pismeno informiše Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo.“

Puni tekst pitanja:

"Tražim da mi Vlada KS dostavi podatke o svim kreditnim zaduženjima Kantona Sarajevo kod komercijalnih banaka uz rokove otplate istih i iznose kamta koje će biti isplaćene na osnovu svih kredita. Uz odgovor tražim i da uz svaki kredit bude napisano zbog čega je podignut."

Odgovor:

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje uvaženog zastupnika Halilović Semira, u prilogu dostavljamo Tabelarni prikaz – Kreditno zaduženje Kantona Sarajevo kod domaćih banaka.

Prilog- kao u tekstu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBiH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu. Ovim putem podnosim inicijativu da se u program rada svih ministarstava u Vladi koja imaju obaveze iz ovog zakona, da za iduću godinu obavezno uvrste i realizuju rješavnje svih pitanja proisteklih iz zakona."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

"1. Dali možemo reći građanima KS da će isporuka plina biti redovna kao i servisiranje obaveza u 2016. god.
2. U kom realnom periodu možemo očekivati prestanak redukcije vode u KS."

Puni tekst pitanja:

"Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.“

Odgovor:

ODGOVOR:

U skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-12-056-3/02 od 20.06.2002. godine donijeta je Odluka o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo i prihvaćen tekst Ugovora o zakupu stanova za lica u stanju socijalne potrebe u objektima O-9 i O-10 na lokaciji "Otes" vlasništvo GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo. Navedena akta je u ime Vlade Kantona Sarajevo u skladu sa predmetnom odlukom potpisao tadašnji premijer, g-din Nermin Pećanac,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu koju možete naći u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Budući da je pokrenuta inicijativa oko izgradnje spomenika „Ženi“ smatram i pokrećem inicijativu da se podrži ovaj projekat i da se u njega involviraju i Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, kao i resorno ministarstvo kako bi se ostvario ovaj humani cilj. Smatram da je čak možda ova aktivnost pomalo zakašnjela jer uloga žene u najtežim trenucima za BIH i uopće u našem društvu je bila nemjerljiva. Kada kažete žena prva asocijacija je majka. Svaki argument preko toga je možda i suvišan, ali podsjećam da su prve žrtve agresije na naš grad i državu bile studentica iz Dubrovniak Suada Dilberović i Olga Sučić , a da ne pominjem heroine poput Fadile Žute sa Žući ili doktorice Silve Rizvanbegović i brojnih majki koje su u proteklom ratu izgubile svoje sinove."

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Delalić, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od svih organizacija koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova. Iniciram da Vlada dopuni Odluke o metodologiji izrade izvještaja o radu kantonalnih organizacija tako da propiše da Izvještaj o finansijskom poslovanju svake kantonalne ogranizacije sadrži i obavezu navođenja neto plata i drugih primanja po kategoriji poslova".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu "za sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o stanju sigurnosti u Kantonu Sarajevo".

Inicijativu možete naći u prilogu.

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je poslaničko pitanje kako slijedi:

Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi u što kraćem vremenskom roku odgovori na sljedeće pitanje: “U kojem roku i u kojem postotku će se umanjiti cijena gasa u Kantonu Sarajevo za krajnje potrošaće?“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Ismir Jusko na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Veliki broj građana Sarajevskog Kantona žali se da neodgovorni vlasnici vozila parkiraju i ostavljaju da godinama njihova vozila budu deponovana a ne parkirana na javnim površinama od kojih su mnoga u raspadajućem stanju i kojima je registracija istekla prije više godina. Time zauzimaju parking mjesta, zauzimaju javnu površinu i oduzimaju prava našim sugrađanima da na tim mjestima svakodnevno parkiraju svoja vozila. Mnogi od vlasnika čak i ne žive u zgradama ispred kojih su parkirana ta vozila. Trenutni zakon vezan za ovu problematiku nije istu regulisao na pravi način i tim omogućava da u kontinuitetu ovaj problem ostaje nerješen. Tražimo da se postojeći zakon izmjeni da se ovaj problem riješi tako što će se omogučiti uklanjanjanje ovih vozila sa javnih površina i omogučiti našim građanima da te površine svakodnevno koriste.“

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Želim podsjetiti da još uvijek nisam dobila odgovor na zastupničko pitanje postavljeno 07.10.2015. godine, a koje glasi:Koje konkretne mjere su poduzete, ili se planiraju poduzeti, kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade? U sklopu odgovora sam tražila detaljnu informaciju o stanju u oblasti rudarstva i eksploatacije prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo, sa osvrtom na stanje obaveza i potraživanja po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina i geoloških istraživanja.
Pošto je Vlada predložila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o geološkom istraživanju, i to u skraćenom postupku, prethodno pitanje dopunjujem sljedećim:
-Koje je stanje obaveza i uplata po osnovu Odluke o plaćanju naknade za geološko istraživanje na dan 31.12.2015. godine;
-Koliko je bilo slučajeva detaljnog geološkog istraživanja u svrhu navedenu u članu 8. Stav (4) Zakona bez odobrenja nadležnog Ministarstva?"

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 31/04), donesen je krajem 2004 godine.

Članom 3. ovog zakona određeno je ukupno devetnaest komunalnih djelatnosti, a u članu 4. date su definicije istih. U stavu 2. člana 4. stoji: „Podzakonskim aktima će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti”.

Član 52. glasi: „Vlada Kantona će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav 2. ovog zakona”.

Većina podzakonskih akata do danas nije donesena iz čega se da zaključiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima na primjenjuje (nije ga moguće primijeniti) u punom kapacitetu.

Poznato je da je 2013 godine (osam godina poslije donošenja zakona), Vlada donijela Uredbu o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/13).

Što se tiče komunalne čistoće, ova oblast je još uvijek regulisana Zakonom o komunalnoj čistoći, iako je predviđeno da bude regulisana podzakonskim aktom u skladu sa prije navedenim.

Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetnaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je Zakon na snazi?
Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

Pitanje upućujem za predstavnike Skupštine i za Vladu – imam informaciju da su sredstva za ozvučenje sale u kojem se održavaju sjednice Skupštine Kantona Sarajevo već odavno odobrena i da stoje na računu. Molim Vas ukoliko je to tačno da se realizira projekat što prije jer u suprotnom nastavit ćemo da održavamo sjednice u atmosferi koja nije primjerena ni jednom parlamentu, jer hodajući mikrofon narušava dignitet parlamenta jer podsjeća na estradu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja upućena ministru za obrazovanje, nauku i mlade i Vladi Kantona Sarajevo: “Molim da mi dostavite preciznu informaciju o implementaciji Zakona o mladima FBIH, u kontekstu ispunjenja obaveza koje Vlada ima prema ovom Zakonu?

Puni tekst pitanja:

"Šta će Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade poduzeti da se utvrdi odgovornost direktora škola zbog postupaka i radnji koje imaju za posljedicu pravljenje štete budžetu Kantona Sarajevo u iznosu preko 250.000,00 KM?".