Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Na osnovu koje odluke JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo naplaćuje participaciju za tretman manuelne masaže cijele kičme u iznosu 10 KM pacijentima upućenim na fizikalne terapije"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Vlada Kantona

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Svjedoci smo da je korito Miljacke na pojedinim mjestima izuzetno zapušteno.

Odgovor:

O D G O V O R:
U skladu sa članom 34. stav 4 poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine kantona Sarajevo“, broj: 4/16 obavještavamo vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije nadležno za čišćenje korita rijeke Miljacke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kako smo upoznati, veliki broj ministarstva u Vladi Kantona, radi na pripremi granskih kolektivnih ugovora za različite oblasti (državna uprava, zdravstvo, školstvo, privreda i dr.).

Stupio je na snagu Opći kolektivni ugovor i ističe vrijeme za usklađivanje granskih ugovora.

Tražim odgovore na pitanja : koji se ugovori trenutno usklađuju, dokle se došlo sa pregovorima, kada se očekuje potpisivanje i šta je Vlada planirala poduzeti u slučaju da ne dođe do usaglašavanja pojedinih granskih ugovora sa Općim kolektivnim ugovorom ?

Puni tekst pitanja:

U Skladu sa članom 106. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu da Vlada za svaku sjednicu Skupštine pripremi Informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju realizaciju je nadležna, te da se ista tretira kao redovna tačka dnevnog reda.

Puni tekst pitanja:

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o proglašenju 11. Jula Danom žalosti u BiH. Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine , kao i organizatori kulturno - umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji BIH, bili su dužni da prilagode svoje programske sadržaje Danu žalosti. Međutim pojedini medijski emiteri su se oglušili na Odluku Vijeća ministara, te postavljam pitanje da li će isti biti sankcionisani i na koji način ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo da donese neophodne odluke i pokrene odgovarajuće procedure kako bi se isplatama iz budžeta Kantona Sarajevo : porodiljski dodatci, davanja socijalnim kategorijama, isplate svih vrsta za socijalne i ugrožene kategorije dala prednost u odnosu na isplate plata Vladi, Skupštini Kantona Sarajevo, menadžmentima javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih koji imaju veća redovna primanja u odnosu na socijalne kategorije

Puni tekst pitanja:

"Tražim od Vlade Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi u što kraćem roku imali sveobuhvatnu evidenciju lica tretiranih Zakonom o pravima branilaca i članova i njihovih porodica i Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Kako Vlada utvrđuje način i uvjete za odobravanje pozajmica za otvaranje radnih mjesta iz Člana 24. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, molim da se u Javnom pozivu za 2016. godinu iznađe način da se sredstva usmjere na zapošljavanje nezaposlene djece navedenih kategorija, po uzoru na Program mjera zapošljavanja za 2016. godinu koji je ciljao određene kategorije kroz zasebne programe zapošljavanja."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Tražim da Vlada Kantona putem ministarstava koja imaju nadležnost nad kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i fondovima naloži nadzornim odborima i upravama da izmijene akte koji regulišu pitanje radnih odnosa u dijelu koji se odnosi na prijem uposlenika, tako da se prijem u radni odnos vrši isključivo putem javnog konkursa-oglasa, u cilju prijema najboljih kandidata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona uvede obavezu svim organizacijama koje podnose izvještaj o radu Skupštini Kantona Sarajevo da uz izvještaj naprave sumarni tabelarni pregled sa ključnim informacijama i pokazateljima za period od najmanje 5 godina, te da u finansijskom izvještaju prikažu iznose neto plata i drugih primanja po kategorijama poslova."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Kako je Federalna Vlada jasno kazala da je aktuelni socijalni partner Vlade Kantona Sarajevo, odnosno sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja nije validan u zakonskom smislu, niti kada je riječ o njegovoj registraciji. Interesira me da li će taj fantomski sindikat i njegovog lidera Saudina Sivru i dalje finansirati Vlada KS i tretirati ga kao socijalnog partnera. Evidentno je daje i nakon odluke Federalne Vlade, Saudin Sivro u društvu resornih ministara i još nekih dužnosnika iz Vlade a i Skupštine Kantona Sarajevo, čak se pojavljuje i na zvaničnim pres konferencijama, a mislim daje to loša poruka za sve građane i prosvjetne radnike, Vladu ali i Skupštinu, iz prostog razloga što u ovom trenutku taj sindikat ne predstavlja legalnu instituciju za koju se u javnosti uz podršku vladinih dužnosnika predstavlja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Tražim da Vlada Kantona u strategiju razvoja 2014-2020 kao posebnu aktivnost, sa posebnim zaduženjima, sredstvima i izvorima, te pokazateljima i rezultatima, uvrsti asfaltiranje puteva u naseljima u Kantonu gdje pristupni putevi do legalno sagrađenih kuća nisu asfaltirani."

Puni tekst pitanja:

Ovih dana možemo vidjeti da su Vlada Kantona Sarajevo, a i Vlada Federacije BiH veoma opterećene nerješenim problemom legitimiteta, legaliteta i reprezentativnosti sindikalnih organizacija u Kantonu Sarajevo i šire.

Problem je tim veći i aktuelniji, ako se zna da ovih dana očekujemo stupanje na snagu Općeg kolektivnog ugovora u FBiH, nakon čega treba otpočeti sa usaglašavanjem granskih kolektivnih ugovora za pojedine oblasti.

r" Dodatno, znamo da postoji veoma složena ustavna organizacija Federacije BiH i kantona, kao i Grada i općina u Kantonu Sarajevo, kada i je riječ o pojedinim oblastima za koje treba usaglašavati i potpisati granske kolektivne ugovore.

Ovo je pitanje koje je u Kantonu Sarajevo, a i u čitavoj Federaciji bilo jako zapušteno i to je rezultiralo jednim pravnim i stvarnim haosom, koji se i dalje produbljuje.

Dodatan problem su skupi sudski postupci, a vidimo zadnjih dana i tužbe čak i zbog nepoštivanja hronologije isplate dosuđenih sredstava tužitelja državnih službenika.

Tražim da se ovoj Skupštini od strane resornih ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo, dostavi pregled :

- registriranih sindikata na nivou Kantona Sarajevo,

- pregled reprezentativnih sindikata na nivou Kantona Sarajevo i FBiH, kao i onih čija se reprezentativnost trenutno utvrđuje, kao i

- dostupne informacije u kojoj su fazi i sa kojim sindikatima, pripreme za pokretanje procesa usaglašavanja granskih kolektivnih ugovora po različitim oblastima (obrazovanje, državna služba, komunalna privreda i dr.), ko i u kojoj proceduri će zastupati Vladu Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu Vladi KS da na slijedećoj sjednici skupštine KS dostavi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog prevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima a na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu FBiH."

Odgovor:

Odgovor :
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo vodi aktivnosti izmjene i dopune: Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima- fijakerima.

U skladu sa odredbama člana 10. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, br. 28/06 i 2/10) kojim je utvrđeno da skupština kantona svojim propisom, u skladu sa federalnim zakonom, uređuje uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prijevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji, te da će posebnim propisom urediti prevoz zaprežnim...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zbog činjenice da Aleja Vrelo Bosne postaje umjesto atrakcije ruglo koje više skoro niko ne želi posjetiti, pokrećem inicijativu da se poduzmu mjere kako bi se vratio barem djelić onog sjaja koji je imala ova šetnica. Prije svega mislim na pravilnike koji su neophodni kako bi regulisali ponašanje fijakerista i prilagođavanje brzine ambijentu, obavezeno nošenje torbi koje su prisutne u svim svjetskim centrima kako ne bi zagađivali okolinu, jer se u ovom momentu šire nesnosni mirisi, koji zapravo na neki način i odbijaju svakog ko bi želio posjeti Vrelo Bosne. Prisutan je veliki broj prosjaka koji opsjedaju strane turiste i na taj način narušavaju ugled ovog šetališta. Također svugdje u svijetu bi ovakvo izletište imalo autentičan izgled, mislim pri tome na kockice koje su prvi put 1962 presvučene asfaltom a zatim i 92', a sada su pune neravnina i rupa u kojima se sakuplja prljavština, te i na taj način se narušava izgled i privlačnost ovog nekada atraktivnog turističkog mjesta.

Odgovor:

ODGOVOR:

Velika aleja nalazi se u II zaštićenoj zoni Spomenika prirode ''Vrelo Bosne'', koga je Skupština KS Zakonom proglasila zaštićenim u maju 2006. godine (''Službene novine KS'', broj 6/10-Prečišćeni tekst). Zakon je donesen s ciljem očuvanja brojnih prirodnih, pejsažnih, hidroloških, kulturno - historijskih vrijednosti, te njihovog održivog korištenja. Spomenikom prirode upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, putem koje se obezbjeđuje očuvanje prethodno pomenutih vrijednosti, integralno upravljanje, fizička kontrola ponašanja korisnika u prostoru,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Podrška sufinansiranju izgradnje spomenika "Almiri i Bošku".

Puni tekst pitanja:

Proteklih dana smo se još jednom sjetili sarajevskih Romea i Julije – Admire Ismić i Boška Brkića, čije su živote na tadašnjem Vrbanja mostu, u centru Sarajeva, prekinula četiri snajperska hica. Od tada su prošle 23 godine, a u Sarajevu, njihovom rodnom gradu, ne postoji nikakvo obilježje ove tragične ljubavi, koja je postala simbol rata u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je i Gradonačenik Sarajeva proteklih dana najavio podizanje spomenika Admiri i Bošku, ja osjećam obavezu da ovu inicijativu danas kandidujem Vladi Kantona Sarajevo, u smislu pružanja podrške i učestvovanja u sufinansiranju izgradnje istog. Prihvatanjem ove inicijative šaljemo poruku i drugim nivoima vlasti da se uključe u sufinansiranje ovog projekta, koji ima ogromnu simboliku.
Tragična priča o dvoje mladih obišla je cijeli svijet. Tog 18. maja 1993., u jeku agresije na našu zemlju, odlučili su pobjeći iz opkoljenog grada. Prvi metak pogodio je Boška, koji je odlah preminuo. Potom je pogođena Admira. Smogla je snagu da dopuže do Boška. Zagrlila ga je posljednji put i izdahnula. Ta slika obišla je svijet i jedna je od najpotresnijih slika tokom agresije.
Admira i Boško su sahranjeni jedno pored drugog, na sarajevskom groblju Lav. Podizanjem spomenika trajno ćemo obilježiti njihovu ljubav kao simbol našeg grada, grada Sarajeva, koji je stoljećima bio spoj različitih kultura, religija i nacija.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U vezi sa odgovorom broj A - 653 / 16 od 09.06.2016. godine kojim nas nadležno tužilaštvo informiše da nije nadležno za kontrolu rada SAMOSTALNOG SINDIKATA OSNOVNOG OBRAZOVANJA I ODGOJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KANTONALNI ODBOR SSOOiO KANTONA SARAJEVO ( SSOOIOFBIH - KS SSOOIO KS), s obzirom daje sindikat u nadležnosti Federalnog Ministarstva pravde.
Smatramo da je ovo vid prebacivanja odgovornosti, jer ovde nije riječ o imaginarnom sindikatu, već o radnjama lica koje je lako moguće identifikovati, a koji već godinama, po opće poznatim činjenicama vode pomenuti Sindikat, finansiran iz budžetskih sredstava ovog Kantona, u višemilijunskom iznosu na godišnjem niovu. Laičko posmatranje dovodi nas do zaključka da su radnjama pomenutih lica ostvarena bila krivična djela sadržana u članovima: 280. KZ FBIH, povreda prava iz radnih odnosa 294. Prevara,

296. Ucjena,

297. Lažno predstvljanje,

340. Udruživanje radi izvršenja krivičnih dijela, 373. Krivotovrenje isprava

Zbog toga tražimo od nadležnog tužilaštva da podužem svc^ncophodne radnje s ciljem

/ /

pokretanja istrage i zaštite intresa građana, kao i interesa-riboslenih u osnovnom obrazovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

Problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

Iniciram kod Vlade Kantona Sarajevo kako bi se pronašlo rješenje za izgradnju preostalih oko cca 300 stanova za pripadnike boračke populacije kojima Kanton Sarajevo duguje rješavanje stambenog pitanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Želim da vas upoznam da se u Studentskim domovima vrši zastrašivanje svih studenata koji su se usudili progovoriti protiv direktora Kadrića.

Ti studenti su se usudili reći javno da je stanje u Studentskim domovima katastrofalno a u domovima ih je nakon nekoliko dana dočekala opomena pred isključenje iz domova.

Student Haris Silajdžić iz Goražda je dobio opomenu pred isključenje iz studentskih domova zbog izazivanja buke i nemira u svojoj sobi iako taj dan uopće nije bio u Sarajevu nego kući u Goraždu.

U opomeni koju je dobio navodi se da je policija dolazila i napravila zapisnik o događajima te da će biti isključen iz domova ako se nešto slično ponovi.

Haris je otišao u policijsku stanicu da provjeri navode o prijavi i tamo su mu rekli da nemaju nikakvu prijavu u domovima za datum koji se navodi te da nisu zaprimili nikakav poziv.

No, na direktorovu nesreću čovjek je taj dan preuzimao vozačku dozvolu u Goraždu, išao na trening stonogtenisa te cijeli vikend proveo u Goraždu za šta posjeduje i materijalne dokaze iz MUP-a te niz svjedoka koji mogu potvrditi da je on zaista bio u Goraždu taj vikend.

Upućujem inicijativu ministarstvu obrazovanja da provjeri sve ove navode te pokrene radnje u svojoj nadležnosti ako se utvrdi da direktor vrši ovakvu nedopustivu vrstu pritisaka na studente.

Molim vas da izvjestite Skupštinu u narednih mjesec dana da li su ove tvrdnje tačne te koje su radnje poduzete.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Tužilaštvo KS, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Šta se trenutno dešava u JU „Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?

Mislim da je bilo sasvim dovoljno vremena da se dokumenti pripreme i upute u skupštinsku

proceduru te ovim putem pitam kada ćemo ove izvještaje konačno imati na stolu?

Na sjednici prije više od mjesec premijer je rekao da će izvještaji biti čim prije upućeni

Skupštini no mi ih ni dan danas nemamo pred nama.

Zamolio bih ministra Kazazovića da odgovori na ovo pitanje usmeno.

Također, proslijeđujem upit i Tužilaštvu KS da se provjeri i Skupština izvjesti u kojoj se fazi

trenutno nalazi slučaj JU „Studentski centar" Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju, Vlada Kantona

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi detaljna informacija o postupku sprovedbe privatizacije kompanije Magros Veletrgovina - da li je postupak privatizacije okončan i da li je rađen u skladu sa Zakonom o privatizaciji?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori