Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

JU Zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu mnogih kliničkih studija i istraživanja koje su potvrdile učinkovitost suplementacije vitamina D u preventivi i liječenju mnogih bolesti i stanja podnosim inicijativu da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu. Istraživanja pokazuju kako visoki status vitamin D može pomoći u smanjenju rizika virusnih epidemija  te  održati imunitet, snagu mišića i gustoću kostiju, dok niske koncentracije vitamina D se vežu uz maligne, kardiovaskularne, autoimune i neurološke bolesti te kronične respiratorne bolesti, dijabetes i hipertenziju. Upravo se ove bolesti povezuju s najvećim brojem smrtnih ishoda među oboljelima od COVID-19.

Primjer kako je to učinio Hrvatski zavod za javno zdravstvo imate na sljedećem linku:
https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/vitamin-d-i-preporuke-z...

Molim također da razmotrite da se na trošak sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje obezbijedi besplatna podjela vitamina D osjetljivim kategorijama naših starijih sugrađana penzionera koji to sebi na osnovu svojih primanja ne mogu priuštiti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13,
47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv
korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o
provođenju postupka podnesene prijave dana 02.12.2020. godine zbog sumnje u
određene nepravilnosti prilikom dodjele sredstava Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, a koja se odnose na Javni poziv za finansiranje dijela minimalne
mjesečne neto plaće ( u FBiH ) za mjesec april i maj 2020. godine broj: 07-02-45-
18053/20 od 05.06.2020. godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, svim ministarstvima

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da se na sva vozila Vlade, Skupštine KS i svih
institucija nad kojim nadležnost ima Vlada i Skupština KS ugradi GPRS sistem za praćenje kretanja službenih
vozila, a sve u cilju sistemskog rješenja da se zaustavi zloupotreba službenih vozila u privatne i političke svrhe.
Također, traži se od Vlade KS da pripremi i izradi jedinstven pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih
vozila i da izradi registar službenih automobila u KS. Riječ je o stotinama službenih vozila čija zoupotreba
izuzetno skupo košta građane Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za
cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na
kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“, lokacija Tihovići-Budišići.
Obrazloženje:
Za izgradnju osnovne škole izdata je građevinska dozvola 15.05.1978. godine, objekat je izgrađen ali nikada nije
uknjižen. Izdavanjem saglasnosti za cijepanje parcele prema lokaciji objekta i prijenos prava posjeda na Općinu
Vogošća u cilju rješavanja uknjižbe objekta osnovne škole.
Parcela je prema novom premjeru označena je kao k.č. broj 501/1 upisana u p.l. broj 73 K.O. Tihovići, posjednik
JP „Sarajevo-šume“ d.o.o. a po starom premjeru odgovara k.č. broj 122/145 upisano z.k. ul. Broj 384 k.o. SP
Gornja Vogošća kao državno vlasništvo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zašto pojedini ministri počinju smjenu direktora javnih ustanova na osnovu nalaza inspekcija, te da li će ta
praksa ubuduće vrijediti za sve direktore javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona Sarajevo svjesna da se na ovaj način otvara prostor za potpunu političku kontrolu
direktora javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, da se odluka o njihovoj smjeni donosi na
osnovu nalaza inspekcija koji mogu ali i ne moraju biti objektivan pokazatelj ukupnog poslovanja
ustanove ili preduzeća, te da se time u drugi plan stavlja važnost podnošenja Izvještaja o radu i
finansijskom poslovanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema resornom ministarstvu za promjenu Člana 5. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravnika u smislu da jasno precizira da redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade iz Člana 29. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade moraju izvoditi stalni zaposlenici upravitelja, dok za sve ostale radove koji ne spadaju u redovne, upravitelj može angažovati podizvođače.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo planira realizirati inicijativu pokrenutu na 27. Redovnoj sjednici
Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 28.07.2020. godine?:

“Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nabavke prečistača zraka
za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo."

Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo
mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za
imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje
koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i
podsticanje razvoja žena u STEM naukama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Prošle godine 31.3.2020. posredstvom JU “Služba za zapošljavanje KS” odnosno putem
programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u mnoge javne
ustanove, ministarstva, institucije i fondove zaposlena su djeca šehida i poginulih boraca na
godinu dana, dakle njihov Ugovor ističe 31.3.2021. godine tačno kad i Odluka o privremenom
finansiranju.
- Šta će se desiti s tom djecom koja su bila zaposlena preko Službe za zapošljavanje?
- Da li će se produžiti Ugovori ili će svi ti ljudi opet završiti na birou do nekog novog
programa?
Naime nova Vlada KS je i prije imenovanja objavila prioritete i plan rada a među njima je i
trajno rješavanje zaposlenja djece šehida i poginulih boraca. Stoga me zanima šta Vlada KS
misli poduzeti po ovom pitanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

"Kako se prilikom obračuna takse za istaknute firme tretiraju računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti, poresko savjetovanje (šifra 69.2) koje su registrovane kao dopunske djelatnosti - obrti?
Da li se u skladu sa Članom 21. Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo (Sl. novine KS 14/06) tretiraju pod tačkom 45. knjigovodstvene agencije ili pod tačkom 54. samostalne obrtničke djelatnosti?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja vezana za pribavljanje koncesije za sljedeće pravne subjekte: Željezara Ilijaš, HBRD hoteli Ilidža, Terme Čatež, PD Butmir, Bags Energetikaana za i d,o. o Vogošća i Magazin Maprom Hadžići, i to kako slijedi:
1. kada su predali zahtjeve za dobijanje koncesije- tačan datum predaje?
2. da li su potpisani ugovori za koncesije sa ovim pravnim subjektima?
3. ako nisu zašto nisu potpisani, te
4. u kojoj fazi je priprema pomenute dokumentacije?

Također, molim da mi se dostavi i spisak ostalih subjekata koji su predali dokumentaciju za pribavljanje koncesije.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Vlada FBIH, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Svim javnim preduzećima Kantona Sarajevo, Svim zavodima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona, svim ministarstvima

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i njenim ministarstvima, te svim kantonalnim javnim preduzećima, ustanovama i zavodima:

“Podnosim inicijativu za obilježavanje svih službenih automobila Kantona Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje a vezano je za kreditnu liniju za subvencioniranje kamatnih stopa koju je KS potpisao sa BBI bankom :
Shodno potpisanom ugovoru molim vas da nam se dostavi pregled/presjek stanja o realizaciji kreditne linije sa sljedećim informacijama:
- Broj plasiranih kredita,
- Spisak firmi kojima su plasirana sredstva;
- Pod kojim uslovima su plasirani krediti;
- Koliko je ukupno sredstava plasirano iz kreditne linije;
- Koji iznos kamata je do sada KS subvencionirao?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."

JU Zavod za javno zdravstvo KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u 2020. godini u Kantonu Sarajevo umrlo je 5.033 osobe, što za razliku od 2019. godine kada je umrlo 4.174 osobe predstavlja povećanje od čak 859 osoba. Zavod za javno zdravstvo u FBiH prenosi podatak da je tokom 2020. godine u Kantonu Sarajevo registrirano 389 smrtnih slučajeva povezanih sa Covid-19, te u odnosu na ukupan broj viška smrtnih slučajeva imamo čak 470 smrti koje nisu povezane sa Covid-19.

Postavljam pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da li su ovi podaci federalnih zavoda tačni, te ako su tačni da li razloge za višak smrtnosti koji nisu povezani sa Covid-19 možemo tražiti u uskraćenoj zdravstvenoj zaštiti zbog pandemije ili u drugim razlozima?

Molim da me izvijestite koje ćete konkretne korake u vezi ovog problema poduzeti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Upučujem inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19), a u smislu da se iza člana 35. trenutnog Zakona doda novi član :
“Roditelju sa troje ili više djece koji ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na naknadu plaće u visini pune plaće “.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,48/16,
9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo:
• da se u 2021. godini odnosno narednim rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo
izdvoje novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za realizaciju projekta:
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu od 10.000,00
KM.
• da se donese nova odluka o subvencioniranju stambenog rješavanja mladih koja
će sadržavati bodovne kriterije (kao ona iz 2019. godine i ranijih godina – vidi
npr. "Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/19), a ne samo eliminacione
kriterije kao što je slučaj sa Odlukom Vlade iz 2020. godine, te da se ta Odluka
stavi van snage ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/20).
• da se usvajanjem ove inicijative omogući pravo da subvenciju dobiju mladi
ljudi KS koji su kupili stan od 01.01.2020. godine te ga platili više od
100.000,00 KM, a zbog čega subvenciju u 2020. godini nisu mogli dobiti, te
zbog toga bili kažnjeni i diskriminirani od strane Kantona.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Uvažavajući trenutnu situaciju i povećanje broja zaraženih, želim naglasiti da trenutna odluka naslijeđena od prethodne Vlade prema kojoj vrata osnovnih i srednjih škola nisu otvorena za svu djecu, naglašavajući da ovo stanje neravnopravnostti djece po ovom pitanju znatno utiče i na njihovo mentalno zdravlje. Zbog svega navedenog, kao i nedavnog javne najave ministra zdravstva da je moguć povratak djece u škole u martu mjesecu, molim usmeni odgovor.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori