Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .

Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Podnosim inicijativu da se održi širi sastanak po pitanju rješavanja sistema Kanalizacije u industrijskoj zoni Rajlovac a koja ujedno obuhvata i pet mjesnih zajednica ovog dijela Općine Novi Grad tj. Kantona" .

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

Nadležnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu KS da mi dostavi imena i prezimena osoba koje su već bile angažovane u KJKP „Vodovod i kanalizacije“ na određeno vrijeme, odnosno imena i prezimena osoba kojima su izmjenjena rješenja sa određeno na neodređeno vrijeme" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo i Odluka par-nepar

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim potpisnike Kolektivnog ugovora za djelatnost predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja da se očituju:
-po pitanju člana 52. Kolektivnog ugovora i odnosa koeficijenata uposlenika sa VI stepenom spram uposlenika sa VII stepenom, I i II ciklusom studija po Bolonjskom sistemu studiranja;
-po pitanju usklađenosti člana 52. Kolektivnog ugovora sa članom 77. Zakona o radu FBiH.
-Ukoliko se utvrdi neusklađenost sa Zakonom o radu FBiH, da se poduzmu sve potrebne mjere u cilju zaštite prava uposlenika, te prevencije štete po Budžet KS u vidu eventualnih tužbi " .

Puni tekst pitanja:

Smjena Upravnih odbora

Odgovor:

Vezano za smjenu Upravnog odbora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, obavještavamo Vas da je dana 18.01.2017. godine, Ministarstvo dostavilo Vladi Kantona Sarajevo, matrijal za razmatranje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim da mi se dostavi informacija o provedenoj privatizaciji Kantonalnog preduzeća Neretva d.d., kao i statusa zaposlenih u tom preduzeću nakon privatizacije u smislu rješavanja prava iz radnog odnosa (uplata zdravstvenog, penzijskog osiguranja i dr.)“ .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se iznos školarine na pojedinim fakultetima smanji

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" ...Vladi Kantona Sarajevo da pokrene aktivnosti koje će osigurati pravo prednosti u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, bez čekanja u redu, za porodice djece i osoba s invaliditetom / poteškoćama u razvoju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od Vlade Kantona Sarajevo da provjere nadležnost održavanja službenih obilježja Kantona Sarajevo, te ukoliko je u njenoj nadležnosti hitno promijeni zastave na jarbolima na stupskoj petlji i sve druge oštećene i prljave zastave posebno na ulazima u grad, te povedu brigu o službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Koliko je djece ove godine (2016.) evidentirano da je primalo terapiju zbog respiratornih upala u Kantonu Sarajevo" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu pri Univerzitetu u Sarajevu" .

Puni tekst pitanja:

...Šta Vlada KS namjerava uraditi po pitanju toga što su radnici iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji su otišli u penziju, osuđeni na manji iznos penzije”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Tražim od Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstva zaobrazovanje, nauku i mlade da mi dostave informaciju o svim osobama koje su zaposlene na Univerzitetu Sarajevo, tačnije sve članice Univerziteta (fakulteti i akademije) u periodu od imenovanja ove Vlade" ?

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

Zašto UO Studentskog centra nije postupio po zakonu i nakon više od dva mjeseca od izglasavanja dva negativna finansijska izvještaja smijenio direktora a što su bili dužni" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zapošljavanje u JU Domovi zdravlja Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na korištenje službenih momitela u ZZO KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim da nam se dostave imena svih novoizabranih članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo uz priložene dosadašnje stručne i radne biografske podatke, a koji su priloženi u toku konkursne procedure" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" 1.Koji je broj oduzetih vozila u Kantonu Sarajevo od 1996. godine do danas?
2.Koje je brojno stanje oduzetih vozila na dan 30.11.2016. godine?
3.Kakav je status oduzetih vozila?
4.Koja je procjenjena vrijednost oduzetih vozila?
5.Na kojim lokacijama su smještena oduzeta vozila?
6.Koliki iznos sredstava se izdvaja za smještaj (ležarinu, placarinu) oduzetih vozila na predmetnim lokacjama“?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na vozila s posebnim odobrenjem izdatim od Ministarstva saobračaja

Odgovor:

Odgovor :

1. Ministrstvo saobraćaja na osnovu člana 28. i 29. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 14/97) i Pravilnikom o postupku izdavanja odobrenja za ulazak u zone zabranjene za saobraćaj u Kantonu Sarajevo, može odobriti prolaz i zaustavljanje vozila na motorni pogon ulicama zabranjenim za saobraćaj u oba smjera. Odobrenja se izdaju kalendarsku godinu.
Kriteriji za izdavanje odobrenja za pravna ili fizička lica su: da podnosilac zahtjeva ima registrovano preduzeće ili obrtnicu i da djelatnost obavlja na području Kantona...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Budući da sam u više navrata postavljao pianje u vezi statusa hotela Maršal, bivšeg Famosa i da nisam dobio traženi odgovor, još jednom Vas najljubaznije molim da se konačno izjasnite o statusu ovog hotela koji očigledno propada i gubi na svojoj vrijednosti zbog nejasnih imovinsko – pravnih odnosa. Ako je to dio projekta da nam se otvoreno kaže kako ne bi potencirali više ovaj problem, i ako mu je namijenjena sudbina doma penzionera u Nedžarućima? Ovaj hotel je postao poprište čak i međuporodičnih tuča i svakovrsnog javašluka, što utiče na kompromitaciju i Ministarstva privrede i Vlade”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori