Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Imajući u vidu da je Skupština Kantona Sarajevo prekinula sa praksom razmatranja informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, molim za informaciju koje mjere se trenutno provode, te da li je osigurano funkcionisanje javnog gradskog prevoza u narednim mjesecima? Da li je Vlada Kantona Sarajevo sačinila korigovani plan aktivnosti s obzirom da je aktuelna pandemija dodatno pogoršala ionako vrlo kompleksno pitanje rješavanja statusa GRAS-a?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima pronađe način i smanji visinu školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine.”

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. U sklopu razvoja Galas laboratorije koji proizvodi su uvedeni, kad i koji su u pipremi?
2. Sa kojim podugovaračima je JUAS u periodu 2019., 2020. i 2021. do momenta postavljanja pitanja
potpisan ugovor i u kojem iznosu?
3. Koliki je prihod po osnovu proizvoda Galas laboratorije je JUAS ostvarila u 2019., 2020. i koji je
planiran po istom osnovu za 2021.godinu?
4. Da li se vrši ili je u planu plasiranje i prodaja Galas proizvoda u nekim drugim prodajnim mjestima,
apotekama, prodajnim lancima i sl., ako da u kojim?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

KJU Gerontološki centar, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori