Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.02.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.03.2020

Puni tekst pitanja:

nicijativu “za izmjenu Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 30/2001 – prečišćeni tekst; 22/2002, 10/2005, 26/2008, 23/2016) ukidanje takse na registraciju obrta, a u cilju motiviranja obrtnika da registruju obrt”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

JKP "KOMUNALAC" doo Hadžići, JKP "Vodostan" d.o.o. Ilijaš, KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA, Vlada Kantona

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Vlada Kantona, Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

KJKP VIK, Vlada Kantona