Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Zahiragić, na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2021.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da odmah i bez odlaganja krene u ispunjavanje zahtjeva Udruženja studenata Studentskog centra, a koje je isto iznijelo na današnjim protestima”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Upućujem inicijativu prema Minstarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da pripremi izmjenu Odluke o usvajanju mreže ambulanti porodične/obiteljske medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo od 27.01.2005. godine (Službene novine KS br. 3/05), da se u istu uvrsti izgradnja nove ambulante porodične medicine „Stari Ilijaš“. Općina Ilijaš će po zaključku Općinskog vijeća Ilijaš pripremiti svu potrebnu dokumentaciju i lokaciju za izgradnju iste te po potrebi učestvovati u sufinansiranju izgradnje."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• U kojem iznosu je budžet Bosanskog kulturnog centra bio uvećan sredstvima za namjenu održavanja funkcioniranja Colegium artisticuma u periodu zadnjih 5 godina?
• Molim da mi se dostavi tačan pregled utrošenih sredstava za ovu namjenu u istom periodu!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

KJU Gerontološki centar, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa:
S obzirom da Odluka o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom, istice 19.06.2021. godine, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za postupak javne nabavke, upucujem inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produzenjem navedene Odluke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se zabrani parkiranje automobila u kompleksu Centra Skenderija Sarajevo, na poziciji koja ujedno predstavlja i dio krovnog prostora Colegium artisticum-a. Napominjem da je ovom praksom značajno narušena građavinska struktura ovoga dijela objekta, te da je ista značajno doprinijela devastiranju ovoga prostora. Insistiram da se odluka donese urgentno, najkasnije u roku od sedam dana od prijema ove inicijative!

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Da li Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, Ministarstvo zdravstava ili Uprava za inspekcijske poslove imaju saznanja, prijave ili na bilo koji drugi način zabilježene slučajeve primoravanja radnika koji su COVID pozitivni da dolaze na posao i kriju da imaju simptome zaraze? "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se svim zastupnicima u roku od sedam dana od prijema ove Inicijative dostavi dokument pod nazivom „Predmetni kurikulum Društvo“.

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

U skladu sa Članom 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine
Kantona Sarajevo” broj: 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13 , 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i
14/20), Vladi Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo
upućujem inicijativu da u najkraćem roku pokrenu formiranje Muzeja Holokausta u Sarajevu.

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
Općina Stari Grad Sarajevo je dana 01.06.2018. godine objavile pozive za izražavanje javnog interesa
broj 13/1-23-36-495/18, 13/1-23-36-496/18, 13/1-23-36-497/18, 13/1-23-36-498/18, te poziv za
pretkvalifikaciju broj 13/1-23-36-499/18 svi od 01.06.2018. godine, koji su objavljeni na stranici Općine
Stari Grad Sarajevo, te u dnevnom listu Oslobođenje. Radi se o pozivima za izražavanje javnog interesa i
pozivu za pretkvalifikaciju u vezi sa realizacijom projekta «Razvoj infrastrukture za Općinu Stari Grad
Sarajevo» koji se realizira na osnovu kreditnih sredstava dobijenih od Saudijskog fonda za razvoj.
U međuvremenu izabrani su izvođači radova, između ostalih, za rekonstrukciju zgrade Općine Stari Grad
Sarajevo izabrana je firma «ITC» d.o.o. Zenica.
Ugovor je sa izabranim izvođačem radova Općina Stari Grad Sarajevo potpisala dana 20.02.2019. godine
u Atrij sali Hotela Europa u Sarajevu. Procedura izbora izvođača nije provedena u skladu sa Zakonom, te
je stoga podnesena i žalba od strane firme «ANS DRIVE» d.o.o. Sarajevo.
Na provedenu proceduru oko izbora izvođača radova za rekonstrukciju zgrade Općine Stari
Grad. Podnosimo inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave KS da se u roku od 15 dana izvrši
provjera provedene procedure na osnovu pravne dokumentacije navedene u ovom obrazloženju.

JU Zavod za javno zdravstvo KS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), upućujem slijedeću zastupničku inicijativu:

Molim da se hitno poduzmu konkretne aktivnosti sa ciljem konacnog upostavljanja jedinstvenog registra oboljelih od dijabetesa.

OBRAZLOŽENJE

Skupstina Kantona Sarajevo je jos 2018. godine usvojila niz zakljucaka, sa ciljem sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg tretmana djece i osoba oboljelih od dijabetesa. Implementacija zakljucaka je, nazalost, izostala. Takodje, medijski su najavljivani pilot projekti uspostave e registra osoba oboljelih od dijabetesa, pa ipak i danas nemamo jedinstvenu bazu. Kako bismo imali sveobuhvatniji uvid u stanje pacijenta i maksimalno unaprijedili kvalitet zivota, izbjegli mogucnost manipulacije podacima te konacno konkretnije radili na samoj prevenciji dijabetesa, podnosim predmetnu inicijativu u nadi da cete istu usvojiti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim Ministarstvo saobraćaja i Općinu Novo Sarajevo da razmotri izgradnju pješačkog mosta između Aleje Lipa i Bihaćke ulice (Staro Hrasno-Čengić Vila) čime bi se dobila pješačka cjelina od novih zgrada na Stupu (Bulevar)/Dobrinje 1 i Čobanije.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori