Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Adema Buće u Novom Sarajevu.”

Konjo Hadžan
Inicijativa

Poslanik Hadžan Konjo, na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenuo je sljedeću inicijativu:
„Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011.godinu planiraju finansijska sredstva za rekonstrukciju Ulice Adema Buće u Novom Sarajevu.”