Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

ADS F BIH

19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.09.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju da mi:
a) odgovori na osnovu čega utvrđuje nacionalnu pripadnost eksperata koji se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za Kanton Sarajevo i
b) da mi dostavi " urnek obrasca" (prazan prijavni obrazac) koji su popunjavali kandidati prilikom apliciranja na javni konkurs (poziv) za imenovanje (izbor) na listu eksperata Agencije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo (javni konkurs/poziv iz 2014. godine i ponovni javni konkurs/poziv iz 2015. godine)" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, Odjeljenje za Bosansko-podrinjski i Kanton Sarajevo da mi :
a) dostavi spisak osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih državnih službenika;
b) broj objavljenih javnih konkursa koje je ovo Odjeljenje realizovalo tokom 2014. i 2015. godine i
c) broj eksperata agencije koji se nalaze na listi za izbor državnih službenika (rukovodećih i ostalih) koji su (ne) učestvovali u realizovanim javnim konkursima Agencije tokom 2014. i 2015. godine (pojedinačni pregled).?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

JU Studentski centar

Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.06.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, postavila je sljedeće zastupničko pitanje:

- Raspolažem informacijama, da pored svih moji dosadašnji pitanja, intervencija i dostavljenih dokaza prema JU Studentski centar Sarajevo, a vezano za nelegalna upošljavanja, je i dalje na snazi samovolja direktora i vrše se razna upošljavanja bez ikakvih saglasnosti vlade KS. Očito da sebi neko uzima za pravo da ne poštuju odluke ove Skupštine i vlade KS, i ako su mu oni osnivači. Takođe zanemaruju se inspekcijski nalazi i naredbe, te se ugovori i dalje potpisuju i upošljavaju novi uposlenici bez obzira na sve.

-Stoga molim da mi se dostavi obrazloženje, informacija i saglasnosti ako ih imate, na osnovu čega su u toku prošlog i ovog mjeseca primljena tri nova uposlenika na pozicije: molera (Safet Bogučanin), portir (Amer Ganić) i Stručni saradnik za ekonomske poslove (Selimović M). Raspolažem informacijama da je za poziciju molera uposleniku dat ugovor bez bilo kakve saglasnosti, uposlenike na pozicije portira i Stručnog saradnika za ekonomske poslove ste primili uprkos činjenici da su ta mjesta popunjena sistematizacijom, te uprkos naredbi Kantonalne inspekcije da niste smjeli raspisati konkurs i da ste isti morali obustaviti. Dopis inspekcije koji posjedujem sam Vam dostavila kao prilog u svom prošlom zastupničkom pitanju.

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Javnoj ustanovi Studentski centar Sarajevo.

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje JU “Studentski centar” Sarajevo.

12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi dostavite imena i prezimena svih studenata koji su radili ili rade u JU "Studentski centar" putem "Studentskog servisa" koji se nalazi u sklopu JU "Studentski centar" u proteklih 10 godina."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori

JU Studentski centar, Ministarstvo zdravstva, Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Izvještaj o aktivnostima vezano za skrining preglede mladih i studenata od strane Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo sigurnosti BiH

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Pitanje vezano za veliki broj inozemnih kaznenih listova (Kompletno pitanje u attachmentu)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

JU Sudenski centar

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

"Koliko novca je isplaćeno u protekle dvije godine sa računa Studentskog centra i studentskog servisa trenutnom predsjedniku Udruženja studenata studentskog centra Mustafi Ljaljiću i po kom osnovu su vršene isplate? Molim da mi se dostavi informacija kako o gotovinskim, tako i o isplatama preko računa."

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Molim da nadležne institucije, u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzmu potrebne aktivnosti za preuzimanje vrtića na Ilidzi (ul. Mlade Bosne 1a i ul. Abdulaha ef. Katamirije br 12) od strane JU Djeca Sarajeva – veza zastupničko pitanje sa 6. Radne sjednice SKS.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pravobranilaštvo KS, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Aljoša Čampara je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupnička pitanja vezana za privredno društvo Termalna Rivijera Ilidža čiji je suvlasnik i suosnivač Kanton Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pravobranilaštvo KS

41.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.04.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje upućeno Pravobanilaštvu Kantona Sarajevo.

Pitanje u prilogu.

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupnička pitanja kojim traži od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dostavu podataka vezanih za državnu imovinu.

Pitanja uz obrazloženje se nalaze u prilogu.

Odgovor:

Odgovor se nalazi u arhivi Službe i bit će dostavljen Poslaniku/zastupniku

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirsad Pindžo postavio je zastupničko pitanje vezano za državnu imovinu.
Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pravobranilaštvo KS, Vlada Kantona

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na 34 Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Tražim od Vlade KS da dostavi informaciju o poduzetim aktivnostima po kolektivnim ugovorima organa uprave i sudske vlasti, te stanje tužbi sa pregledom isplaćenih i neisplaćenih iznosa, sa razdvojenim glavnicama, kamatama i troškovima advokata. Tražim da se ovi troškovi zateznih kamata i postupaka razdvoje na prvostepene i drugostepene postupke, sa obrazloženjem broja tužbi od strane KS koje su izgubljene, čime su troškovi porasli. Tražim da Vlada KS i Pravobranilaštvo KS navedu korake koje su uradili na zaštiti imovine KS i opseg podnesenih krivičnih prijava."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet Predsjedavajuće, Kabinet premijera, Pravobranilaštvo KS, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Tražim od Kabineta premijera Kantona, Kabineta predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine i svih ministarstva Kantona da mi odgovore da li u ovom mandatu imaju osobe angažovane izvan sistema državne službe, na privremenim ugovorima o djelu ili radu. Tražim da dostave ugovore iz kojih se vidi opis poslova koje rade, te izvještaji o urađenom. Tražim izjašnjenje svakog organa koji ih ima o pravnoj osnovi za takve ugovore, obzirom da su izvan Zakona o državnoj službi. Zakona o namještenicima. Zakona o radno-pravnom statusu poslanika. Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade i Zakona o platama. Posebno tražim od svakog ministarstva da navede da li su i koje od ovih osoba nakon toga zaposlene na stalno radno mjesto. Tražim očitovanje Pravobranilaštva da li smatraju da li je ovim ugovorima prekršen zakon i nanešena šteta Kantonu Sarajevo, te da li su poduzeli aktivnosti na zaštiti zakonitosti."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Pravobranilaštvo KS

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Kada se očekuje isplata obaveza po tužbama zaposlenika za koje su sredstva planirana Budžetom za 2016. godinu i da li će isplatom biti obuhvaćeni svi koji su potpisali sporazume kojim se odriču zakonskih kamta, a predali su svu potrebnu dokumentaciju po ovogodišnjem javnom pozivu Ministarstvu finansija " ?

Odgovor:

Vezano za zastupničko pitanje koje je Ministarstvu finansija postavio uvaženi zastupnik Semir Halilović, dajemo slijedeći odgovor:
Vlada Kantona Sarajevo je 16.09.2016 godine objavila poziv broj: 02-05-27548-3.2/16 u cilju izvršenja finansijskih potraživanja iz radnog odnosa koja su pravosnažnim sudskim odlukama dosuđena zaposlenim u organima i institucijama Kantona Sarajevo nastala do 31.12.2013. godine, u kojem je navedeno da će se isplata vršiti prema redoslijedu prijema zahtjeva do predviđenog novčanog iznosa 5.000.000 KM, a prednost imaju potraživanja po ranije podnesenim...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Pravobranilaštvo KS

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.04.2016

Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljala pitanje Ministarstvu privrede da odgovori.

Koje konkretne mjere su poduzete ili se planiraju poduzeti kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Kako nisam dobila adekvatan odgovor, usmjeravam pitanje Kantonalnom pravobranilaštvu u dijelu pregleda utuženih obaveza po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.i 2015.godinu; te pregleda zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove usmjeravam drugi dio pitanja koji se odnosi na korisnike koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora I subjekte koji, pod firmom istraživanja vrše eksploataciju mineralnih sirovina i vode, a za koje Uprava ima inspekcijske nalaze ili vodi postupak.

Agencija za državnu službu

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

" Molim Agenciju za državnu službu FBiH da mi dostavi spisak svih trenera za obuku Agencije u 2016. godini, kao i spisak trenera koji su vršili usluge obuke i iznose sredstava koji su im po tom osnovu isplaćeni (pojedinačan pregled)”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Da Agencija za državnu službu pripremi i na svojoj web stranici objavi dokument (uputstvo ili pojašnjenje), načina imenovanja konkursnih komisija za upražnjena radna mjesta državnih službenika, sa Liste eksperata Agencije ali i uopće konkursnih komisija u Federaciji BiH a samim tim i Kantnu Sarajevo. Ovo bi dodatno doprinijelo efikasnosti i transparentnosti rada Agencije" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.06.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH da mi odgovori po kojim kriterijima i na koji način se imenuju eksperti sa liste eksperata za učestvovanje u konkursnim komisijama za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika za nivo Kantona Sarajevo u periodu od 16. januara 2015. do danas?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 30.05.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Agenciju za državnu službu Federacije BiH, da mi dostavi spisak svih osoba koje se nalaze na listi eksperata za izbor rukovodećih kao i ostalih družavnih službenika za nivo Kantona Sarajevo kao i spisak eksperata koji su učestvovali u realizaciji javnih konkursa za nivo Kantona Sarajevo (sa brojem konkursa u kojima su učestvovali) u periodu od 16.01.2015. godine do danas ?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
17.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Grad Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se dio trotoara ispred Muzeja Sarajeva 1878-1918. u Ulici Zelenih Beretki dodijeli na upravljanje Muzeju Sarajeva, a s ciljem uvođenja naplate karata posjetiocima mjesta Sarajevskog atentata.

Grad Sarajevo, OLIMPIJSKI KOMITET BIH

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za organizaciju EYOF-a.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Molim da mi se dostavi finansijski izvještaj EYOF 2019.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori