Izvještaj o poslovanju JU "Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima;