Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu člana 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se sva pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak (postrojenja za sagorijevanje, tehnološka postrojenja i privredni subjekti koji imaju emisije u zrak) da u roku od mjesec dana dostave potrebne podatke za Listu pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, koji su obavezni primjenjivati odredbe Plana, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira nadzore nad pravnim licima koja vrše prodaju uglja na području Kantona Sarajevo, kao i nad onim pravnim licima koja već imaju zabranu prodaje istog.

2. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da nadzore vrši na sedmičnom nivou, a kod proglašenja epizode "UZBUNA" shodno Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.:44/19) da nadzore obavlja svakodnevno, shodno mogučnostima.

1. Prihvata se inicijativa za izmjenu Odluke o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.1995. godine.

1. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da analiziraju i daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Uakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine vodeći računa o interesima i zaštiti imovine Kantona Sarajevo.

1. Zadužuju se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, da na osnovu zaključaka i preporuka sadržanih u "Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada" ubrzaju pripremu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

1.Prihvata se Incijativa za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva ("Službene novine Kantona Sarajevo"br :24/17 i 19/19 strana 22):

Prijedlog za izmjene i dopune Odluke u Članu II, stav (3) pod d, e i g :

d) registracija autoškole za poslove osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima .................................2.000 KM umanjiti za 1.700KM na iznos od 300 KM