Skupštinske inicijative i zaključci

Prihvata se Inicijativa Predsjedateljice Skupštine Kantona Sarajevo Prof. Ane Babić i ista se prosljeđuje nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Prihvata se Inicijativa Kluba samostalnih zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, te se na osnovu odredbi člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, pokreće Inicijativa za razrješenje predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI 84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo

Obavezuje se privremeni upravitelj KJP "GRAS" Sarajevo da svaka tri mjeseca izvjesti Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo o provedenim mjerama sanavije u KJP "GRAS" Sarajevo

Prihvata se Inicijativa za ustanovljenje društvenog priznanja za postignuća u radu u odgoju i obrazovanju Kanona Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo odbacuje navode Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VTSV BIH) od 09.03.2017. godine, da je raspravom na Hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. godine, na kojoj se podnosio Izvještaj Komisije za sigurnost o provedenom skupštinskom nadzoru nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“, bila ugrožena nezavisnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i da je svojim radom izvršila neprimjeren pritisak na rad pravosuđa, te da Skupština prestane sa ovom parlametarnom praksom.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 15.11.2017.godine, povodom razmatranja Elaborata-Inicijative za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Traži se od Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo da objavi službeni prečišćeni tekst Ustava Kantona Sarajevo

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, da se u zvaničnim dokumentima, umjesto prevoda na strane jezike upotrebljavaju zvanični jezici Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona Sarajevo je saglasna sa spajanjem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i raseljene osobe, u jedan Fond.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da izvrši neophodne pripreme, pripremi osnivački akt i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na odlučivanje, u roku od 90 dana.