Skupštinske inicijative i zaključci

Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Obrazloženje:

Cijene studija na navedenim fakultetima su vrtoglave skočile i ne odgovaraju realnosti u kojoj danas živimo. Prosječna porodica i student u Bosni i Hercegovini ne mogu godišnje finansirati studij u visini od 3.000, 6.000 ili čak 7.000 KM.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, povodom razmatranja Inicijative zastupnice Neire Dizdarević, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu: Inicijativa

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.