Skupštinske inicijative i zaključci

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, prema Vladi, premijeru i ministrima, da se javne ustanove i javna preduzeća (čiji je osnivač Kanton Sarajevo) obavežu da se svim srednjoškolcima koji ne namjeravaju nastaviti dalje školovanje, kao i studentima nakon završenog fakulteta, omogući da obave pripravnički staž, najdalje u roku od 12 mjeseci, kako bi što prije stigli na tržište rada.

1. Skupština Kantona Sarajevo podržava kandidaturu gradova Mostara i Banja luke za Evropsku kulturnu prijestonicu 2024. godine.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Marjanovića, da se u prvoj sedmici septembra održi tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo pod radnim naslovom "Analiza trenutnog stanja i budućih planiranih aktivnosti u reformi obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo".
2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za tematsku sjednicu pripremi materijal.

1. Prihvata se inicijativa Kluba DF-a da se u septembru ili oktobru održi tematska sjednica iz oblasti sporta.
2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za tematsku sjednicu pripremi materijal

Skupština Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo poziva Predstavnički dom Parlamenta F BiH i Dom naroda F BiH na održavanje hitne ili vanredne sjednice i traži stavljanje van snage Odluke br: 527/2019. od 25. aprila 2019. godine o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa od strane Vlade F BiH, objavljenu u službenim novinama 17. maja 2019. godine, sa primjenom od 01. maja 2019. godine.

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključak predložen od strane Vlade Kantona Sarajevo u cilju prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa i to:

Kratkoročne mjere:

1. Kanton Sarajevo će subvencionirati dio cijene KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u periodu od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 01.05.2019. godine.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Vibora Handžića, za izmjenu i dopunu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni list BiH", br.: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08, 32/10, 48/11-odluka Ustavnog suda, 63/11- odluka Ustavnog suda, 18/13, 7/14, 31/16 i 54/17-odluka Ustavnog suda) kako bi se nacionalnim manjinama omogućila zastupljenost u kantonalnim skupštinama.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Igora Stojanovića, za održavanje tematske sjednice koja će donijeti rješenje za KK "Bosna". Nosilac posla je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, a rok za zakazivanje će odrediti Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo, uz prethodne konsultacije sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, da Univerzitetski Klinički centar u Sarajevu hitno vrati parking KJKP "Rad" Sarajevo u ulici Patriotske lige, preko puta Pionirske doline.