Skupštinske inicijative i zaključci

-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u roku do 6 mjeseci održi tematsku sjednicu u vezi sa stanjem u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva da na vrijeme pripreme cjelovitu informaciju o stanju u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;

1. Zabranjuje se Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licma s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Kanton, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50% ukupnog kapitala.

Z A K LJ U Č A K

1. Kojim se omogućava osobama sa poteškoćama u razvoju, nastavak profesionalnog osposobljavanja u radionicama JU Centar "Vladimir Nazor" i JU Zavod "Mjedenica" do navršenih 27 godina starosti, te se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo da osigura potrebna sredstva za nastavakpsiho-socijalne podrške za iste

Skupština Kantona Sarajevo osuđuje dodjelu Nobelove nagrade austrijskom književniku Peter Handke.
U teoriji o genocidu, međunarodni eksperti tvrde da je završna faza genocida - negiranje genocida.

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela sva prava potpisivanja ugovora za nabavku prirodnog plina sa Gaspromom sa pravnog subjekta Energoinvest d.d. koji je u većinskom vlasništvu Federacije BIH na pravnog subjekta BH Gas d.o.o. i time ukine jedan pravni subjekt u lancu nabavke prirodnog gasa koji utiče da cijena prirodnog gasa bude bespotrebno viša, a to u konačnici utiče na planove Vlade KS u cilju suzbijanja aerozagađenja, te također bespotrebno utiče na kućne budžete građana Kantona Sarajevo."

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrzala radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo."

1. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju svih potrebnih koraka za totalnu zabranu korištenja uglja na području Kantona Sarajevo koja će stupiti na snagu 01.01.2023. godine.
2. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju mjera ka totalnoj zabrani korištenja uglja ne čekajući izradu Studije o porijeklu emisija, uključujući sve izvore, i to: industriju, kotlovnice, saobraćaj i mala ložišta koja koriste ugalj, teška ulja, čvrsto gorivo ili pelet na kvalitet zraka na području KS.

"Budući da je planiran sastanak sa predstavnicima viših nivoa vlasti, vezano za migrantsku krizu, predlaže se da u sastav Vlade Kantona Sarajevo uvrste i tri zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, koji bi dali doprinos da se iznađu što bolja rješenja za rješavanje ovog gorućeg problema."

1. Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da shodno članu 54. stav (1) tačka a) ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.: 19/17) odmah provjere da li se procenat naknade koju upravnici uzimaju shodno članu 31. stav (1) Zakona koji se nalazi na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika podudara sa onim koji se nalazi u važećim ugovorima između etažnih vlasnika i upravnika.

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.