Ministarstvo zdravstva

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima u 2023. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima u 2023. godini, sa posebnim osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2023. godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2023. godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu