Ministarstvo zdravstva

Podnosim inicijativu da se nabavi hematološki analizator koji bi bio koristan za onkološke pacijente koji dolaze u dnevnu bolnicu na kemoterapiju ili radioterapiju

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se u JU TErapijska zajednica Kampus osposobi adekvatan stacionar za potrebe korisnika te izvrši rekonstrukcija toaleta

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem hitnu inicijativu radi izmjene Uredbe koja propisuje oblast prednosti pri prijemu pacijenta u amblantu porodične medicine radi ostvarivanja prava na prednost pri prijemu za onkološke pacijente

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva i da se kroz tu izmjenu komunikatori odobre kao medicinsko sredstvo i da to bude zagarantovano pravo oso

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vas za informaciju o stanju Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike nakon Zaključka iz 2014. godine kojim se prihvata prijedlog da se navedeni prostor rekonstruiše u izolatorij i Odluke Upravnog odbora o odobrenju rekonstrukcije i prilagodbu prostora

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se provede istraživanje, evaluacija rada i potrebe uposlenika kako bi se udovoljilo zahtjevima roditelja djece sa poteškoćema u razvoju

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori