Ministarstvo saobraćaja

Zaključak Admela Hodžić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hodžić Admele, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja: • U ime radnika GRASa koji procjenjuju da je velika vrijednost šina koje se više neće upotrebljavati nakon rekonstrukcije tramvajske pruge, molim odgovor šta će se desiti sa tolikim tonama željeza?

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: