Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: “Molim da mi se dostave informacije o prosječnoj nabavnoj cijeni gasa za svaki mjesec od 2010. godine do danas koju je KJKP Sarajevogas plaćao BH GAS-u.”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa: Molim vas da mi dostavite informaciju o tome koliko je, za razliku od prethodnih godina, nabavljeno nove opreme za potrebe efikasnijeg rada komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, koja su u nadležnosti ovog ministarstva.

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za poduzete aktivnosti po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori