Tačke dnevnog reda po sjednicama

4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo“ za 2010. godinu


22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ za 2010. godinu


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo“ za 2010. godinu


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Historijski arhiv Sarajevo“ za 2010. godinu


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Collegium artisticum Sarajevo“ za 2010. godinu


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Sarajevo“ za 2010. godinu


4. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama;


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Kantona Sarajevo;


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


5. Nacrt zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo;


7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine


3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo;


12. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu


13. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2010. godinu


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2010. godinu, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora


15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


16. Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu;


17. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2010. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.1


18. Izvještaj o radu Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa finansijskim pokazateljima;


19. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu;


Program javnih investicija Kantona Sarajevo za 2011. - 2013. godinu;


Izvještaj o radu Upravne inspekcije za period 01.01. - 31.12.2010. godine


Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u 2010. godini


3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnom okupljanju-skračeni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“


4. Prijedlog zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo;


5. Nacrt zakona o koncesijama