Izvjestaj o radu i program rada „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“

Puni naziv tačke: 

Izvjestaj o radu i program rada „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“

Rezultat: 
Usvojen

Predsjedavajuća je informisala da slijede tačke od AD – 13. do AD – 19. koje su iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a odnose se na razmatranje izvještaja o poslovanju za 2011.godinu i programa rada za 2012.godinu Kantonalnih javnih ustanova iz tog resora, te predložila da se obavi jedinstvena rasprava što su poslanici i prihvatili.
GLASANJU JE PRISTUPILO 26 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJE O POSLOVANJU ZA PRETHODNU GODINU I PROGRAME RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA TEKUĆU GODINU ZA SVE KANTONALNE JAVNE USTANOVE IZ DOMENA SOCIJALNE SKRBI.