Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da prenese pravo vlasništva nad opremom (40 pištolja 9 mm koji se ne koriste) na Upravu policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podri