Zastupnička pitanja

Bajramović Srna Segmedina

Puni tekst pitanja:

„Obzirom da bi Sarajevo, ukoliko nastavi sa dobrom organizacijom skijanja i skijaškog turizma, do 2015.godine moglo dobiti organizaciju jedne od utrka Svjetskog kupa na olimpijskoj Bjelašnici, da se Nacrt zakona o skijalištima razmatra u aprilu ili maju ove godine, kako bi se pomenuti zakon mogao donijeti već u septembru ili oktobru 2012.godine.“


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

„Da u narednom periodu Kanton Sarajevo dodjeli plaketu Dževad Karahasanu ispred Kantona Sarajevo, jer je to u najmanju ruku čime mu se možemo zahvaliti.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Da li je ispoštovana procedura provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana, na čiju inicijativu je došlo do Izmjene i dopune Regulacionog plana Stup nukleus?


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo sam postavio pitanje koje imam utisak da je pogresno shvaćeno, pa sad želim da pojasnim. Nisam nikoga prozvao, već naprotiv. Bazen na Fakultetu sporta nije u funkciji od 1992 godine do danas. Za protekli period je rekonstruisan sredstvima Vlade Kantona u iznosu od cc 2/3 i na tome zahvaljujemo Vladi i nekim Ministarstvima.
Ono sto predstavlja problem sad a siguran sam i u buducnosti je ova cc 1/3 nezavrsenih poslova. Kako?
1. Bazen je otvoreno gradiliste.
2. Nalazi se u sredini Fakulteta, djeleci na pola upravnu zgradu od dvorana.


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Da se obezbijede finansijska sredstva za rekonstrukciju ulice Adema Buće Općina Novi Grad Sarajevo.“

Nadalje, informišući da je dato obavještenje da će se u narednom periodu održati sastanak između načelnika Općine Novi Grad Sarajevo, direktora KJKP Vodovod i kanalizacija, Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo i direktora Direkcije za puteve, na temu rješavanja problema ulice Adema Buće, poslanik je postavio poslaničko pitanje:

„Da li je došlo do ovog sastanka, koji su zaključci doneseni i u kojem stepenu realizacije su isti?“


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

JU Dom Zdravlja KS-a sa svojih 9 domova zdravlja, 365 ambulanti i 2.100 uposlenika predstavlja najvažniju zdravstvenu ustanovu unutar Kantona Sarajevo i opslužuje 450,000 građana.


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Po kojoj zakonskoj odredbi uposlenici u Kantonu Sarajevo, angažovani po ugovorom o djelu se upućuju na službena putovanja.


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Šta je sa Zaključkom uvojenim na Kolegiju o preuzimanju duga GRAS-a?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

„Koliko je investicionih radova u prethodnoj godini na području Kantona Sarajevo otvoreno, naime koliko je realnog investicionog rada koji se implementira urađeno na Kantonu Sarajevo, a to je direktno vezano za ukupnu uposlenost privrede ovog Kantona?“


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

„Zašto se voda uopće isključuje kad je nedvojbeno ima dovoljno u ovim danima i previše, i do kad će biti tako?“


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

"Hoće li se umanjivati februarski iznos naknade za boravak djece u vrtićima s obzirom da neki vrtići nisu radili dvadesetak dana zbog proglašenja stanja elementarne nepogode?"


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

„Da se na prilazima zajedničkim parkinzima i prilaznim putevima prema glavnoj gradskoj saobračajnici na Dobrinji postave znakovi o zabranjenom zaustavljanju i parkiranju.“


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Tražim od resornih ministarstava da revidiraju, realiziraju i ocjene izvještaj u posljednjih pet godina, pravnih lica u nadležnosti Kantona i to kantonalnih javnih preduzeća, javnih ustanova, agencija, zavoda, direkcija sa imenima rukovodilaca i sastavima upravnih i nadzornih odbora uz navedeno i pitanje istim upravljačkim strukturama, ima lica koja obnašaju upravljačku funkciju u više upravnih i nadzornih odbora, revidiranje, nadzor i ocjena bi imala jednu jedinu zadaću, a to da ustanovi kolika je odgovornost menadžera, direktora, predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora u stvaranju


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo zna da bazen na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja ne radi od 1992 godine? Bazen u kojem su Sarajlije, a posebno studenti Univerziteta u Sarajevu naučili plivati. Za par mjeseci će biti punih 20 godina od kada je bazen van upotrebe.


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

"S obzirom na mišljenje da su delegatske plaće visoke, želio bih da vidim kako iste izgledaju u komparaciji sa plaćama uposlenika u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama."
"Želio bih da se se upoznam sa iznosima plaća posebno u Javnim preduzećima i to sa iznosima po konkretnim pozicijama, prosječna plaća uposlenika, plaća higijeničarke, direktora sektora, generalnog direktora, sekretara i sl."
"Interesuje me broj menadžerskih ugovora u Javnim ustanovama i Javnim preduzećima i mišljenje ministara o neophodnosti istih."


Hajdarević Hadžem

Puni tekst pitanja:

"Da se organizuje proslava Svjetskog dana voda i da se upriliči akademija pod pokrovitelsjtvom Kantona Sarajevo i da to bude 22. marta na Dan voda. U tom smislu bi bilo dobro organizirati radnu sedmicu voda u Kantonu Sarajevo i to da bude svake godine u drugoj sedmici mjeseca maja, gdje bi bilo obavljeno čišćenje, uređenje vodotoka, predavanje o zaštiti voda, stručne radionice i druge aktivnosti, osobito kada su u pitanju školska i studentska omladina.


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

"Da li je Konkurs za izbor direktora JU "Osnovna muzička škola Ilidža" raspisan po važećem Zakonu o osnovnom odgoju i vaspitanju u Kantonu Sarajevo, donesenim 2011.godine, a ako nije, šta će Ministarstvo poduzeti da se zakon ispoštuje?"


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

"Da se Opština Stari Grad Sarajevo proglasi herojskom opštinom, iz razloga što je Opština Stari Grad prva u državi organizovala otpor na čelu sa Zelenim beretkama, policijom Stari Grad, teritorijalnom odbranom i stanovništvom Opštine, koji su dali svoj doprinos u organizaciji otpora agresoru 1991-1995.godina."


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković, na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, naglasivši da se iz medija moglo saznati da je Zakon o osnovnom obrazovanju koji je Skupština usvojila upućen na ocjenu ustavnosti, poslanik je postavio sljedeće pitanje:
"Ko je, ako jeste, i iz kojih razloga isti uputio u navedenu proceduru?"


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

"Da se obilježe četiri mjesta koja su od krucijalnog značaja za odbranu ovog grada i države. Prvo mjesto je kuća u Hrasnici u kojoj je usvojena strategija odbrane BIH. Mjesto okupljanja tog malog broja ljudi koji su dobili informaciju o početku bombardiranja Sarajeva, 05.04.1992.godine, a to je Društveni dom na Kovačima, u nekada Sandžačkoj, danas Džininoj ulici. Treće mjesto, to je ambulanta na Bjelavama. I četvrto, to je mjesto, restoran Opštine Centar u kojem je sjedio Operativni štab i Glavni štab ARBIH. To su četiri mjesta koja su potpuno zaboravljena kao istorijska mjesta."


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo kulture i sporta da mi dostavi spisak istaknutih samostalnih umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i od kada koriste to pravo.


Kojović Predrag

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi do sljedece sjednice u pisanoj formi dostavite broj, imena i prezimena i stručne kvalifikacije svih kadrova, u svim ministarstvima koji su u posljednjih godinu dana primljeni kao savjetnici i strucni saradnici."
U skladu sa inicijativom koju je pokrenuo prije više od godinu dana, a kojom bi se ukinula diskriminacija prema sugrađanima i sugrađankama koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, i o kojoj se Vlada još uvijek nije izjasnila, poslanik je postavio pitanja:
"Da li se Vi i vaša partija zalažete za ukidanje diskriminacije prema Ostalima?


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

"Obzirom da ima tumačenje Ustavne komisije Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BIH u kome se kaže da se provođenje odluke Suda u Strazburu može provoditi u Federaciji neovisno od toga šta je urađeno na nivou države, da Ministarstvo pravde i uprave i Vlada Kantona koji imaju mišljenje Ustavne komisije Skupštine Kantona, pripreme prijedloge i u roku od 15 dana u skladu sa procedurom za promjene, sačine amandmane na Ustav Kantona Sarajevo i iste upute u skupštinsku proceduru."


Mehmedić Besim

Puni tekst pitanja:

"Kada će Skupština Kantona dobiti polugodišnji izvještaj o implementaciji i realizaciji Odluke o zaduženju kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine po kojoj se Kanton Sarajevo zadužio za kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM?"


Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Sabahudin Hodžić na Jedanaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 30.01.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“,podsjetivši da je Vlada donijela Zaključak o obustavi primanja novih uposlenika u javna preduzeća i javne ustanove bez odobrenja Vlade, a da je evidentno da se svakodnevno upošljavaju novi radnici i to bez konkursa dok rijeke nezaposlenih mladih ljudi čekaju na posao,