Zastupnička pitanja

31.01.2022

Jasmina Bišćević-Tokić

31.01.2022
Puni tekst pitanja:

Zašto je u proceduru dostavljen Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, umjesto Nacrta, obzirom da kako je navedeno u obrazloženju razloga za donošenje iste da se radi o velikom broju izmjena, u odnosu na osnovni tekst, koje se naročito odnose na rad organa upravljanja preduzećem?


Damir Nikšić

31.01.2022

21.03.2019

Mirza Čelik

21.03.2019
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da Ministarstvo saobraćaja u koordinaciji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture izradi elaborat o izmještanju autobusnog i tramvajskog terminala sa lokaliteta centra Ilidže i iznađe nova lokacija u koordinaciji sa nadležnim službama općine Ilidža u sklopu izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica.


Ademović Kemal

Puni tekst pitanja:

li je i ako jeste ko je izvršio legalizaciju izgrađenih višespratnica na području općine Ilidža zvanih nukelus i u kojoj proceduri“?


Čomor Eldar

Odgovor:

Obavještavamo Vas u nadležnosti Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo nema u nadležnosti javne ustanove nad čijim radom vrši nadzor.


Zukić Amir

Puni tekst pitanja:

S obzirom da je vodovodna mreža u sve lošijem stanju, potrebno je obezbijediti sredstva
za realizaciju "Programa sanacije vodovodnog i kanalizacionog sistema".
Zbog kompleksnosti samog sistema starosti i njegove dotrajalosti gubitci vode su u stalnom porastu,
zbog čega dolazi do značajnijih poremećaja u vodosnabdijevanju u noćnim satima.
Trenutna situacija vodovodnog i kanalizacionog sistema je takva da zahtjeva hitnu intervenciju,
većih novčanih sredstava od strane osnivača.
Razlozi za inicijativu sadržani su u slijedećem:

1.Evidentno je zaostajanje u realizaciji zacrtanih ciljeva u oblasti kanalizacije,
razdvajanja kolektora, obnove uređaja za pročišćavanje itd...
Dovodi se u pitanje pouzdanost daljeg urednog vodosnabdijevanja,
te je potrebno obezbijedit nova izvorišta za uredno snabdijevanje građana vodom.....
2.Stanje vodovodne mreže je sve lošije i gubitci vode rastu,
te je potrebno ulaganje u obnovu postojeće infrastrukture vodovodnog i kanalizacionog sist.
3.Shodno tome, smatra da vodomjeri treba da budu internog karaktera,
odnosno unutar jednog stambenog objekta.

Građani u zemlji koja je izuzetno bogata vodom i izvorima su izloženi stalnim redukcijama vode.
Popravkom vodovodne i kanalizacione mreže ne bi dolazilo do gubitka vode,
napajanjem sa izvora stanovništvo bi uživalo u resursima koje im zemlja pruža,
a ugrađivanjem individualnih vodomjera, svaki građanin bi bio isto tretiran od stane države,
i uredno izvršavao svoju građansku dužnost.
Voda je najznačajniji resurs koji trebamo štititi s krajnjim ciljem zdravlja čovjeka, i
treba se iskoristiti prirodno bogatstvo koje posjedujemo.
Voda nema alternativu.

Odgovor:

Razvoj kanalizacionog sistema je u evidentnom zaostajanju u odnosu na potrebe.
Intenzivnu izgradnju (pravnu i bespravnu)ne prati odgovarajuće širenje javne kanalizacione mreže.
Sa bespravnom izgradnjom objekata raste i bespravna izgradnja kanalizacionog sistema,i
broj bespravnih priključaka.
Ovakvo stanje usložnjava funkciju kanalizacionog sistema i ugrožava sanitarnu bezbjednost.
U potpunosti podržavaju inicijativu poslanika gosp.Amira Zukića na sistemskom rješavanju
navedenih problema i predlažu da se uputi poruka lokalnim zajednicama za suzbijanje...


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Adnan Solaković je, na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.06.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda ,,Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio Zastupničko pitanje ministru Muameru Bandiću, a koje se odnosi na obavezu izvršenja uplate sredstava za nastavak gradnje objekta kolektivnog stanovanja na lokalitetu Baruthana-Vasin Han, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica. Naime, Generealnim sporazumom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, obavezalo se o uplati sredstava u iznosu od 100.000,00 KM, kojim bi se riješilo navedeno zbrinjavanje. U tom smislu proistekla su pitanja:
- Zašto nadležno ministarstvo nije izvršilo, sporazum, pruzete obaveze?
- Kada će biti ispoštovani zakonski okviri dogovora?
- Da li će sanacija planirane izgradnje objekta biti nastavljena i kada?

Odgovor:

Vezano za gore navedena pitanja Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je poduzelo aktivnosti na provjeri da li su Generalni sporazum o načinu realizacije Projekta ,,Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Baruthana-Vasin Han, općina Stari Grad, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica“, broj: 13-14-21778/12 od 09.07.2012. godine i Aneks Generalnog sporazuma, broj: 13-14-27349/12 od 19.10.2012. godine u skladu sa odredbama Zakona koje uređuju ostvarivanje prava na određene vidove stambenog zbrinjavanja raseljenih...


18.12.2023

Jelena Pekić

18.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvrštavanje predstavnika Direkcije za robne rezerve KS u članove Štaba civilne zaštite KS


21.09.2023

Marijela Hašimbegović

21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene


25.04.2023

Sanela Klarić

25.04.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu za izmjene Zakona o koncesijama Kantona Sarajevo i Zakona o prostornom planiranju Kantona Sarajevo kojim bi se fizičkim licima ubrzao i pojednostavio postupak izgradnje solarnih elektrana na postojećim krovovima.


18.03.2021

Bilsena Šahman

18.03.2021
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje odluke o kupovini vakcine koju će finansirati poslodavci za svoje uposlenike


09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Kantonalna javna ustanova "Dom za socijalno, zdravstveno
zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" Sarajevo. Da li je neko od radnika
navedene ustanove u proteklom periodu uhapšen i pritvoren? Ukoliko jeste iz kojih razloga?


18.01.2021

Admela Hodžić

18.01.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona
Sarajevo'; broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 9/20, 48/16 i 14/20)
pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u narednoj budžetskoj godini, odnosno
vremenskom periodu smanjenog priliva sredstava, a koje se odnose na umanjenje priliva svih vrsta
prihoda i zbog negativniih posljedica koje trpe privrednici KS, izvrši procentualno umanjenje primanja
svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaće i ostale naknade iz Budžeta Kantona Sarajevo, kao i
onima koji ne primaju plaću iz Budžeta, ali im je osnivač u cijelost ili djelimično Kanton Sarajevo, a
kako slijedi;
1. Ukupna netoprimanja od 1000do 1500 KM umanje za 5%
2. Ukupna neto primanja od 1500 do 2000 KM umanje za 10%
3. Ukupna neto primanja od 2000 do 3500 KM umanje za 15%
4. Ukupna netoprimanja preko 3500 KM umanje za 20%
Procentualna umanjenja primjenjivati kvartalno uz mogućnost revidiranja odnosno ukidanja zavisno
od priliva sredstava u Budžet.
Procentualna smanjenja se odnose progresivno za svaki platni razred.
Uštede sredstava koje se ostvare na ovakav način preusmjeriti u fond za pomoć privredi Kantona
Sarajevo, odnosno privrednicima koji imaju smanjenje ukupnog prometa preko 40% uz uslov da nisu
otpuštali radnike, kao i za programe grantova koji će biti u okviru takvih projekata objavljivani i
isplaćeni privrednicima.


16.09.2019

Elvis Vreto

16.09.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 29.08.2019.godine pokrenuo zastupničku inicijativu “za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva /SlnKS br :24/17 i Sln KS br : 19/19 strana 22”.


10.06.2020

Elvis Vreto

10.06.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnk Elvis Vreto, dana 10.06.2020. godine, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, uputio je zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva” vezano za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.


12.02.2024

Vedrana Vikić Musić

12.02.2024
Puni tekst pitanja:

imenovanje stručnog Tima sa zadatkom da izvrši analizu, te dostavi prijedloge koji će obuhvatiti kratkoročne i dugoročne mjere u cilju poboljšanja sigurnosne situaciju u Kantonu Sarajevo, te konkretne prijedloge u smislu uspostavljanja sistemskog rješenja i implementiranja dobrih praksi, te izmjene zakonske regulative (pooštravanje kazni, sa posebnim naglaskom na višestruke povratnike u vršenju prekršaja i krivičnih dijela i dr.).


27.02.2019

Mirza Čelik

27.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da se obezbijede sredstva u iznosu od 900.000 KM za „Kupovina prostora za smještaj djece sa posebnim potrebama, Ilidža“.


02.02.2024

Sanela Klarić

02.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo uvedu reciklomati radi unapređenja ekološke svijesti i odgovornosti kod osnovaca prilikom recikliranja otpada


11.09.2020

Danijela Kristić

11.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, dana 11.09.2020. godine, u skladu sa članom 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

„Molim da me obavijestite da li se Općina Novi Grad u proteklim godinama obraćala Vladi Kantona Sarajevo, nadležnim ministarstvima i javnim preduzećima po pitanju izgradnje prečistača koji prema Prostornom planu KS pripada zoni Reljeva, zbog čega je onemogućena izgradnja primarnog kolektora za naselja Zabrđe, Dobroševići, Reljevo i Sokolje.

Da li su poduzete ikakve aktivnosti u proteklim godinama po ovom pitanju i kada?

Da li se zbog nemogućnosti gravitacione odvodnje otpadnih voda prema Butilama problem može riješiti sa pumpnim stanicama za otpadnu vodu?”