Zastupnička pitanja

22.04.2019

Jasmina Bišćević-Tokić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo „za uvrštavanje lijekova za snižavanje temperature kod djece (Antipiretika) na pozitivnu A listu koja se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS-a neće plaćati i dobijat će ih na recept”.


Mulaosmanović Fikreta

Puni tekst pitanja:

Projekti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva

Odgovor:

Na poziciji Projekti borbe protiv maljoljetničkog prijestupništva Raz.11, Glaa 01. Potrošačka jedinica 0001, ekonsmki kod 614300 subanalitika BAN 001, u Budžetu Kabineta premijera za 2013. godinu je predviđen iznos od 70.000 KM za finansiranje projekata koji se odnose na borbu protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo. Pravo podnošenja zahtjeva su imala udruženja i fondacije (nevladine i neprofitne organizacije) koja su ispunjavajla opće kriterije iz Odluke o općim kriterijima za raspodjelu sredstava za rad neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju –...


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 100 Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrećem

I N I C I J A T I V U

Za stavljanje van snage Pravilnika o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika i pokretanje procedure Izmjena i dopuna Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanja zgradom.

Obrazloženje:

Veliki je broj pritužbi na rad upravitelja i općenito primjedbi koje iziskuju


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

Da li su ti Zaključci Skupštine još uvijek na snazi ili su pak stavljeni van snage te u vezi s tim, da li je formiran Antikorupcioni tim, da li je imao nekih aktivnosti i koje su to aktivnosti, te
koji su rezultati tih, eventualnih, aktivnosti? “
Nadalje, poslanik Pećanac je postavio slijedeća pitanja:
„Da li su se konačno stekli uslovi za uvrštavanje tačke dnevnog reda Skupštine, koju sam inicirao, u skladu sa odredbama Poslovnika Skupštine, a koji tretira bezbjedonosnu situaciju u
Kantonu Sarajevo?“
„Da li su razrješenja od strane Vlade Kantona i ministara, od momenta konstituisanja Vlade Kantona pa do danas, u skladu sa zakonom?“
Poslanik Pećanac pokreće inicijativu:
„Da se Skupštini dostavi spisak koliko je, od 01.01.2011. godine do danas, uposleno savjetnika u ministarstvima Kantona Sarajevo; koliko je osoba zaposleno po ministarstvima,
njihove biografije, stručnu spremu koju imaju, koliko je pripravnika uposleno i sa kojom stručnom spremom; da li su primljeni na osnovu zakona tj, konkursa, oglasa, ugovora, rješenja i dr.,
konkretno, po kojem pravnom osnovu su uposleni.“


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbjeđuje sredstva i vrši nadzor nad zakonitošću rada i utroškom sredstava Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“. Navedeni Fond na ime zakupa prostora koji trenutno koristi, izdvaja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na godišnjem nivou.


21.12.2023

Belma Kapo

21.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabave pročiščivaći zraka za vrtiće i učionice u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo


18.05.2023

Haris Zahiragić

18.05.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja uputi sve raspoložive ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u općine USK pogođene poplavama, kao i u općine na području entiteta Rs - posebno u Mjesne zajednice gdje žive povratnici koje su u značajnoj mjeri pogođene poplavama, a kako bi pomogla tamošnjim lokalnim vlastima.
Također, tražim od Vlade Kantona Sarajevo da Vladi USK uputi i novčanu pomoć u iznosu od 1.000.000 KM, sa naznakom da dio sredstva utrošene na povratničke Mjesne zajednice na području entiteta Rs u Bosanskoj krajini koje su pogođene poplavama.

U slučaju nepostupanja po predmetnoj inicijativi, tražit ću izjašnjavanje Skupštine Kantona Sarajevo o istoj na prvoj narednoj sjednici.


21.09.2023

Marijela Hašimbegović

21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.


20.07.2022

Admela Hodžić

20.07.2022
Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS


24.10.2023

Jelena Pekić

24.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju


30.11.2023

Mersiha Mehmedagić

30.11.2023
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je u Hrvatskoj broj oboljelih od velikog kašlja (hripavca) prešao hiljadu, a da smo u Mostaru nažalost imali i smrtni ishod kod bebe, molim da mi se dostave detaljne informacije?


18.03.2021

Bilsena Šahman

18.03.2021
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u saradnji sa CIK ukinu u naredna tri mjeseca primanja političkim strankama i nezavisnim zastupnicima kako bi se dodatna sredstva usmjerila prema realnom sektoru u cilju očuvanja radnih mjesta i pomoći preduzećima u Kantonu Sarajevo.


30.08.2022

Danijela Kristić

30.08.2022
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite inspekcijski nadzor nad radom upravitelja SARAJEVOSTAN d.d. Sarajevo na adresi

Vinka Šamarlića br. 3, Ilidža. Obzirom da je SARAJEVOSTAN bez validne odluke etažnih vlasnika

zaključivao ugovore o osiguranju zajedničkih dijelova zgrade na pomenutoj adresi, protuzakonita

uzeta sredstva u tu svrhu nikada nisu vraćena na račun zgrade, te molim da se ODMAH naloži

njihovo vraćanje u roku od 15 dana u protivnom biću prinuđena, a sve na zahtjev etažnih vlasnika

zatražiti primjenu člana 21. stav (1) tačka f) i zatražiti ukidanje rješenja za obavljanje poslova

upravnika upravniku SARAJEVOSTAN d.d.


16.10.2020

09.04.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.04.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona
Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu za javno zdravstvo FBiH da
radnici i radnice zaposleni u sektoru trgovine budu stavljeni na listu prioriteta za vakcinaciju."


11.12.2023

Arijana Memić

11.12.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kupovinu kombi vozila za potrebe KJU "Porodično savjetovalište"


21.01.2021

Neira Dizdarević

21.01.2021
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova KS, Inspektorat za zaštitu
od požara:
“Dana 20.01.2021. na adresi Džemala Bijedića 279 desio se požar u podzemnoj garaži na -2
etaži.
Podnosim inicijativu da Inspektorat za zaštitu od požara MUP-a KS izvrši inspekcijski
nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara u 2020 i 2021.
godini, kao i nad provođenjem propisa o tehničkim normativima i standardima koji se odnose
na zaštitu od požara shodno članovima 25, 49, 50 i 150. Zakona o zaštiti od požara i
vatrogastvu FBIH na sljedećim adresama:
1. Džemala Bijedića 279B, 279C
2. Džemala Bijedića 279D, 279E
3. Džemala Bijedića 279K, 279L
odnosno u svim lamelama (A i B) naselja Bulevar Stup, kako po pitanju PP zaštite u
podzemnim garažama, tako i stambenim objektima iznad njih.
Etažni vlasnici na adresi na kojoj se desio požar navode da sistem ventilacije nije radio kako
treba, te da su se ventilatori zajedno sa panik rasvjetom ugasili kada su vatrogasci ušli u
podzemnu garažu, te da se tek nakon lokalizovanja požara od strane vatrogasaca sprinkler
sistem aktivirao. Molim da provjerite navode etažnih vlasnika. ”


03.02.2021

Danijela Kristić

03.02.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se imenovani Ekspertni tim za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo, proširi novim članom.
Naime,novi član tima bila bi osoba koja je pretrpila seksualno zlostavljanje i uznemiravanje.

Obrazloženje:
Iako su u Ekspertnom timu imenovani stručnjaci, koji mogu dati svoju perspektivu kako je raditi sa osobama koje su pretrpili seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, oni ne mogu oslikati život onih koji su to lično doživjeli.. Smatram da će dodatni član u Ekspertnom timu dati svoj doprinos u izradi Protokola.