Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja
djevojčice Nadin Smajlović?
Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani?
Da li ste utvrdili štetne posljedice radnji po život i zdravlje mldb. djevojčice?
Jeste li izvršili procjenu mogućih i izvjesnih posljedica po zdravlje djeteta, da je izostala reakcija
roditelja koji još uvijek dijete liječe u Turskoj?
Da li ste angažovali vještaka medicinske struke i obavili vještačenje kako bi se utvrdio nastanak
štete?
Prema riječima glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS, Sabine Sarajlije, ovaj
predmet je prioritet a već 28 mjeseci nema tužilačke odluke.


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

07.09.2021.g pred zastupnicima Skupštine KS i javnošću izjavili ste da je smrt Dženana Memića
posljedica saobraćajne nesreće, te da kao i cjelokupna javnost čekate presudu Vrhovnog suda FBiH.
14.01.2022.g gostovali ste na programu TVSA u emisiji “Polis”, kada ste također izjavili da čekate
pisani otpravak presude Vrhovnog suda FBiH, te da ćete tada odlučiti kakve ćete radnje poduzeti na
ovom predmetu.
Pisani otpravak presude je stigao 07.02.2022.g u kojem je navedeno da Tužilaštvo KS ni jednim
dokazom nije van razumne sumnje dokazalo da je Dženan Memić stradao na način kako je opisano
u optužnici Kantonalnog tužilaštva KS.
Odgovorite nama ali i javnosti koje su vaše prve radnje po otpravku presude?
Koje ste mjere preuzeli toga dana, sutradan?


Arijana Memić

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Uprava policije MUP-a KS dostavila kompletnu dokumentaciju za nezakonito
činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g nadležnom tužilaštvu a shodno pravosnažnoj
presudi Kantonalnog suda od 02.11.2020.godine?
Drugo pitanje također se odnosi na Upravu policije i vezano je za već pomenuto nezakonito
činovanje:
U kojoj su fazi pravni postupci po donesenim rješenjima o poništenju činova za policijske
službenike/ preciznije da li su uložene žalbe na rješenja i da li su pokrenuti upravni sporovi
pred nadležnim sudom/?
Svako odugovlačenje postupanja povlači za sobom da ovaj predmet


Arijana Memić

10.08.2021
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja


10.08.2021
Puni tekst pitanja:

Da li će biti poduzete disciplinske ili neke druge mjere za tužitelje kojima je dokazano da su zastupali pogrešnu optužnicu, trošili vrijeme, nisu zastupali oštećenu stranu na način na koji su trebali, na kraju, trošili novac građana KS, pri tome uznemiravali javnost ili ćete se pozvati na nastupanje zastare disciplinskog prekršaja jer je proteklo 5 godina od događaja?


10.08.2021
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja


10.08.2021
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja


10.08.2021

Arijana Memić

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Nadalje, u slučaju odbijanja liječenja mldb Nadin Smajlović, radi se o maloljetnom djetetu kojem je
život bio ugrožen.
Sve to, izazvalo je jako veliko uznemirenje građana, a vi na web stranici Tužilaštva tvrdite da je:
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je samostalno i nezavisno državno tijelo … da radite na
principima nezavisnosti i nepristrasnosti, jednakosti, transparentnosti, odgovornosti i
profesionalizma, a sve u cilju jačanja povjerenja građana u rad pravosuđa i jačanja vladavine
prava.
Posebnu pažnju posvećujemo usvajanju i primjeni međunarodnih standarda u svom radu,
poštivanju prava oštećenih, svjedoka, osumnjičenih i ostalih sudionika u postupku.
… nastojimo da doprinesemo da Kanton bude sigurnije mjesto za život i rad.”
Da li ste bili pod nečijim uticajem ili pritiskom prilikom donošenja odluke u ovom predmetu?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Važno je napomenuti da je cijela javnost slušala i gledala snimak na kojem prijavljeni doktori
izjavljuju da neće liječiti dijete, što su oni također potvrdili svojim potpisima na Javnom saopćenju
KCUS-a.
U pomenutom saopćenju su iznijeli sve dijagnoze bolesnog malodobnog djeteta, što je njihova
profesionalna tajna.
Pitanje koje mi se nameće kao čovjeku, razumnom biću sa osjećanjima je:
Zašto niste saslušali prijavljene doktore?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Jedno od pitanja koja se sama nameću je zašto niste utvrdili posljedice ovih postupaka po život i
zdravlje mldb. djeteta?
Da li možete da zamislite ishod situacije da roditelji nisu reagovali i odveli svoje dijete na liječenje
u Tursku?
Šta da nisu imali novca? Šta da nisu znali i da nisu razumjeli sve moguće posljedice bolesti kakvu
ima mldb. Nadin?
Da li bi TEK TADA imali osnov za pokretanje postupka, jer je život djeteta došao u pitanje?
Zašto niste angažovali medicinskog vještaka koji bi to jedini mogao utvditi?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Načelnik druge Policijske Uprave Centar, Mirsad Đelilović je dana 25.02.2021.g, u 9.30h, došao u
uniformi, službenim automobilom i u toku radnog vremena na ročište o određivanju pritvora u
slučaju Hasan Dupovac i dr.
Podsjećam da su Đelilovic i Dupovac zajedno izuzeli snimke sa kuće Šerifa Konjevića kao dokazni
materijal u slučaju Dženan Memić (jedan od izuzetih snimaka nikada nije prikazan n u sudnici i ne
znamo šta se desilo s istim).
- je li uobičajena praksa napuštanje radnog mjesta u toku radnog vremena i odlazak u službenoj
uniformi, pri tome koristeći službeni automobil na ročišta osobama koje se terete za organizovani
kriminal?
- je li Đelilović zatražio dopust/odobrenje da napusti radno mjesto i dođe na ročište?
- je li Đelilovic zatražio odobrenje da pri tome koristi službeno vozilo?
- je li Đelilovic sačinio službenu zabilješku o prisustvovanju ročištu?
- je li sačinjena službena zabilješka o korištenju službenog vozila taj dan i koja je navedena svrha?
- je li za očekivati, da će pripadnici MUP-a KS koji su radili na ovom slučaju zajedno sa
prvooptuženim, a koji se nalaze i u krivičnoj prijavi predatoj Tužilaštvu BiH, dolaziti na ročišta,
svjesni da će se u jednom trenutku moguće naći na spisku svjedoka tužilaštva BiH? Je li to
uobičajena praksa i kako je to zakonom regulisano?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Po krivičnoj prijavi roditelja oštećene mldb. Nadin Smajlović donijeli ste Naredbu da se istraga
neće provoditi protiv ljekara KCUS prijavljenih za NEPRUŽANJA MEDICINSKE POMOĆI,
NESAVJESNO LIJEČENJE I NEOVLAŠTENO OTKRIVANJE PROFESIONALNE TAJNE – jer
je po vašem mišljenju očigledno da nije izvršeno krivično djelo.
Glavni federalni tužilac je utvrdio da je vaša odluka preuranjena i nezakonita.
Radi se o slučaju koji izaziva veliko interesovanje javnosti.
Zašto niste otvorili istragu tokom godinu dana koliko ste držali predmet?
Zašto ste dozvolili i potvrdili odluku tužiteljice Škaljić koja je očigledno preuranjena, bez da
ste ispitali činjenice i sve okolnosti slučaja koje ste bili dužni utvrditi?


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li je uobičajena praksa u MUP-u, da se za “izuzimanje dokaznog materijala” angažiraju fizička
lica, koji nisu pripadnici MUP-a, kao što se to desilo u slučaju Memić a u vezi nabavljanja vozila
Renault Clio za potrebe izrežirane saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao Hasan Dupovac,
tadasnji šef odjela za saobraćajne istrage.


05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li je Kantonalno tužilaštvo KS uopće izuzelo i preslušalo snimke iz Zavoda za hitnu
medicinsku pomoć KS iz noći kada je napadnut Dženan Memić?
Kako to da ste uprkos tim snimcima odlučili teretiti Seferoviće za saobraćajnu nesreću, kada
se na početku tvrdi da je Alisa Mutap udarila autom u drvo?