Zastupnička pitanja

Senad Hasanović

Senad Hasanović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo planira realizirati inicijativu pokrenutu na 27. Redovnoj sjednici
Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 28.07.2020. godine?:

“Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nabavke prečistača zraka
za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo."


05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Zašto pojedini ministri počinju smjenu direktora javnih ustanova na osnovu nalaza inspekcija, te da li će ta
praksa ubuduće vrijediti za sve direktore javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona Sarajevo svjesna da se na ovaj način otvara prostor za potpunu političku kontrolu
direktora javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, da se odluka o njihovoj smjeni donosi na
osnovu nalaza inspekcija koji mogu ali i ne moraju biti objektivan pokazatelj ukupnog poslovanja
ustanove ili preduzeća, te da se time u drugi plan stavlja važnost podnošenja Izvještaja o radu i
finansijskom poslovanju?


05.03.2021

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo za boračka pitanja ima jedinstven registar korisnika koji su ostvarili pravo
1. na bilo koju jednokratnu pomoć, dopunsko pravo porodica šehida i poginulih boraca, ratnih
2. vojnih invalida, demobilisanih boraca, ili ostvarili pravo na stipendiju, prekvalifikaciju isl., te
3. da li je registar javno dostupan?


05.03.2021

05.03.2021

Senad Hasanović

10.11.2020

10.11.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi dostavi odgovor na pitanje koje sam postavio na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo i to 19.11.2019. godine a pitanje glasi: Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ? Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?"


Senad Hasanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo naloži Inspektoratu Kantonalne uprave civilne zaštite provođenje vanrednog pregleda stanja sistema protivpožarne zaštite u zgaradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo, te o rezultatima i eventualno potrebnim mjerama izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ?

• Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da se omogući nastavnicima zaključivanje ocjene učenicima sa najvise 10% neispunjenog fonda sati u slučajevima opravdanog odsustva nastavnika kada se na vrijeme uobičajenom procedurom nije mogla naći zamjena, a sve u cilju kako učenici ne bi morali polagati predmetni ispit što je propisano po sadašnjem Zakonu o srednjoškolskom obrazovanju.