Zastupnička pitanja

Damir Marjanović

Damir Marjanović

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom i problemima sa kojima se susreću studenti Američkoga univerziteta i da li je pokrenulo određene aktivosti u cilju rješavanja njihovoga statusa?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Ponovo tražim da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Uredba o izmjeni i dopunama uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Kantona Sarajevo? Izmjena Uredbe uvodi novi termin “apartman - posebni dio stambenog, poslovnog ili stambeno-poslovnog objekta koji ima status stambenog prostora”, kojeg ne prepoznaje navedeni Zakon u kojem su samo poznati termini „stambeni“ ili „poslovni prostor“.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo podrže i usvoje, a Vlada Kantona Sarajevo da osigura neophodna sredstva za Kreiranje digitalne mape plana evakuacije stanovnika u slučaju velikih prirodnih katastrofa na prostoru Kantona Sarajevo.


Damir Marjanović

01.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

U pripremi kurikularne reforme za osnonvo obrazovanje u kantonu Sarajevo su napisani predmetni kurikulumi - ko su ljudi koji su radili na njima i kolike su honorare dobili za taj rad?

· Nakon izrade predmetnih kurikuluma kreirani su timovi/komisije za izradu akata, za edukaciju nastavnika itd. Koliko grupa ovakvih timova ili komisija je osnovano nakon izrade predmetnih kurikuluma, a u okviru reforme?

· Ko su članovi tih timova/komisija i kako su odabrani, da li su s njima potpisani ugovori i ako jesu - na koji period i kolike honorare dobivaju članovi svake od tih timova/komisija


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pravo da budu oslobođeni plaćanja, ostali uskraćeni za vraćanje iste? Ako ste upoznati zanima nas da nam pojasnite razlog nastanka ove situacije i šta je resorno ministarstvo učinili da se ova zakonska obaveza ispoštuje?


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da svi zastupnici Skupštinr Kantona Sarajevo podrže, a svakako i usvoje, zajednički amandman na Budžet Kantona Sarajevo za 2023 godinu čiji će Nacrt biti razmatran na sjednici 08.02.2023 godine u kojoj će zatražiti od vlade da se izdvajanja iz budžeta Kantona Sarajevo namjenjeno za finansiranje stranaka koje participiraju u Skupštini Kantona Sarajevo smanje najmanje 50% a optimalno 80%


Damir Marjanović

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

• Podnosim inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo u suradnji sa resornim Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade najkasnije u narednih 6 mjeseci pripreme tematsku sjednicu sa radnim naslovom: „Stanje mentalnoga zdravlja mladih Kantona Sarajevo.“


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da nam pružite informacije da li je Vlada Kantona Sarajevo realizirala aktivnosti koje je više puta najavio ministar zdravstva, a u pravcu pokrivanja deficita JU Apoteka Sarajevo koji su nastali donošenjem i primjenom novoga kolektivnog ugovora koji obuhvata uposlenike ove institucije?


Damir Marjanović

29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o procesu rekonstrukcije JU Collegium artisticum – u
kojoj je fazi i kakvi su budući planovi glede daljeg unaprijeđenja ovoga prostora?


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o procesu uspostavljanja SCADA softvera u sklopu KJKP Sarajevogasa – u kojoj je fazi i kakvi su budući planovi glede daljeg unaprijeđenja funkcioniranja ovog kantonalnog preduzeća?


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da nam pružite informacije o uslugama i cijenama usluga po koje komunalna preduzeća pružaju apartmanskim objektima na Babinom Dolu na Bjelašnici?

Regulacionim planom Babin Do na Bjelašnici, je predviđen kao poslovna zona, na kojem se grade isključivo poslovni objekti za sport i rekreaciju. Općina Trnovo nakon izgradnje objekata i tehničkog prijema izdaje Upotrebnu dozvolu za Poslovni objekat, sa apartmanima i poslovnim prostorima. Poslovni objekat, u smislu odredbi Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, je građevina sa isključivom poslovnom namjenom. Dakle svaki objekat, koji je testiran kao apartman u sklopu poslovnog objekta, ne može imati tretman stambenog objekta obzirom na namjenu. Međutim, većina komunalnih preduzeća su svoje usluge prodavala i prodaju po cijenama za domaćinstva, što je definitivno suprotno onome što je uređeno Zakonom o komunalnim djelatnostima i njihovim tarifnim sistemima. Pitanje koje se postavlja je koja je razlika između poslovnog prostora u nekom objektu kolektivnog stanovanja u Sarajevu u odnosu na apartman u poslovnom prostoru na Bjelašnici.Obzirom na namjenu nema razlike sa aspekta Zakona o prostornom uređenju KS, ali komunalna preduzeća su, vjeroatno, bez saglasnosti Ministarstva odobravale tarife za domaćinstva, čime je definitivno pocinjena steta za ta javna preduzeća.


29.12.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine Kantrona Sarajevo se obavezno uvrsti tačka koja će obuhvatiti informacije Vlade KS i resornih ministarstava o realiziranim aktivnostima glede zaključaka Tematske sjednice o stanju obrazovanja u KS iz novembra 2019. i Tematske sjednice o položaju mladih iz decembra 2019.