Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2010-2014

Zastupnik

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
29.04.2013

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da se iznađe mogućnost finansijske pomoći dva sportska kluba iz Vogošće,rukometni i fudbalski klub, koji su zbog svojih ostvarenih sportskih uspjeha ušli u prvu ligu. Molim ministra kulture i sporta da se u narednom budžetu planiraju sredstva i za te klubove."

Odgovor:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ee svakako u okviru svojih moguenosti sufinansirati programske aktivnosti rukometnog i fudbalskog kluba iz Vogosee. Za Rukometni klub "Vogosea" vee su odlukom odobrena finansijska sredstva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Enes Zeković, na 26.-oj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2013.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio je slijedeća  pitanja ;

 • „Želio bih kao poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo da znam ko je vlasnik Azila u Prači? Da li je to Kanton ili neko drugi? Koliko su Kanton i Vlada Kantona Sarajevo izdvojili sredstava za izgradnju azila u Prači“?
 • „Da li su ovi navedeni koji su raspisali javni konkurs registrovani za djelatnost koje treba da obavljaju“?
 • „Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala  Kantonalna veterinarska stanica“?

Takođe, od strane zastupnika Enesa Zekovića pokrenuta je i slijedeća inicijativa:

 • „Pokrećem inicijativu o donošenju Zakona o azilu pasa. Psi lutalice koji se u čoporu nalaze na ulicama našeg grada, predstavljaju veliku opasnost za sve građane, posebno za djecu. Svakodnevno smo svjedoci brojnih incidenata. Otvaranjem ovog azila imati će mo dvostruku korist, kako za pse, tako i za građane. Zakon o zaštiti životinja je jedan od Zakona koji moramo usvojiti na putu za kandidaturu u EU.“ 
Odgovor:

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

U pogledu navedenih pitanja ovim putem Vas obavještavamo slijedeće:

 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša je kao supotpisnik Ugovora o iznajmljivanju Kompleksa objekata skloništa za napuštene i izgubljene životinje u Prači  pod brojem 07-06-14-23937-1 od 28.03.2012.godine izdvojilo 34.412,48 KM za navedene namjene, a prema članu XIV (obaveze Zakupaca).

Sve aktivnosti u vezi ostalih postavljenih pitanja  je vršilo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, a Ministarstvo prostornog...

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

"Da li je resorno ministarstvo saglasno sa novim cjenovnikom koji je dala Kantonalna veterinarska stanica?" Ako jeste, onda u 2012. godini možemo da budemo sigurni da će dotični fond biti totalno uništen. Kao primjer, da bi jedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom stekao uslove potrebne za podsticaj, treba slovom i brojem da plati 270 KM, a podsticaj je 300 KM. Nijedan poljoprivrednik koji se bavi stočarstvom neće to prihvatiti i stočni fond u 2012. godini je završetak priče."

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo na poslaničko pitanje glasi:

 • Članom 115. stav 1. alineja 5. Zakona o veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/00) propisano je da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz pribavljeno mišljenje federalnog ministra.
 • Članom 58. stav 3. alineja e. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnikBiH", broj 34/02) također je propisano da Veterinarska komora utvrđuje minimalne i maksimalne cijene veterinarskih usluga uz prethodno pribavljeno mišljenje organa...
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Ademović Kenan,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Pitanje upućujem Vladi Kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo:

 • Šta se dešava sa profesoricom Kostić na Mašinskom fakultetu?
 • Zašto je jedan predmet koji predaje podijeljen između nje i profesora Kalabusić?
 • Zašto se ova procedura/praksa ne primjenjuje na ostale profesore?
 • Da li smatrate objektivnim izvještaj inspektora Sifeta Kukuruza?
 • Kako je moguće da Dekan ovog fakulteta, podnese disciplinsku prijavu, ako je profesorica Kostić podnijela tužbu kod Ombudsmena za ljudska prava?
 • Da li Dekan ovog fakulteta vrši mobing na ljudskoj, političkoj, nacionalnoj osnovi, nad profesoricom Kostić?
 • Zašto niko ne reagira na ovakvu situaciju i da li ovo postaje privatni fakultet Dekana i profesora Pašića?“
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Bajramović Srna Segmedina,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Kako je moguće da prilikom imenovanja novih članova UO zdravstvenih javnih ustanova ne budu ispoštovane zakonske odredbe koje jasno kažu kako se sastavljaju UO i odakle dolaze određeni članovi?
U vezi s tim kako je moguće da je u UO JUApoteke Sarajevo izabrana osoba koja je u sukobu interesa, jer je istovremeno i uposlenik u privatnoj apoteci koja obavlja konkurensku djelatnost sa JU Apoteke. Osim toga ista osoba je danas općinski vijećnik u Novom Sarajevu, dakle izabrani ili imenovani dužnosnik i ne smije biti u UO JP, pa ni Apoteka sarajevo, kako to lijepo stoji u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa“.
Dalje propisi kažu da u novom UO mora sjediti dvoje uposlenika Apoteka, a troje ih mora biti izvan kuće. U UO I NO Apoteka Sarajevo nije imenovan niti jedan član iz Apoteka, što je zakonska obaveza. Elem ne samo na ovom primjeru može se sumnjati u kršenje svih mogućih propisa, od onih koji regulišu sastave UO, preko zakonitosti smjenjivanja starih i imenovanja novih članova UO, do sukoba interesa po najmanje dva osnova-uposlenik privatne apoteke upravlja državnim apotekama, a uz to je i izabrani zvaničnik koji, po svim mogućim i nemogućim tumačenjima zakona ne smije sjediti u UO.
Pitam ministra Lokmića zašto se o ovom nije vodilo računa i zašto se kršio zakon? Da li je to neznanje ili namjerno kršenje zakonskih propisa?“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Crnogorac Branislav,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, zastupnik Branislav Crnogorac, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje, u kojem ističe da postoje indicije da nije u Prijedlogu budžeta planirano dovoljno novčanih sredstava (planirano nešto iznad 12 miliona, a prema procjeni potrebno je 50 miliona) za subvencioniranje karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama, borcima i studentima, i shodno gore navedenom pita „da li je istina da će uistinu doći do povećanja cijena karti za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama i ako je potvrdan, u kojem redu veličine će to povećanje biti?“.

Odgovor:

U vezi pomenutog poslaničkog pitanja, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u budžetu, na svojoj poziciji ne planira sredstva za tu namjenu. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu, na poziciji ovog ministarstva bila su planirana sredstva za prevoz penzionera, a od 2006.godine i dalje, sredstva za tu namjenu planiraju se na poziciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Takođe Vas obavještavamo da cijene karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama nisu u ingerenciji ovog ministarstva.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Fazlija Nedžad,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

U petak 15.03.2013. godine Službeni list Kantona Sarajevo 11/13 izašao je Operativni plan od poplava.

Članom 90. stav 3. i članom 92. stav 5 jasno je definisano u Osnovnom Zakonu o vodama (Sl. Novine F BiH br. 70/06) da federalna Vlada na prijedlog resornog federalnog ministra donosi operativni plan od poplava u F BiH.

Pošto je Kantonalni Zakon o vodama (Sl. novine KS, br. 11/13) napravljen na osnovu Osnovnog Zakona o vodama, te se bazira na njegovim osnovama, kako je moguće da je Kantonalni plan odbrane od poplava, izašao u Službenim novinama Kantona Sarajevo, a da ga nije usvojila Vlada Kantona Sarajevo.

Odgovor:

o vodama ("Službene novne Federacije Bosne i Hercegovine" broj : 70/06), člana 57.stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Srajevo broj 18/10) i člana 43.stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" broj: 20/09).

Član 43. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Sl.novine Federacije BiH" glasi:

"Planove iz člana 17. stav 3. ove Uredbe pripremaju organizacije iz člana 22. stav 4. ove Uredbe.
Plan iz stava 1. ovog člana, u skladu sa odredbama ove Uredbe,...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Kako se moglo desiti da se odjednom pojavio problem registracije automobila, odnosno važnosti potvrde koja se dobije od osiguravajuće kuće da se s njom može normalno voziti u Kantonu.

Nedavno se javio problem da su vozači sa ovakvim potvrdama plaćali visoke kazne jer nisu imali potrebne papire o registraciji automobila koju je tražilo ovlašteno lice, odnosno saobraćajnu dozvolu.

Po informacijama iz medija automobil se ne može koristiti sve dok se ne dobije ovjerena saobraćajna dozvola, a svjedoci smo da nam treba najmanje 7 ( sedam ) dana da se završi procedura provjere neplaćanja kazni i dr.”

Odgovor:

-Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva kroz akcije pojačane kontrole saobraćaja, vrše kontrolu vozača. Pri tome, vozači koji postupaju u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 6/06, 75/06,44/07,84/09 i 48/10) tačnije u suprotnosti sa članom 207. kojim je propisano da "motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Hodžić Dževad,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za „osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanja djela naučnog i stručnog karaktera" te istu dostavio u pisanoj formi Vladi Kantona Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

„Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, odnosno prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade i prema Ministarstvu kulture i sporta da u okviru svojih nadležnosti, a u okviru raspoloživih i planiranih sredstava za naučna istraživanja i kulturene manifetacije osnuju poseban fond, odnosno podsekciju za podršku objavljivanju djela naučnog i stručnog karaktera. To je potrebno učiniti zbog toga što prema sadašnjem stanju stvari, ni na jednom nivou vlasti ne postoji adekvatna i specifična podrška za objavljivanje knjiga naučno-istraživačkog i stručnog karaktera.“    

Odgovor:

Prema programu rada Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za 2013. godinu predviđeno je donošenje novog Zakona o  naučnoistraživačkoj djelatnosti, s čim u vezi vas obavještavamo da ćemo u postupku izrade pomenutog Zakona razmotriti mogućnost implementacije Vaše inicijative.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Hodžić Sabahudin,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarsrvu zdravstva Kantona Sarajevo da iznađe mogućnosti da riješi problem sa kojim se susreću građani naselja Velešići,a tiće se ambulante u Velešićima.
Imam pritužbi od građana pomenutog naselja, da najava kod ljekara opće prakse i zakazivanje termina traje do trideset dana, a u ostalim ambulantama Domova zdravlja zakazivanje termina traje maksimalno deset dana.
Da li je problem u nedostatku ljekaira ,ili je preopterećenost ambulante pacijentima?

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uputilo je dopis JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, akt broj 10-05-8899 od 22.04.2013 godina, kojim se tražilo izjašnjenje na postavljenu poslaničku inicijativu.
Stim u vezi JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je dostavilo ovom ministarstvu izjašnjenje (akt broj 01-03-3219-3/13 od 9.05 2013 godine), u kojem je istaknuto da se u ambulanti Velešići na naručivanje pacijenta čeka do 7 dana, dok se hitni slučajevi primaju isti dan, a pacijenti koji na dan pregleda imaju potrebu za kontrolu naručuju se idućeg mjeseca na isti dan, i to su uglavnom...

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Izražavam nezadovoljstvo odgovorom na moje zastupničko pitanje, a tiče se zapošljavanja novih uposlenika u 10. Osnovnoj školi Općina Ilidža.
U svom pitanju sam tražio niz odgovora koje nisam dobio ili su oni bili nepotpuni. Spominjao sam nepotizam i prijem novih uposlenika – srodnika od strane konkursne komisije, i da je data prednost neboračkoj populaciji i da se nije poštovao Zakon o dopunskim pravima boraca Kantona Sarajevo. Uprava škole treba da zna da ja nisam nikakav "SPLETKAROŠ" i da samo tražim poštivanje zakona.
U članu 70. Zakona o dopunskim pravima boraca propisano je da nadzor nad provođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo za boračka pitanja i isti su uputili dopis pomenutoj školi u kojem su naveli da lica iz člana 1. i 2. ovog zakona imaju prvenstvo pri zapošljavanju i da su ove zakonske odredbe imperativno obavezujuće, na koji je stigao odgovor, a koji je nepotpun i navedeni su pojedini kandidati koji ne mogu biti korisnici prava po ovom zakonu.
Tražim da mi se dostavi kompletna dokumentacija novih uposlenika sa spiskom svih primljenih, i da li podliježu Zakonu o dopunskim pravima boraca i obrazloženje za kandidate koji nisu primjleni i da li isti podliježu ovom zakonu ako su dostavili potrebnu dokumentaciju.
Od inspekcije rada tražim da mi dostavi informaciju kontrole provedene procedure po javnom konkursu u printanoj verziji."

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Konaković Elmedin,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje uslugataxi prevoza koje trenutno obavljaju pružanje usluga rent-a-car prevoza tim istim vozilima“

Nadalje,  poslanik je pokrenuo inicijativu:

“Ako postoje pravni subjekti koji na taj način djeluju, tražim od nadležnog ministarstva da povuće ili poništi rješenja o pružanju taksi usluga.“

Odgovor:

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se

Zastupnik Elmedin Konaković na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Da li postoje firme ili kompanije koje su registrovane za pružanje usluga taxi prijevoza, te su na osnovu toga dobili dozvole, licence, oznake od nadležnog ministarstva za obavljanje...

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Naser Nabil,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Na 22. Radnoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo donijela je odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Plana Kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama za period 2011.-2013. godine. Da li je donošenje navedene odluke od strane Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa zakonskim osnovom, tj. u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonom o zdravstvenom osiguranju".

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Papo Edina,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

„Poštovani ministre Lokmić,

Ne znam da li Vam je poznato da direktor Zavoda zdravstveog osiguranja KS, prof. Faris Gavrankapetanović, sklapa ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom za patohistološku dijagnostiku, koja je, možda i najvažnija dijagnostička metoda jer odlučuje o sudbini pacijenta, o životu ili smtri, načinu liječenja, ishodu.....

Poznato je da velike zdravstvene kuće koje zapošljavaju više patologa konzilijarno odlučuju, a nerijetko traže mišljenje eminentnih patoloških ustanova iz inostranstva da bi došli do prave dijagnoze.

Radi svega gore navedenog smatram neprihvatljivim i neozbiljnim ovako važnu metodu kao što je PHD dijagnostika dati jednoj maloj zdravstvenoj ustanovi sa jednim patologom , dok Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu, u koje je ovo društvo uložilo ogromna sredstva , stoji neiskorišteno“

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

" Zbog sve češćih špekulacija u Vladi Kantona i među našim kolegama u kantonalnom Parlamentu oko poslovanja ZOI'84 poslije nasilne smjene g-dina Salke Hasanefendića o obavezama i investicijama, te imenovanjima V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, molimo da nam ministar privrede dostavi informaciju od zvanične revizorske kuće, a ne od V.D. Nadzornog odbora i V.D. Direktorice, o stanju ZOI'84, obavezama, projektima i poslovanju.

Molimo da nam dostavite i informaciju da li je tačno da je prekršen Statut ZOI'84 izborom V.D. Direktorice bez potrebnog iskustva (5 godina rukovodnog staža i 8 godina radnog staža). Izabrana V.D. Direktorica je vodila "Fitnes klub" i ima manje od 2,5 godina radnog staža, kao instruktor i trener.

Kako možete biti V.D. Direktor bez menadžerskog iskustva? Da li je tačno da V.D. Direktor i Nadzorni odbor imenuju izvršne direktore koje je još g-din Ajnadžić smjenio zbog kriminalnih radnji u ZOI'84.

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Solaković Adnan,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Zastupnik, Adnan Solaković je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 27.03.2013.
godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", pokrenuo je inicijativu
„da se naziv ulice „Fojnička" u Općini Stari Grad Sarajevo zamijeni nazivom „Safeta IsovićaSevdalije".
ODGOVOR:

Odgovor:

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 26.09.2013. godine, podržala navedenu inicijativu zastupnika Adnana Solakovića i istu proslijedila Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo, kako bi nadležna komisija Općinskog vijeća razmotrila ovu inicijativu kod davanja imena na području Općine Stari Grad Sarajevo, a imajući u vidu da na području Kantona Sarajevo postoje dvije ulice sa nazivom „Fojnička".

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Talović Munir,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo shodno članu 140. Zakona o visokom obrazovanju, pristupi izradi Kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava na osnovu Standarda i normativa. Istim zakonom u članu 144. stav 2. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u saradnji sa Ministarstvom finansija a na prijedlog Upravnog odbora Visokoškolske ustanove, dužno je donijeti Pravilnik o utrošku vanbudžetskih sredstava,"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zeković Enes,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:
 1. Da li je istina da je u KCUS nestašica Kleksana za spiječavanje koagulacije krvi i da se operativni programi pacijenata kako sarajevskog tako i drugih kantona otkazuju?
 2. Zašto dva člana UO Kliničkog centra koja su imenovana od strane Vlade Kantona Sarajevo nemaju mogućnost da učestvuju u donošenju odluka?
 3. Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo: Sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo se izdvajaju za plaćanje kirija a za potrebe ustanova Kantona Sarajevo. Sagledati mogućnost vlastitih resursa.
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Zukić Amir,

Saziv: 2010-2014
27.03.2013

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

Svakodnevno smo pritisnuti raznim "reformama" obrazovanja i došli smo u situaciju da su nam djeca zatrpana nepotrebnim gradivom viška nastavnih predmeta, viška uđbenika, da obrazovni sistem ide u pogrešnom smjeru, da je dječija torba sve teža, a znanje manje, očekujem i pokrećem inicijativu da u skladu sa kriterijima u razvijenim zemljama dobijemo interesantniji obrazovni sistem,a kvalitetniji,da olakšamo školsku torbu i školu napravimo prihvatljivijim i interesantnijim djeci.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Alić Haris,

Saziv: 2010-2014
11.02.2013

24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Puni tekst pitanja:

"Da li postoji sufinansiranje privatnih veterinarskih stanica u KS i u kojem iznosu, ukoliko postoji?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede