Da li je istina da će uistinu doći do povećanja cijena karti za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama i ako je potvrdan, u kojem redu veličine će to povećanje biti?

Crnogorac Branislav
Pitanje

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 27.03.2013. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, zastupnik Branislav Crnogorac, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje, u kojem ističe da postoje indicije da nije u Prijedlogu budžeta planirano dovoljno novčanih sredstava (planirano nešto iznad 12 miliona, a prema procjeni potrebno je 50 miliona) za subvencioniranje karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama, borcima i studentima, i shodno gore navedenom pita „da li je istina da će uistinu doći do povećanja cijena karti za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama i ako je potvrdan, u kojem redu veličine će to povećanje biti?“.

Odgovor: 

U vezi pomenutog poslaničkog pitanja, obavještavamo Vas da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, u budžetu, na svojoj poziciji ne planira sredstva za tu namjenu. U Budžetu Kantona Sarajevo za 2005. godinu, na poziciji ovog ministarstva bila su planirana sredstva za prevoz penzionera, a od 2006.godine i dalje, sredstva za tu namjenu planiraju se na poziciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo. Takođe Vas obavještavamo da cijene karata za javni gradski prevoz socijalno ugroženim kategorijama nisu u ingerenciji ovog ministarstva.