Odgovori na zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Da Vlada Kantona Sarajevo formira ad hoc komisiju koja će imati zadatak da utvrdi na koji način se koriste i čuvaju svi stanovi koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnese izvještaj Vladi i Skupštini Kantona" .
Odgovor:

O D G O V O R:

U skladu sa članom 34. stav 4. Poslovnika o radu Vlade Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj: 4/16" i 36/16 - Ispravka), obavještavamo Vas da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša ne prihvata zastupničku inicijativu zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Hameda Aljovića jer je ista neosnovana iz sljedećih razloga:
U okviru nadležnosti propisane Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo“, broj : 7/08) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Uprava za stambena pitanja , kao osnovna unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša rješava u prvostepenom upravnom postupku po :
 Zahtjevima za vraćanje stana u posjed u smislu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenih korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana.
 Zahtjevima vlasnika i davaoca stanova na korištenje u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine FBiH", broj 28/05)
 Zahtjevima za obnovu ugovora o korištenju stana u smislu Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupka kontrole obnovljenih ugovora o korištenju stana,
 Zahtjevima za donošenje rješenja koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana u smislu Zakona o stambenim odnosima,

 Zahtjevima vlasnika za iseljenje korisnika stana u skladu sa članom 30. Zakona o stambenim odnosima,
 Zahtjevima za određivanje visine stanarine,
 Zahtjevima za poništenje rješenja o proglašenju stana napuštenim u smislu Zakona o napuštenim stanovima,
 Zahtjevima za izvršenje Odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica shodno Zakonu o izvršenju odluka.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je podnio Upravi za stambena pitanja Kantona Sarajevo zahtjev za stavljanje stanova na raspolaganje a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).
Postupajući po podnesenim zahtjevima, a nakon provedenih postupaka, Uprava za stambena pitanja je Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo do danas stavila na raspolaganje 77 stambenih jedinica slobodnih od lica i stvari.
Nakon stavljanja stana na raspolaganje rješenjem nadležnog organa, davalac stana na korištenje raspolaže istim na način propisan članom 7. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/05).

Imajući u vidu naprijed navedeno nedvojbeno se može konstatovati da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nema nadležnost da utvrđuje korištenje i čuvanje stanova nakon stavljanja istih na raspolaganje Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i da ne postoji pravni osnov da se pri Vladi Kantona Sarajevo formira ad hoc tijelo koje će pratiti korištenje i čuvanje stanova koji su u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i da o tome podnosi izvještaj Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

Odgovor prilog:
" Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će Općini Trnovo dodijeliti Taxi licence a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima" ?
Odgovor:

Odgovor :

Taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo uređen je Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo« broj: 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16-ispravka).
Navedenim zakonom propisani su opći i posebni uslovi za obavljanje taksi prijevoza u Kantonu Sarajevo, a između ostalog obaveza posjedovanja dopunske taksi oznake za svako taksi vozilo, te način utvrđivanja broja taksi oznaka.
Dopunska taksi oznaka predstavalja regulator broja taksi vozila odnosno određivanjem broja dopunskih taksi oznaka određuje se i broj taksi vozila koja imaju pravo da obavljaju taksi prijevoz u Kantonu Sarajevo.
U članu 20. zakona propisano je:
Član 20.
(Utvrđivanje broja taksi oznaka)
(1) Broj taksi oznaka za Kanton utvrđuje Ministarstvo u omjeru 1 taksi oznaka na 700 stanovnika, dok se nove dopunske taksi oznake neće izdavati dok se ne postigne navedeni omjer.
(2) Broj stanovnika u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje, a na osnovu izvještaja Federalnog zavoda za statistiku.
(3) Broj slobodnih taksi oznaka posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka iz stava (1) ovog člana i postojećeg broja važećih taksi oznaka, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.
(4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih taksi oznaka.

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakonom o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, a prema izvještaju Federalnog Zavoda za statistiku broj stanovnika u Kantonu Sarajevo iznosi 417.498 (Statistički bilten Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2016 godine), Ministarstvo saobraćaja utvrdilo je da je potreban broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo 597 dopunskih taksi oznaka.
Postojeći broj taksi oznaka u Kantonu Sarajevo dana 16.12. 2016. godine je: 950 dopunskih taksi oznaka, stim da se vodi manji broj postupaka za produženje dospunske taksi oznake taksi prijevoznicima koji istu nisu produžili na vrijeme, te možemo konstatovati da za 21 taksi oznaku fizičkih lica i 21 taksi oznaku pravnih lica nije utvrđen konačan status, a isti će biti utvrđen po okončanju postupka.
Skupština Kantona Sarajevo je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane dana 07.02.2017. godine aktom broj: 01-05-3814/17 usvojila izvještaj o broju taksi oznaka u Kantonu Sarajevo kojim je utvrđeno da u Kantonu Sarajevo nema slobodnih taksi oznaka u smislu člana 20. stav 3. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, te da nisu ispunjeni uslovi da se u 2017. godini vrši dodjela novih dopunskih taksi oznaka.

Kada se stvore uslovi i Skupština Kantona Sarajevo utvrdi broj slobodnih taksi oznaka, Ministarstvo će pokrenuti postupak dodjele slobodnih taksi oznaka u skladu sa čl. 26., 27., 28. i 29. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (Način izdavanja dopunske taksi oznake).

S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo M I N I S T A R
- evidencija
- arhiva Dr.sc Mujo Fišo

Predmet obradio: Muamer Kukan

Odgovor prilog:
"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava
Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom organu podneseno je 7500 zahtjeva davalaca stana na korištenje, s tim da ovaj broj nije konačan, jer se zahtjevi i dalje podnose, a imajući u vidu mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj; 05-I-23-6-619/06 od 19.12.2006. godine, da se zahtjev za vraćanje stanova na raspolaganje može dopuniti u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o upravnom postupku.
Treba istaći da je Uprava za stambena pitanja nadležna i za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, ukoliko je davalac stanova na korištenje, privatizovano preduzeće. U tom slučaju se stanovi stavljaju na raspolaganje Općini na čijoj se teritoriji ti stanovi nalaze.
Među podnesenim zahtjevima za stavljanje stanova na raspolaganje pored Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalaze se i zahtjevi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog MUP-a, Kantonalnog MUP-a, Federalnog zavoda PIO/MIO, Željeznica Federacije BiH, Zraka, Vanjske trgovinske Komore, Vodovoda i kanalizacije, Domova zdravlja, Energoinvesta, Elektroprivrede, Unis-Pretisa, Parlamenta Federacije, Univerziteta u Sarajevu, BH Pošte, Općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i drugih davalaca stanova na korištenje.
Slijedom Vašeg zastupničkog pitanja i date informacije, utvrđeno je da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio zahtjev za stavljanje na raspolaganje i stana u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/4-15, raniji nosilac stanarskog prava Trifković Branislav.
Uprava za stambena pitanja je preduzela aktivnosti na rješavanju podnesenog zahtjeva, te izvršila provjeru korištenja predmetnog stana od strane službenog lica ovog organa i sačinila zapisnik o kontroli korištenja predmetnog stana.
Postupajući po podnesenom zahtjevu za stavljanje stana na raspolaganje, shodno članu 147. Zakona o upravnom postupku, zakazana je usmena rasprava za dan 29.08.2016. godine, u 10 sati, na koju su pozvani zastupnik vlasnika stana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i korisnica predmetnog stana Mulaosmanović-Smajić Fikreta.
Nakon održane rasprave i provedenog postupka, a ocjenom svih dokaza, Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo će donijeti odluku po podnesenom zahtjevu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 2. i 5. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

"a) Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori kako je moguće da se stan u vlasništvu Zavoda na osnovu odobrenja za privremeno korištenje stana, isti "privremeno" koristi više od 19. godina i ko je odgovoran? b) Koje aktivnosti Uprava
Odgovor:

O D G O V O R:

Zastupničko pitanje se u drugom dijelu pod b), odnosi na Upravu za stambena pitanja Kantona Sarajevo i u tom dijelu dajemo odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo je pored ostalih nadležnosti, nadležna i za rješavanje zahtjeva za vraćanje stanova na raspolaganje podnesenih od strane davalaca stana na korištenje, a shodno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova („Sl. novine Fedracije BiH“, broj; 28/05 i 2/08), koji je stupio na snagu dana 19.05.2005. godine.

Stupanjem na snagu navedenog zakona, ovom organu podneseno je 7500 zahtjeva davalaca stana na korištenje, s tim da ovaj broj nije konačan, jer se zahtjevi i dalje podnose, a imajući u vidu mišljenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj; 05-I-23-6-619/06 od 19.12.2006. godine, da se zahtjev za vraćanje stanova na raspolaganje može dopuniti u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o upravnom postupku.
Treba istaći da je Uprava za stambena pitanja nadležna i za vođenje postupaka po službenoj dužnosti, ukoliko je davalac stanova na korištenje, privatizovano preduzeće. U tom slučaju se stanovi stavljaju na raspolaganje Općini na čijoj se teritoriji ti stanovi nalaze.
Među podnesenim zahtjevima za stavljanje stanova na raspolaganje pored Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nalaze se i zahtjevi Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog MUP-a, Kantonalnog MUP-a, Federalnog zavoda PIO/MIO, Željeznica Federacije BiH, Zraka, Vanjske trgovinske Komore, Vodovoda i kanalizacije, Domova zdravlja, Energoinvesta, Elektroprivrede, Unis-Pretisa, Parlamenta Federacije, Univerziteta u Sarajevu, BH Pošte, Općina Centar, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća, Ilijaš i drugih davalaca stanova na korištenje.
Slijedom Vašeg zastupničkog pitanja i date informacije, utvrđeno je da je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo podnio zahtjev za stavljanje na raspolaganje i stana u ul. Samira Ćatovića Kobre br. 19/4-15, raniji nosilac stanarskog prava Trifković Branislav.
Uprava za stambena pitanja je preduzela aktivnosti na rješavanju podnesenog zahtjeva, te izvršila provjeru korištenja predmetnog stana od strane službenog lica ovog organa i sačinila zapisnik o kontroli korištenja predmetnog stana.
Postupajući po podnesenom zahtjevu za stavljanje stana na raspolaganje, shodno članu 147. Zakona o upravnom postupku, zakazana je usmena rasprava za dan 29.08.2016. godine, u 10 sati, na koju su pozvani zastupnik vlasnika stana Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i korisnica predmetnog stana Mulaosmanović-Smajić Fikreta.
Nakon održane rasprave i provedenog postupka, a ocjenom svih dokaza, Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo će donijeti odluku po podnesenom zahtjevu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, a u skladu sa članom 2. i 5. Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

Pitanje upućeno Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade.
Odgovor:

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade nalazi se u prilogu.

Elmedin Konaković

Vibor Handžić

Amra Hasagić

Bajramović Srna Segmedina

Po čijem nalogu i na osnovu kojeg akta je izvršena ova ispravka kada je opće poznato da je Finansijski plan ZZO KS za 2014. godinu donijela ova Skupština i koliko je meni poznato ukoliko je bilo potrebno mijenjati dio sadržaja ovog dokumenta ili eventualn
Odgovor:

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je uputila Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu putem resornog ministarstva, a u vezi sa 34. Radnom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo koja je održana 31.03.2014. godine.
Vlada Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 28.03.2014. godine prihvatila Amandmane da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu izvrše određene korekcije u načinu raspodjele finansijskih sredstava po odrđenim pozicijama.
U prilogu Vam dostavljamo Izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-6050-4.2/14 od 28.03.2014. godine na Amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koje je Skupština na 34. Radnoj sjednici održanoj 31. 03. 2014. godine usvojila o čemu postoje zapisi.
Međutim, u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu koji je objavljenj u (“Službenim novinama Kantona Sarajevo” broj: 13/14) došlo je do tehničke greške u članu 5., u tabeli, koja se odnosi na JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo – kolona 3. – Finansijski plan 2014., red 16 – broj finansiranih zaposlenika, te je shodno navedenom, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dana 14.04.2014. godine uputilo Prijedlog za ispravku Finansijskog plana ZZOKS Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo.

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost.
Odgovor:

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o zdravstvenoj zaštiti je utvrđen rok od dvije (2) godine, računajući od dana njegovog donošenja, za preuzimanje osnivačkih prava nad javnim zdravstvenim ustanovama od strane Federacije BiH, kantona, odnosno općina, shodno propisanim nadležnostima.
Značajno je istaći da postupak preuzimanja osnivačkih prava nad ovom javnom zdravstvenom ustanovom Federacija BiH nije provela niti po ranijem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je donesen 1997.godine, i bio na snazi do augusta 2010. godine kada je donesen naprijed pomenuti novi Zakon.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 02.09.1992. godine donijelo je Uredbu sa zakonskom snagom o osnivanju JU KCUS ( “Službeni list R BiH”, broj 15/92 i 13/94) (u daljem tekstu: Uredba), te je neophodno izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada Kliničkog centra sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 10.08.2010.godine.
Obzirom da Federacija BiH nije definisala status KCUS, a sjedište ove zdravstvene ustanove je na području Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na više sjednica raspravljala o ovome pitanju, jer Kanton Sarajevo najvećim dijelom učestvuje u njenom finasiranju.
Znanja radi napominjemo, da je s tim u vezi Skupština Kantona Sarajevo svojim Zaključkom od 31.03.2005. godine i Zaključkom od 31.12.2007. godine, preporučila, odnosno zatražila od Vlade Federacije BiH da se izjasni u vezi preuzimanja osnivačkih prava, odnosno da se izjasni o prihvatanju Zakonom utvrđene obaveze sufinansiranja ove zdravstvene ustanove, što međutim do danas nije učinjeno, niti je odgovoreno po istim.
S obzirom na navedeno, situaciju usložnjava činjenica, da i pored toga što je Kanton Sarajevo suosnivač i uglavnom i finansijer Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo nemaju neposredan nadzor nad upravljanjem i rukovođenjem ove najveće zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.
Nerazriješeni odnosi između suosnivača Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, posebno odnosi Federacije BiH i kantona suosnivača, svakako utiču na njegovo funkcionisanje i razvoj.
Imajući u vidu naprijed navedeno, te potrebu za osiguranjem i obavljanjem javno-zdravstvene djelatnosti za područje Kantona Sarajevo, neophodno je da Skupština Kantona Sarajevo donese odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS, što je ista i uradila. Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 15.05.2013. godine donijela je Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove KCUS, broj: 01-05-14304/13. Dakle, razlog za donošenje ove odluke sadržan je u članu 234. st. 1. i 2. kojim je utvrđen rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.
U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Suosnivač Javne ustanove Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu što je u skladu sa članom 53. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Također je utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja KCUS sa odredbama člana 234. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Skupština Kantona Sarajevo prihvata prava i obaveze KCUS sa suosnivačima: Federacija BiH i jednim ili više kantona u Federaciji BiH, s tim da se međusobni odnosi, prava i obaveze suosnivača KCUS regulišu posebnim ugovorom koji sadrži sve potrebne elemente u pogledu osnivača, uloga, udjela, prava i obaveza svakog osnivača, upravljanja i imenovanja organa KCUS.
Ovom odlukom vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, koja ima status univerzitetsko- kliničke bolnice sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Napomene radi Općinski sud u Sarajevu je dana 11.03.2013. godine donio Zaključak broj: 065-0-Reg-13-000390, kojim nalaže JU KCUS da uskladi djelatnost KCUS sa klasifikacijom djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 47/10 od 08.06.2010. godine, te da uskladi status KCUS sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, 46/10) te dostavi odluke u skladu sa čl. 53 i 54 navedenog zakona o preuzimanju prava osnivača pa tek treba da dostavi statut KCUS usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Shodno naprijed navedenom potrebno je preduzeti sljedeće aktivnosti:
1. Regulisati pitanje preuzimanje osnivačkih prava nad zdravstvenom ustanovom u smislu odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tj. u smislu odredaba Zakona o ustanovama .
2. Tek nakon preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS, donijeti Statut KCUS na koji su saglasnost dali svi suosnivači usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Informacija o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca
Odgovor:

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst) je definisano „pravo prvenstva upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje". Članom 25. pomenutog Zakona propisano je da: „Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona. Obrazovne ustanove će svojim pravilima ili drugim aktima utvrditi način i uvjete za korištenje ovog prava."
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je na temelju gore pomenutog Zakona, a u cilju realizacije priznatog prava na besplatno školovanje za navedene kategorije, uputilo smjernice dekanima fakulteta i akademija u sastavu Univerziteta u Sarajevu, da osiguraju nesmetano uživanje priznatog prava za kategorije studenata koje su obuhvaćene ovim pravom, sa zaduženjem da fakulteti dostave povratne informacije Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade o broju upisanih studenata iz navedenih kategorija i visini potrebnih sredstava za njihovo školovanje za studijsku 2012/2013 godinu. Po informacijama dobivenim pojedinačno od fakulteta iznos sredstava koje je potrebno obezbjediti za pokrivanje troškova univerziteta, za ostvarivanje prava za studente iz boračke populacije, iznosi 809.190,00 KM.
Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo dana 03.10.2013. godine donijet je Zaključak da će se potrebna sredstva za ovu namjenu obezbjediti fakultetima u okviru predstojećeg rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za 2013. godinu putem Vlade Kantona Sarajevo.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade je svojom odlukom za 2013. godinu naložio visoko-školskim ustanovama na području Kantona Sarajevo da mogu proširiti broj studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu prvog ciklusa u studijskoj 2013/2014 godini iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece RVI, djece dobitnika priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja, cijeneći činjenicu da je Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine propisano da se redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima koji spadaju u naprijed navedenu kategoriju omogućava pravo na besplatno školovanje. Na taj način je ispoštovana zakonska pretpostavka i putem navedene odluke omogućena implementacija besplatnog školovanja na teret Budžeta Kantona Sarajevo za ove studente.Većina fakulteta je ispoštovala Odluku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Zaključak Vlade. Međutim, postoje indikacije da određeni fakulteti ne poštuju gore navedenu Odluku i Zaključak Vlade te odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine o čemu detaljne informacije možete dobiti od Resornog ministarstva, ili pojedinih fakulteta, članica Univerziteta u Sarajevu.

„Odluku o Listi lijekova Kantona Sarajevo koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Odgovor:

Pravni osnov za donošenje Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na 34 sjednici održanoj dana 10.09.2013. godine, sadržan je u članu 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 109/12) kojim je utvrđeno da listu lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Takođe na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 77. sjednici održanoj 10.07.2013. godine, donijela je Odluku o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 56/13) kojom je utvrđen asortiman lijekova A i B liste lijekova kao i cijene lijekova za područje Federacije BiH. Tačkom X navedene Odluke utvrđeno je da su kantoni obavezni, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, da izvrše usaglašavanje pozitivnih lista lijekova kantona sa Federalnom listom lijekova, i to obligatorno sa A listom lijekova i fakultativno sa B listom lijekova.
Dakle, nije Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo iniciralo da se Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo donose tri (3) mjeseca prije kraja poslovne godine, odnosno tri (3) mjeseca prije završnih računa ili tri (3) mjeseca prije projekcije plana prihoda za iduću godinu, ili zbog nekih drugih razloga koje navode zastupnici, nego je to obaveza utvrđena Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i ovo ministarstvo je poštujući utvrđene rokove, pripremilo i predložilo Vladi Kantona Sarajevo novu Listu lijekova.
Shodno navedenom, kao i uvažavajući kriterije iz tačke IX Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sačinjena je Lista lijekova Kantona Sarajevo, koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog Ministra zdravstva Kantona Sarajevo.
U postupku izrade i donošenja Odluke o Listi lijekova Kantona Sarajevo, ispoštovana je zakonska i podzakonska procedura. Formirana je Komisija za lijekove koja je razmatrala sve podnesene zahtjeve za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova u skladu sa svojim nadležnostima.
Takođe, cilj donošenja Odluke o Liste lijekova Kantona Sarajevo, koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, je bilo usaglašavanje sa Federalnom listom lijekova u svim segmentima, prema procijenjenim potrebama i mogućnostima Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Nastojanja su bila da se napravi moderna, sveobuhvatna lista koja bi za razliku od dosadašnjih uključila potrebe i onih etiologija koje do sada nisu bile terapijski pokrivene.
U skladu sa Federalnom listom lijekova na Listi A za koju u potpunosti troškove snosi Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, uključene su molekule za savremenu terapiju dijabetesa, antikoagulantnu terapiju, te za terapiju hronične opstruktivne plućne bolesti, koje predstavljaju sve češću etiologiju u Kantonu Sarajevo.
Istovremeno sa Liste su skinuti proizvodi koji se naravno ne nalaze na Federalnoj listi, kao i proizvodi koji su postali sve veći potrošači sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Na Listi B lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, takođe je vođeno računa o istim principima. Naime, na ovoj Listi su našli mjesta lijekovi sa učešćem od 25-100% na teret Zavoda, iz grupa koje su duže vrijeme zanemarivane. Kao na primjer, noviji antidijabetici, antikoagulansi, vazoprotektivi, ginekološki preparati u terapiji Trichomonasa, vulvovaginalnih poremećaja, kao i preparati u terapiji nekih malignih oboljenja kod kućnog liječenja. Neki antimikrobici, po procjeni Ministarstva potrebnih za pedijatrijsku strukturu, stomatologiju, kao i kod najstarije populacije tj. penzionera.
Nije zanemaren ni segment hirurgije, kao i sve učestalijih patologija kao što je ulcerozni kolitis, Kronova bolest, reumatske boli.
Posebno se vodilo računa o kvalitetu liječenja epilepsije, periferne i centralne neuropatske boli i generalizovanog anksioznog poremećaja, terapiji Parkinsonove bolesti, za lijecenje simptoma Alzheimerove bolesti, te poremećaja izazvanih PTSD-om.
Ovog puta nije zanemarena ni oftalmološka etiologija i kao veoma bitan segment po prvi puta hormonalna terapija vještačke oplodnje u posebnom programu za mlade bračne parove.
Takođe, vođeno je računa i o socijalnom statusu pacijenata i iznosu participacije, gdje se bez obzira na iznos učešća, smanjenjem cijena u skladu sa Listom Federacije BiH, uspjela napraviti kalkulacija o uštedi od najmanje 8. miliona na listi A, te još 5. miliona na listi B.
I pored pažljivog odabira lijekova, urađenih korekcija, dodatno je potrebno raditi i mjesečne analize za iznalaženje novih prostora za uštedama, a istovremeno popravljanjem kvalitete liječenja pacijenata adekvatnom i modernom terapijom, u skladu sa svjetskim, evropskim i smjernicama Federalnog ministarstva zdravstva.

Molim odgovor koliko je onih koji su, u vrijeme mandata aktuelnog saziva Vlade, angažirani po osnovu Ugovora o djelu, ovdje u Kantonu.
Odgovor:

dgovor:
Obavještavamo Vas da nije vršen prijem uposlenika po ugovoru o djelu u Ministarstvu stambene politike Kantona Sarajevo.

U Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo nema angažovanih po osnovu ugovora o djelu, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2013. godinu , na poziciji ovog ministarstva nisu planirana sredstva za ovu namjenu.

Koliko sredstava iz Budžeta se mjesečno, mimo plaća i paušala, odvaja onosno uplaćuje na privatne račune tzv. Samostalnih zastupnika
Odgovor:

U skladu sa Odlukom o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/13), koju je jednoglasno donijela Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo, iz Budžeta se finansiraju 4 političke partije, 3 Kluba zastupnika i 2 parlamentarne grupe.

Samostalni zastupnici-ce u Skupštini Kantona Sarajevo su formirali parlamentarne grupe i to:
1. Parlamentarnu grupa "Mehmedić, Pindžo, Hodžić S., Mulaosmanović, Vajzović" i
2. Parlamentarnu grupa „Zeković-Jurić“

Parlamentarne grupe su Službi za skupštinske poslove dostavili pisani akt sa transakcijskim računima na koje se uplaćuju sredstva koja su Budžetom Kantona Sarajevo i Zakonom o izvršenju Budžeta planirana za finansiranje parlamentarnih grupa.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevoje je u skladu sa članom 7. stav 6. Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) i članom 4. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 15/13) donijela Odluku o raspoređivanju sredstava Budžeta Kantona Sarajevo, namjenjenih finansiranju političkih stranaka, parlamentarnih grupa i klubova zastupnika za 2013. godinu, do isteka mandata ovog skupštinskog saziva.

Tačka 4. Ove odluke reguliše da se sredstva predviđena u Budžetu Kantona Sarajevo za finansiranje političkih partija, klubova zastupnika i parlamentarnih grupa raspoređuju na sljedeći način:

a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,

b) 60% sredstava dijeli prema broju zastupničkih mandata koje svaka politička stranka, parlamentarna grupa, odnosno klub zastupnika ima u Skupštini Kantona Sarajevo,

c) 10% ukupnog iznosa raspoređuje parlamentarnim grupama odnosno klubovima zastupnika srazmjerno broju zastupničkih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom spolu.

Član 7.tačka (5). Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“, broj 95/12) određuje da parlamentarne grupe, odnosno klubovi poslanika i delegate i nezavisni kandidati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine učestvuju u raspodjeli sredstava iz stava (3) tačka b) ovog člana prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata u domovima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovor:
Član 4. stav 9. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/13) određuje da parlamentarne grupe samostalno odlučuju o načinu raspolaganja i korištenja sredstava i dužni su da podnesu godišnji izvještaj o utrošku i namjeni sredstava Komisiji za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo. Rok za dostavljanje izvještaja za prethodnu godinu je 31.03. tekuće godine, kako je to regulisano Izbornim zakonom za političke stranke.

Elvedin Okerić

Elvedin Okerić

Pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova
Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.

Inicijativa "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo".
Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.

Samir Suljević

Danijela Kristić

Zastupničko pitanje upućeno KJP ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Odgovor:

Cjelokupan odgovor dostavljen zastupnici

Odgovor prilog:
Zastupničko pitanje upućeno KJP ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo d.o.o.
Odgovor:

Cjelokupan odgovor dostavljen zastupnici

Odgovor prilog:

Vildana Bešlija