Ministarstvo pravde i uprave

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Incijativu podnosim da se pokrene hitna zakonska procedura za postojanje sumnje na lažno predstavljanje u smislu potpisnika većeg broja konkursa koji su u toku na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za nadzor i analizu zakonitosti odluka o organizaciji organa uprave i pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u općinama u KS

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem Inicijativu radi dostave informacije o izrečenim kaznama i naloženim mjerama o postupanju u Elektrotehničkoj školi za energetiku u Sarajevu od strane Kantonalne uprave za inspekcijeske poslove za preiod 2020, 2022 i tekuće 2023 godine.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se održi zajednički sastanak premijera vlada Federacije BiH i KS i resornih ministara zbog hitne potrebe donošenja zakona

Podnosim inicijativu da nadležna ministarstva, svako u okviru svojih nadležnosti, pripreme (predlože)/usvoje amandmane kojima bi se pooštrile kaznene odredbe Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru P

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori