Ministarstvo pravde i uprave

Upućujem inicijativu radi uvrđivanja zakonitosti i usklađenosti član 5. stav (4) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo sa Zakonom o radu FBiH.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

"Podnosim inicijativu za uspostavljanje web portala za potrebe učešća građana elektronskim putem u javnim raspravama pri donošenju zakona po uzoru na portal Vlade Republike Hrvatske https://'savjetovanja, gov. hr ".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Koje mjere su do sada poduzete po pitanju dopisa radnika Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu koji su uputili dopis i na adresu vašeg resornog ministarstva. Sadržaj dopisa upućuje na organiziran i masovan mobing radnika, takođe iznose se i razne

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa a) Izuzimanje ustanova kulture u Kantonu Sarajevo od primjene člana 2 Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i člana 4 Uredbe o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zašto nije predložen Zakon o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06 i 51/09) i Programom rada Vlade Kantona S

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima loka

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zašto do sada nisu usvojeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo kojim se uspostavlja pravo na vodu za sve stanovnike KS koje je predložilo NVO Eko akcija, a potom i više zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, a ujedno je i dio Principa i mjera djelovanj

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori