MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Šta planirate da poduzmete po pitanju realizacije odluka tematske sjednice o reformi obrazovanja koje je Skupština Kantona Sarajevo donijela i kao takve su obavezujeće za izvršnu vlast i Vaš resor?

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim inst

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadle

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ovim putem pokrećem inicijativu za unaprjeđenje procesa stručne prakse i praktičnog rada studenata iz oblasti studijskih programa medicinskih nauka kroz potpisivanje odgovaraju ćih sporazuma o saradnji sa Općom bolnicom „Prim.dr.Abdulah Nakaš" Sarajevo ka

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo da obrazloži kako se implementirala inicijativa da se školarine za studente koji su ispunili uslove vrate i da se status redovnih studenata počne pri

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ponovo tražim da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekl

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom i problemima sa kojima se susreću studenti Američkoga univerziteta i da li je pokrenulo određene aktivosti u cilju rješavanja njihovoga stat

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim Vas da nam pružite informacije da li su Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo upoznati sa činjenicom da studenti Stomatoloskog i nekih drugih fakulteta UNSA, koji su prve rate školarine, a koji prema Zakonu o visokom obrazovanju su stekli pr

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori