MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Zaključak Damir Marjanović (24.04.2024)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na 15. radnoj sjednici, održanoj dana 24.04.2024. godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Marjanović Damira, za održavanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na temu: Reforma obrazovanja u Kantonu Sarajevo: retrospektiva/perspektiva, najkasnije do kraja 2024. godine.

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Lik

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Postavljeno na: 
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori