MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Zašto je Program B.1.c:"Sufinansiranje troškova tehničke izrade i odbrane doktorske disertacije na Univerzitetu u Sarajevu" fokusiran samo na Univerzitet u Sarajevu

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se ispravi diskriminacija po Javnom pozivu za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2023. godinu od 18.05.2023. godine

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Upućujem inicijativu da se izvrše izmjene i dopune Nastavnog plana i programa UNSA za fakultete društvenih formacija radi uvođenja predmeta za izučavanje opsade Sarajeva i zločina genocida počinjenog u BiH u periodu od 1992-1995 godine

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kada ste zadnji put izvjestili Skupštinu Kantona Sarajevo o procesu reforme obrazovanja u KS, a što ste dužni raditi najmanje jednom u tri mjeseca? · U kojoj mjeri će reforma obrazovanja koju sprovodite osposobiti obrazovni sistem da se bori protiv konkr

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da li ste Vi pripremali mjere iz oblasti nauke, visokoga obrazovanja i položaja mladih u dokumentu PROGRAM SKUPŠTINSKE VEĆINE U KANTONU SARAJEVO 2023-2026? • Na koji način sa pozicije člana izvršne vlasti planirate da realizirate prve tri mjere iz Vašeg

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Šta planirate da poduzmete po pitanju realizacije odluka tematske sjednice o reformi obrazovanja koje je Skupština Kantona Sarajevo donijela i kao takve su obavezujeće za izvršnu vlast i Vaš resor?

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim inst

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadle

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: