Skupštinske inicijative i zaključci

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Igora Stojanovića, da se 25.08. proglasi Danom knjige u Kantonu Sarajevo

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonke Marića, da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tačka dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljevići - do normalizacije stanja.

Skupština Kantona Sarajevo traži da nosilac izrade Studije o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, pripremi, u skladu sa utvrđenom metodologijom , konsolidirani pregled rezultata studije u formi trendova kretanja ključnih indikatora po oblastima za trogodišnji period (2016.-2019.).

1. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da objavljuje detaljne podatke, uključujući brojčane vrijednosti fizičko-hemijskih parametara, naročito parametara teških metala u svakom broju Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na podrućju Kantona Sarajevo , bez obzira na veliku količinu podataka.
2. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da svaki broj Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Kantona Sarajevo sa gore pomenutim podacima, OBAVEZNO objavljuje na svojoj web stranici , kako bi bio dostupan javnosti.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine, povodom razmatranja Izvještaja o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića, o osudi bilo kakvog vida dovođenja bivšeg zastupnika, a aktuelnog predsjednika Naše stranke, gospodina Predraga Kojovića, u vezi sa četničkim pokretom.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonke Marića, da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tačka dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljevići - do normalizacije stanja.

1. Skupština Kantona Sarajevo sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kardiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalije koštanog sistema.

1. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da zaduže Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da u skladu sa sredstvima planiranim u Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO za 2019. godinu, u narednih 15 dana raspiše javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Seada Milavice, da Vlada Kantona Sarajevo donese pravni okvir kojim bi se odredili uslovi koje moraju ispunjavati uplatna mjesta kladionica na području Kantona Sarajevo i to na način da se dosadašnji kriteriji neophodne udaljenosti od najmanje 100 metara od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola poveća na 1000 metara (1 kilometar).