Inicijativa Bibija Kerla (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Kerla Bibije, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

1.Traži se od nadležnog ministarstva Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama ruta 1. i 2. polaganja za B kategoriju, odnosno izbacivanje ulice Olimpijska iz ruta, te korištenje parkinga iza ulice Olimpijska 10., za obuku i polaganje kandidata.

2. Traži se od nadležnog ministarstva Kantona Sarajevo da ulicu Olimpijska pretvori u jednosmjernu ulicu.

U prilogu: Inicijativa;

Broj:01-04-38505-1/21 PREDSJEDAVAJUĆI
17.11.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Zastupnik: