Inicijativa Elvis Vreto (17.11.2021.)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnika Vreto Elvisa, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da na dnevni red sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, uvrsti i kontinuirano, a najmanje jednom kvartalno, razmatra kao tačka dnevnog reda :“Informacija o aktivnostima na rješavanju problematike vodozaštitne zone Sarajevsko polje”.

Za nosioce pripreme materijala određiju se Vlada Kantona Sarajevo: Ministarstvo privrede i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Zastupnik: