Skupštinske inicijative i zaključci

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira nadzore nad pravnim licima koja vrše prodaju uglja na području Kantona Sarajevo, kao i nad onim pravnim licima koja već imaju zabranu prodaje istog.

2. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da nadzore vrši na sedmičnom nivou, a kod proglašenja epizode "UZBUNA" shodno Planu interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.:44/19) da nadzore obavlja svakodnevno, shodno mogučnostima.

1. Prihvata se inicijativa za izmjenu Odluke o proglašenju 5. februara Danom sjećanja na sve stradale građane Grada Sarajeva u periodu opsade 1992.1995. godine.

1. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da analiziraju i daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Uakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine vodeći računa o interesima i zaštiti imovine Kantona Sarajevo.

1. Zadužuju se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, da na osnovu zaključaka i preporuka sadržanih u "Studiji o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada" ubrzaju pripremu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

1.Prihvata se Incijativa za izmjene i dopune odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade i budžetske korisnike iz nadležnosti ministrastva ("Službene novine Kantona Sarajevo"br :24/17 i 19/19 strana 22):

Prijedlog za izmjene i dopune Odluke u Članu II, stav (3) pod d, e i g :

d) registracija autoškole za poslove osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima .................................2.000 KM umanjiti za 1.700KM na iznos od 300 KM

-Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da u roku do 6 mjeseci održi tematsku sjednicu u vezi sa stanjem u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;
-Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva da na vrijeme pripreme cjelovitu informaciju o stanju u vodozaštitnoj zoni “Sarajevsko polje”;

1. Zabranjuje se Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licma s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji su osnivači Kanton, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa 50% ukupnog kapitala.