Skupštinske inicijative i zaključci

Prihvata se inicijativa o institucionalizaciji saradnje na svim poljima, prije svega poljima kulture i sporta, ekonomije, obrazovanja, zdravstva i turizma sa javnim ustanovama i preduzećima koja djeluju na području Sandžaka.

Insistira se da nadležni organi Kantona Sarajevo periodično izvještavaju Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji svih provedenih aktivnosti.

Skupština Kantona Sarajevo, smatra da je potrebno ustanoviti radno tijelo koje će koordinirati sve aktivnosti ove saradnje i da se kao takvo ugradi u Poslovnik o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

Prihvata se inicijativa o depolitizaciji boračkih udruženja i organizacija na području Kantona Sarajevo koja se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Prihvata se inicijativa da Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH, Vijeće ministara BiH i Služba za poslove sa strancima izmjene procedure koje će omogućiti državljanima Republike Srbije sa područja Sandžaka, da po skraćenoj proceduri dobijaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, a po uzoru na proceduru koju je uveo predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, te da nadležni organi BiH izaberu najkraći put koji bi omogućio da u roku od 48 sati građani Srbije iz Sandžaka dobiju državljanstvo BiH.

Na osnovu čl. 106., 117., 120., i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na je 48. Radnoj sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Hasanović Senada, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se inicijativa da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“.

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 48. Radnoj sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Harisa Zahiragića, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 3., 106., 117., i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 48. Radnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Okerić Elvedina, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 117. i 122. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na 38. Radnoj sjednici održanoj dana 17.06.2021. godine,a na prijedlog zastupnice Bešlija Vildane, usvojila je

REZOLUCIJU
O ZAŠTITI I UNAPRIJEĐENJU KVALITETA ZRAKA U ZATVORENOM PROSTORU U KANTONU SARAJEVO

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Amre Junuzović-Kaljić, Skupština Kantona Sarajevo na 45. Radnoj sjednici, održanoj dana 14.12.2021. godine, donijela je slijedeći:

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnika Vreto Elvisa, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na inicijativu zastupnice Kristić Danijele, Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici, održanoj dana 17.11.2021. godine, donijela je slijedeći:
Z A K LJ U Č A K