Skupštinske inicijative i zaključci

Da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, vrati na snagu Instrukciju za provođenje procedure za izdavanje prijedloga za ortopedska pomagala i druga medicinska sredstva broj: 10-33-9850/20 od 09.04.2020. godine na duži vremenski period, odnosno dok se epidemiološko stanje u Kantonu Sarajevo ne stabilizira.

Da se na svakoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, kao prva tačka dnevnog reda, razmatra Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo.

Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim.

Poziva se ministar Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da napravi Komisiju od članova Skupštine Kantona Sarajevo, ispred svakog Kluba po jedno, a kojih ima dovoljno zdravstvene struke, koji će obići Zavod za javno zdravstvo i punktove za vakcinaciju kako bi utvrdili transparentnost u pripremi spiskova i ispravnost čuvanja i izdavanja vakcina, iako ih još nemamo dovoljno čini se da ni ovaj mali broj nije na vrijeme podijeljen i da napravimo kvalitetnu pripremu za ubuduće.

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju u Kantonu Sarajevo, zahtijevamo od Vlade Kantona Sarajevo i Kriznog štaba Kantona Sarajevo, da restriktivne mjere primjene i na kladionice.
U situaciji kada su mnogi privredni subjekti uskraćeni za mogućnost redovnog i uobičajenog poslovanja, kako bi se širenje zaraze Covidom 19 i na taj način pokušalo suzbiti, ne smije biti privilegiranih, kao što je to do sada slučaj. Ne postoji nijedan razlog da u okolnostima vanrednog stanja kladionice rade redovno, dok svi ostali moraju da se pridržavaju restriktivnih mjera.

Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u što kraćem vremenskom roku svim zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama za djecu sa poteškoćama u psihofizičkom razvoju, a koje traže angažman psihologa i psihoterapeuta odgovori pozitivno ukoliko je njihov zahtjev opravdan, kako bi stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja što efikasnije i bez odgađanja bili na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo, u nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji koja je dovela do iznimne opasnosti po mentalno zdravlje građana među kojima su i pripadnici najranjivije populacije koja koristi u

Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da hitno oformi i kapacitira mobilne timove pri JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji bi bili na raspolaganju covid pozitivnim građanima koji se nalaze na kućnom liječenju i u potrebi za terapijom, te im obezbijedi uslugu koju zbog popunjenosti bolničkih kapaciteta, ne mogu dobiti u ustanovama.

Nalaže se zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo da pružanje zdravstvene zaštite, u slučaju oboljenja COVID ili sumnje na COVID, ne uslovljavaju zdravstvenim osiguranjem, odnosno da u navedenim situacijama ne zahtijevaju dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Obavezuje se Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da ukoliko postoje potrebe za primjenom lijekova Tocilizumab i Remdesivir u liječenju teških Covid 19 pacijenata, isti obezbijedi putem bolničke liste.

Skupština Kantona Sarajevo nalaže Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da prilikom usvajanja Finansijskog plana ZZO, ustanovama koje ostvaruju godišnju ili akumuliranu dobit umanji tranšu i sredstva usmjeri u plate zdravstvenih radnika i uposlenika u zdravstvu koji su izloženi većem obimu i složenosti posla zbog pandemije, nabavku opreme i nove programe zdravstvene zaštite.