Skupštinske inicijative i zaključci

Traži se od Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo da objavi službeni prečišćeni tekst Ustava Kantona Sarajevo

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, da se u zvaničnim dokumentima, umjesto prevoda na strane jezike upotrebljavaju zvanični jezici Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona Sarajevo je saglasna sa spajanjem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i raseljene osobe, u jedan Fond.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da izvrši neophodne pripreme, pripremi osnivački akt i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na odlučivanje, u roku od 90 dana.

Prihvata se Inicijativa zastupnice Segmedine Srne Bajramović, kojom traži sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo s tačkom dnevnog reda:

- Analiza zakonitosti finansijskog poslovanja ZZO KS sa posebnim akcentom na nalaze iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju FBiH za 2015. godinu, uz prezentaciju poduzetih mjera od strane Vlade KS.

Skupština Kantona Sarajevo pokreće Inicijativu, da se pristupi izmjeni Zakona o PIO, Federacije Bosne i Hercegovine, na način da se policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrdi da prilikom izračunavanja osnovice za penziju za obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.

Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Obrazloženje:

Cijene studija na navedenim fakultetima su vrtoglave skočile i ne odgovaraju realnosti u kojoj danas živimo. Prosječna porodica i student u Bosni i Hercegovini ne mogu godišnje finansirati studij u visini od 3.000, 6.000 ili čak 7.000 KM.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo, povodom razmatranja Inicijative zastupnice Neire Dizdarević, na sjednici održanoj dana 07.02.2017.godine, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K
Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

U prilogu: Inicijativa

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.