Skupštinske inicijative i zaključci

1. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da odmah zatraži informacije od Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neperspektivne kasarne na području Kantona Sarajevo (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).
2. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo da o ovoj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Hasanović Senada kojom se traži da Univerzitetski klinički centar Sarajevo pojednostavi administrativnu proceduru za pacijente dnevne onkološke klinike koji primaju hemoterapiju

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Suljević Samira, kojom se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede da odmah pristupe realizaciji projekta "Korištenje obnovljivih izvora energije-izgradnja postrojenja za proizvodnju peleta" za koju je u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjelu Uprave za šumarstvo izdvojeno 4.424.066 KM.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića, kojom se traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da HITNO ispoštuje Zakon i druge pravne propise koji se odnose na imenovanje članova Upravnog odbora KCUS, te u skladu s tim potvrdi predložene kadrove iz Kantona Sarajevo, koji su delegirani od Ministarstva zdravstva i Vlade Kantona Sarajevo.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Igora Stojanovića, da se 25.08. proglasi Danom knjige u Kantonu Sarajevo

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonke Marića, da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tačka dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljevići - do normalizacije stanja.

Skupština Kantona Sarajevo traži da nosilac izrade Studije o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2018. godini, pripremi, u skladu sa utvrđenom metodologijom , konsolidirani pregled rezultata studije u formi trendova kretanja ključnih indikatora po oblastima za trogodišnji period (2016.-2019.).

1. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da objavljuje detaljne podatke, uključujući brojčane vrijednosti fizičko-hemijskih parametara, naročito parametara teških metala u svakom broju Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na podrućju Kantona Sarajevo , bez obzira na veliku količinu podataka.
2. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da svaki broj Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Kantona Sarajevo sa gore pomenutim podacima, OBAVEZNO objavljuje na svojoj web stranici , kako bi bio dostupan javnosti.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine, povodom razmatranja Izvještaja o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E