Skupštinske inicijative i zaključci

Određena istraživanja su pokazala da građani grada Sarajeva i Kantona Sarajevo gube dosta vremena prilikom pronalaska parking mjesta. Problem predstavlja svakim danom povećan broj vozila na ulicama, a tako i nedostatnost parking mjesta. Izgradnjom novih parking mjesta na područjima postojećih Željezničkih stanica na području KS može se riješiti ovaj problem. Naime, tripartitnim djelovanjem Vlade KS, ŽFBiH d.o.o. Sarajevo i lokalnih zajednica uvoliko se može popraviti stanje dovoljnog broja parking mjesta u KS.

I pored rada reprezentativnih udruženja poslodavaca na nivou KS i FBiH, neophodno je učiniti sve napore za boljom i efikasnijom prezentacijom različitih vrsta poslova i usluga privrednih i uslužnih subjekata i poboljšanja imidža privrednikakoji gravitiraju na području KS radi institucionalne pomoći privrednim subjektima kroz određeni vid marketinga.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Trećoj radnoj sjednici, održanoj dana 27.01.2023. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa Kluba zastupnika SDP BiH, za nastavak dijaloga Vlade Kantona Sarajevo i sindikata o načinu povećanja primanja radnika koji ta primanja ostvaruju iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2023.godini.

Prihvata se Inicijativa zastupnika Čengić Irfana za donošenje novog Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Prihvata se Inicijativa zastupnika Zahiragić Harisa kojom se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo, da putem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Univerziteta u Sarajevu, odmah i bez odlaganja, izvrši zakonsku obavezu oslobađanja/povrata školarine za studente koji su postigli odgovarajući i propisani uspjeh.

Na osnovu člana 121. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 27.01.2023. godine, na prijedlog Kluba zastupnika SDA, donijela je sljedeću:

D E K L A R A C I J U

Obavezuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, da u roku od 30 dana pripremi Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o šumama Kantona Sarajevo po skraćenom postupku. Izmjene se trebaju odnositi na član 20. prijedloga Zakona koji se odnosi na član 49. Zakona o šumama Kantona Sarajevo i na član 60. stav (1) tač. b) Zakona o šumama kako slijedi:

Prihvata se Inicijativa zastupnika Čengić Irfana da se materijali koji su u skupštinskoj proceduri dostavljaju zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo.

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 53. Radnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16,9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici održanoj dana 17.11.2021. godine na prijedlog zastupnice Segmedine Srna-Bajramović, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K