INICIJATIVA Elvedin Okerić (22.02.2022)

Na osnovu čl. 3., 106., 117., i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 48. Radnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Okerić Elvedina, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština Kantona Sarajevo zadužuje zastupnika Elmedina Konakovića da na osnovu Nacrta Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, koji je utvrđen na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, pripremi prijedlog Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo i popratni izvještaj o rezultatima javne rasprave na nacrt Poslovnika.

2. Skupština Kantona Sarajevo zadužuje zastupnika Elmedina Konakovića kao predlagača navedenog materijala iz tačke 1. ovog Zaključka, da pripremljeni prijedlog Poslovnika dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-04-1035-1/22 PREDSJEDAVAJUĆI
22.02.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij Skupštine
Zastupnik: