Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog Kluba Naroda i pravde, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeće:

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021. godine, na prijedlog samostalnog zastupnika Nikšić Damira, donijela je sljedeći

ZAKLJUČAK

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa za dodjelu nagrade za hrabrost i istrajnost u pravnoj borbi za očuvanje prava vlasništva nani Fati Orlović.

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa za izradu elaborata o opravdanosti uvođenja obaveznog video nadzora u sve vrtiće u Kantonu Sarajevo.

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na 38. Radnoj sjednici održanoj dana 08.07.2021. godine, na prijedlog zastupnice Danijele Kristić, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo traži sveobuhvatnu informaciju od Uprave policije Kantona Sarajevo i Tužilaštva Kantona Sarajevo po zahtjevu porodice Kapidžić iz Sarajeva vezano za krivično djelo ubistva.

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa koja se upućuje Ministarstvu sporta i kulture o nagradjivanju naše ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, na prijedlog zastupnika Elvedina Okerića, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na IV Tematskoj sjednici održanoj dana 28.04.2021. godine, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključke predložene od strane Vlade Kantona Sarajevo i to: