Skupštinske inicijative i zaključci

Prihvata se Inicijativa za ustanovljenje društvenog priznanja za postignuća u radu u odgoju i obrazovanju Kanona Sarajevo.

Skupština Kantona Sarajevo odbacuje navode Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VTSV BIH) od 09.03.2017. godine, da je raspravom na Hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. godine, na kojoj se podnosio Izvještaj Komisije za sigurnost o provedenom skupštinskom nadzoru nad zakonitošću rada MUP-a i Uprave policije Kantona Sarajevo u predmetu „Dženan Memić“, bila ugrožena nezavisnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i da je svojim radom izvršila neprimjeren pritisak na rad pravosuđa, te da Skupština prestane sa ovom parlametarnom praksom.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 15.11.2017.godine, povodom razmatranja Elaborata-Inicijative za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Traži se od Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo da objavi službeni prečišćeni tekst Ustava Kantona Sarajevo

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, da se u zvaničnim dokumentima, umjesto prevoda na strane jezike upotrebljavaju zvanični jezici Bosne i Hercegovine.

Skupština Kantona Sarajevo je saglasna sa spajanjem Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilisane borce i raseljene osobe, u jedan Fond.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da izvrši neophodne pripreme, pripremi osnivački akt i dostavi ga Skupštini Kantona Sarajevo na odlučivanje, u roku od 90 dana.

Prihvata se Inicijativa zastupnice Segmedine Srne Bajramović, kojom traži sazivanje tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo s tačkom dnevnog reda:

- Analiza zakonitosti finansijskog poslovanja ZZO KS sa posebnim akcentom na nalaze iz revizorskog izvještaja Ureda za reviziju FBiH za 2015. godinu, uz prezentaciju poduzetih mjera od strane Vlade KS.

Skupština Kantona Sarajevo pokreće Inicijativu, da se pristupi izmjeni Zakona o PIO, Federacije Bosne i Hercegovine, na način da se policijskim službenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine utvrdi da prilikom izračunavanja osnovice za penziju za obračun uzima prosjek pet posljednjih godina radnog staža prije ispunjavanja uslova za penziju, ako su proveli najmanje pola radnog staža od ukupnog efektivnog staža kao policijski službenici.

Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Obrazloženje:

Cijene studija na navedenim fakultetima su vrtoglave skočile i ne odgovaraju realnosti u kojoj danas živimo. Prosječna porodica i student u Bosni i Hercegovini ne mogu godišnje finansirati studij u visini od 3.000, 6.000 ili čak 7.000 KM.