Zastupnička pitanja

Faruk Selmanović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Da li je štrajk upozorenja prosvjetnih radnika bio zakonit i koja je struktura zaposlenika učestvovala u štrajku?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-07/01-07-23307-4/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto niste postupili u skladu sa članom 25. Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH i dostavili izjašnjenja na čak triurgencije?

Odgovor:

Odgovor Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-5050/24 od 09.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da su prije donošenja Odluke io raspisivanja konkursa o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području KS iste već dodjeljene i ko je rukovodio cijelim procesom?


Jelena Pekić

14.05.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se osigura produženi boravak za djecu sa poteškoćama u razvoju a koja pohađaju JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor tokom trajanja zimskog i ljetnog raspusta


Marijela Hašimbegović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se izvrši budžetski nadzor pozicije iz usvojenog Prijedloga budžeta za 2024. godinu koja se odnosi na razdjel 21 glava 08 potrošačka jedinica 0001 21080001 JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS"

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 11-06/01-11-25816-34/24 od 10.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu na osnovu Zaključka Skupštine KS broj 01-04-40225-1/23 od 11.09.2023 godine u vezi sa stavkom (2) Zaključka "predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno....


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja postojećih pravnih nejasnoća, kao i usklađivanja sa praksama naprednih evropskih zemalja i zemalja okruženja


14.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu da se Rješenje broj; 02/9-RZJO-6635/24 od 10.05.2024. godine kojim zabranjujete održavanje mirnog okupljanja u pokretu stavi van snage i novim Rješenjem omogućite održavanje mirne protestne šetnje pod nazivom "Tražimo obrazovanje po mjeri učenika i njegovih učitelja" u organizaciji SSOOIO FBiH-Kantonalni odbor


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem Urgenciju na već upućenu inicijativu od 26.02.2024. godine upućene na 14. radnoj sjednici radi uvida u zakonitost daljeg obavljanja funkcije direktora Elektrotehničke škole za energetiku, Firketa RAdončića, a po uvidu u Izvještaj dobiven od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, vezano za povredu zakonskih odbredbi


Danijela Kristić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Na koji način nastavno osoblje dokumantuje izradu IEP/a ili IPP/a, gdje ih arhivira, kako ih sprovodi, obzirom da svaki učitelj/ica/nastavnik/ca imaju određeni procenat na platu za ovaj posao?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se koordinatori za inkluziju pri Osnovnim i Srednjim školama u KS zaduže za arhiviranje i osnivanje baze podataka prilagođenih planova i programa svake škole, a koju im je nastavno osoblje dužno dostaviti za svako dijete

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto neke škole u KS ne dozvoljavaju ulazak članova MST na nastavu kako bi mogli pomoći u prilagodbi i pristupu u radu za dijete sa poteškoćom, pod izgovorom da bi to ometalo nastavu?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je uspostavljanje pobrojanih lokacija u očiglednoj suprotnosti sa odredbama
pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postuipku njihove verifikacije, koji donosi Ministar zdravstva, molim vas da o prednje navedenom zauzmete Vaš stav i date Vaše tumačenje ovog propisa u slijedećim dijelovima:....


Admela Hodžić

07.05.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se obezbjedili angažmani asistenata u radu prilikom zasnivanja prvog radnog odnosa mladim ljudima u KS, koji su proces obrazovanja pohađali i završili prema individualno prilagođenim programima uz pomoć asistenata u nastavi


09.05.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se planiraju i izdvoje sredstva u iznosu od 1 milion za adptaciju, odnosno nastavak izgradnje tribine Fudbalskog kluba Radnik Hadžići na glavnom terenu, gdje se odigravaju utakmice Prve lige Federacije BiH sa kojom bi zadovoljili propozicije za ovaj ili veći nivo takmičenja


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobrovoljni davaoci krvi, novi i oni koji su određeni broj puta dartivali krv, u KS ostvarili određena "priznanja i pakete u znak zahvalnosti za humanost dobrovoljnim davaocima krvi"


Vedrana Vujović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za ujednačavanje iznosa naknada/pomoći i uslova koji su potrebni za ostvarivanje pomoći, a koju odobravaju/dodjeljuju opštine KS licima oboljelim od celijakije


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto je u JU Dom zdravlja KS nemoguće obaviti specijalističko-konsultativni pregled kod specijaliste neurologa?


Mersiha Mehmedagić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se izvrši retroaktivno umanjenje računa za mart, te umanjenje računa za april uz ispostavljenu fakturu za april 2024. godine


Davor Čičić

14.05.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u sklopu KJKP ViK osiguraju blagajne gdje će građani moći plaćati račune bez provizije na platni promet ili da se sa operaterom "BH pošta" dogovori plaćanje računa bez provizije


Elvis Vreto

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje da mi se dostave pojedinačno podatci po općinama u KS o uplati i iznosima sredstava na osnovu vodnih naknada za 2022 i 2023. godinu


Arijana Memić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, tj. Pravilnik o radu policijskih službenika KS, u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju i izvan radnog vremena ukoliko su u datom trenutku uniformisani, boravak u ugostiteljskim objektima, uključujući one koji su dio Benzinskih pumpi, izričito dozvoli samo po službenoj dužnosti, kada je njihovo prisustvo potrebno


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

16.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH