Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Dostava svih ugovora između KJKP GRAS i Info media group

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za uvođenje godišnje iskaznice/kupona za učenike osnovnih škola i učenike 1. i 2. razreda srednjih škola koji uživaju povlasticu besplatnog prijevoza.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 04.04.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović, na 40. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 04.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zahtijevam Ministarstva saobraćaja KS i privremenog upravitelja «GRAS-a», da mi dostave broj autobusa, minibusa i trolejbusa koje je ovo preduzeće kupilo od trenutka kada je privremeni upravitelj preuzeo dužnost. Uz podatke tražim da mi dostave cijenu kupljenih autobusa, da li je za iste proveden postupak javne nabavke i ko su bili članovi komisije za odabir najboljeg ponuđača”.

38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.03.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo na 38. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 05.03.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

-S obzirom na nepotpuni odgovor na pitanje koje sam postavio u vezi nabavke plinskih autobusa, minibusa, nabavke opreme i usluga mobilne komunikacije u KJKP Gras Sarajevo, može se zaključiti da su u odgovoru prezentovani elaborati i analize opravdanosti investicija sačinjene naknadno, te postavljam pitanje svrsihodnosti retroaktivnog pravdanja nabavki?

-Također tražim da mi se pisano odgovori koliko je od uvođenja privremenih mjera upravljanjem KJKP Gras sačinjeno novih ugovora o radu, a koliko ugovora o djelu?
-Koliko je ukupno izdvojeno finansijskih sredstava za ugovore o djelu te koji je razlog dodatnih troškova?
-Ко je učestvovao u izradi sistematizacije koja je dostavljena u sklopu informacije KJKP Gras na 36. Radnoj sjednici Skupštine KS?

36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 20.12.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Da li je tačno da je suspendiran Odbor za reviziju kao i direktor interne revizije KJKP GRAS, ako jeste koji je bio cilj te suspenzije, a prema infromacijama s kojima raspolažem suspenzija je izvršena bez Zakonskog osnova i izvan okvira sanacionog plana usvojenog od strane Skupštine KS?
Također tražim da mi se odgovori da li su ugovorima o poslovnoj tehničkoj saradnji ( za izdvajanje reklamnih površina i kapaciteta tehničkih pregleda, za usluge osiguranja vozila, telefonske i komunalne usluge) prethodili odgovarajući projekti i elaborati kao i Zakonski predviđeni postupci nabavke?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Rađo je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 20.12.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje:

"Da li su planom nabavke predviđeni odgovarajući projekti i elaborati opravdanosti, sa tehničko- tehnološkog i ekonomskog aspekta za nabavku plinskih autobusa, nabavku minibusa, nabavku opreme i usluge mobilne komunikacije, te za nabavku opreme i usluga održavanja opreme i softvera za registraciju radnog vremena zaposlenika?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje novom menadžmentu Grasa, da li imaju saznanja, kako su, na koji način i jesu li se ova značajna fininasijska sredstva namjenski utrošila u segment javnog gradskog prevoza kako bi se prevazišli ili barem ublažili gore pomenuti problemi ili su možda utrošena u neke druge svrhe.

KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi KS, Ministarstvu saobraćaja KS i KJKP GRAS “za izradu studije izvodljivosti o opravdanosti ugradnje solarnih panela na slobodne površine kojima raspolaže KJKP GRAS poput krovova hala, upravnih zgrada i slično, s ciljem smanjivanja troškova električne energije budući da cijene ugradnje panela u svijetu bilježe pad, kao i praćenja trendova korištenja obnovljivih izvora energije u gradskom saobraćaju”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Gras

37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.01.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: "Kada će biti uspostavljene redovne (registrovane) minibuske linije u općini Trnovo?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za saobraćajnu nesreću, koja se dogodila prije tri mjeseca na Hridu-Ječedoli

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

Kako KJKP „GRAS“ sa tako malo vozila može opsluživati građane Kantona Sarajevo, da li je rješenje GRAS-a u smjenjivanju jednog po jednog direktora, a da pritom Kanton koji je vlasnik GRAS-a ne čini ništa ili ako čini, to je nedovoljno da bi KJKP „GRAS“ koliko toliko mogao poslovati i obavljati poslove za koje je nadležan, a to je prevoz građana Kantona Sarajevo

Ministarstvo zdravstva, ZZO KS

15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.11.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS da mi odgovore da li je istina da su na Klinici za bolesti uha, grla i nosa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu obustavljene operacije tonzilektomije, kao i edukacija za iste?”

Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopije kvartalnih izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2019. godinu koje su shodno članu 20. potpisanog ugovora sa ZZO KS, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica „Prim dr. Abdulah Nakaš“ dužni dostavljati.”

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administrativni vodič za nove i potencijalne korisnike.

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Ko su članovi Komisije za lijekove i njihove reference, te tražim da mi se dostave podaci ko su članovi UO ZZO i da mi se dostave također njihove reference, ko su imenovani ljudi, te ko ih je imenovao?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.06.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema ZZO KS za potpuno finansiranje usluga iz tercijarne zdravstvene zaštite koje finansira Federalni Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Ovo se primarno odnosi na rekonstruktivne operacije nakon hirurškog odstranjivanja dojke nakon dijagnosticiranog karcinoma. (Ostali tercijarni zahvati su resekcije jetre, pankreasa i jednjaka).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

ZZO KS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

• Molim Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da mi dostavi podatke o broju izvršenih kontrola od 2018. godine do danas na osnovu člana 21. Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo potpisanim sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu i Općom bolnicom „Prim dr. Abdulah Nakaš“, kao i informacije o utvrđenom stanju, te kopije akata tih kontrola.

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Molim ZZO KS da mi pojasni zašto već dva mjeseca osigurana lica ZZO KS koja kao ortopedska pomagala koriste pelene za odrasle dobijaju manju količinu od uobičajene u apoteci Bauerfeind, iako je na nalozima od strane ZZO KS taj broj nepromijenjen.

• Da li će  osiguranicima biti nadoknađen nedostajući broj pelena?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KCUS, ZZO KS

KCUS, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.10.2019

Puni tekst pitanja:

Iznos sredsava za finansiranje KCUS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, ZZO KS

13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.09.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.07.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za izmjene Pravilnika ZZO o postupku i kriterijumima o privremenoj spriječenosti za rad.