Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u cilju očuvanja stope prirodnog priraštaja stanovništva u Kantonu Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu "da razmotre odredbe Zakona socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koje se odnose na dodatak za djecu naročito članove od 132. do 136."

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za donošenje Zakona o socijalnoj karti stanovništva Kantona Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je podnio inicijativu za izmjenu Porodičnog zakona FBIH ili donošenje odgovarajućeg kantonalnog propisa.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Safet Mešanović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu izdvoji grant za izgradnju Roditeljske kuće i istu dostavio u pisanoj formi.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

33.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 02.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Sabina Ćudić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila zastupničko pitanje vezano za "e-registar u Javnoj ustanovi "Kantonalni centar za socijalni rad".

Pitanje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Da li imate podatke o efektima programa za zapošljavanje po svim osnovama koje KS izdvaja iz budžeta i koliki uticaj je to imalo na stope nezaposlenosti, te da li su ti efekti mjereni dugoročno ili kratkoročno? Imate li metodologiju po kojoj ste vršili analize i na osnovu kojih kvantitativnih podataka" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Tražim da Ministarstvo dostavi informaciju o trenutnim važećim strategijama i akcionim planovima, kao i onim strategijama i akcionim planovima koji su u izradi a koji se tiču borbe protiv siromaštva ili na neki način obuhvataju socijalne kategorije" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice preduzme sve zakonske mogućnosti, kako bi pomogli četveročlanoj maloljetnoj porodici Dedović iz ilidžanskog naselja Osjek, koji žive u izuzetno teškim uslovima, bez majke i oca i da o poduzetim aktivnostima obavijesti Skupštinu Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

Kada se očekuje dovršetak zgrade na Šipu za smještaj interno raseljenih lica sa područja Općine Centar?
Zašto zgrada čija je gradnja u ove svrhe započeta 2011. godine, još nije završena?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri
Puni tekst pitanja:

Šta je učinjeno po pitanju zbrinjavanja socijalno ugroženih građana koji nemaju osnovne uslove života....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori kada je kod ovog Ministarstva pokrenut i kada će biti završen upravni postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata/udruženja za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori

38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja, 03.09.2014

Puni tekst pitanja:

“Šta se dešava sa djecom sa posebnim potrebama koja navrše 15 godina starosti, da li su dio kategorizacije kojom se reguliše pravo na školovanje i ostala prava?
Predlažem da se ova zakonski regulisana oblast dodatno uredi zbog djece koja navršavanju 15 godina.”

Inicijativa:
“Da se hitno riješi radno-pravni status mobilnog tima u Centru za socijalni rad.”

Odgovor:

ODGOVOR:

Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) propisano je osposobljavanje za život i rad djeci ometenoj u fizičkom ili psihičkom razvoju i djeci kod koje postoji invalidnost prouzrokovana povredom ili bolešću, kroz osnovno školovanje u redovnim školama ili školama specijalnog tipa koje mogu imati internatski smještaj.
Pravo na osposobljavanje za život i rad obezbjeđuje se djeci do navršenih 15 godina života, a izuzetno do 18...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. Radna sjednica Skupštine Zastupnička Pitanja

37.sjednica poslanicka pitanja, 26.06.2014

Puni tekst pitanja:

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo ministar Bandić je obrazlažući razloge zbog kojih je radio izmjene u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti rekao da je nakon više od godinu dana rada kao ministar došao do saznanja da radi mimo zakona kada su u pitanju naknade za porodilje i da je to bio osnov za izmjenu zakona, koji je na istoj sjednici i usvojen, a koji je porodiljama koje su u radnom odnosu umanjio primanja.
Radi neodgovornosti državnih službenika koji treba da prate zakonske propise i njihove izmjene, a koji nisu za shodno našli da od 2005. godine do unazad 15 dana uvide nezakonitost i o tome obavjeste ministra (kako sada ministra Bandića tako i njegove prethodnike) o kršenju istih tražim da ova Skupština izglasa inicijativu kojom tražim da ministar Bandić poduzme aktivnosti tj. pokrene disciplinske postupke protiv državnih službenika koji treba da prate propise iz oblasti rada i oblasti socijalne politike i na vrijeme ukazuju nadređenim o izmjenama

Odgovor:

U vezi sa naprijed navedenom inicijativom obavještavamo vas da je protiv odgovornog državnog službenika podnesena disciplinska prijava koju rukovodilac organa državne službe (ministar) nije odbacio odnosno istu je prihvatio, te da je u toku postupak po podnesenoj disciplinskoj prijavi saglasno odredbama Zakona o državnoj službi u Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Uredbom o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja
Puni tekst pitanja:

„Zbog čega je smijenjen gospodin Zijad Memišević, direktor JU “Gerontološki centar“ Sarajevo?
Da li je tačno da je na tu poziciju postavljen Izet Skoko koji nije upoznat sa socijalnom problematikom?
Da li je tačno da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministrom Muamerom Bandićem, kao članom komisije, postavilo gospodina Hanić Nezira (kuhara iz navedene ustanove) kao jednog od ispitivača kandidata?
Zaposlenici navedene ustanove smatraju da je ovo direktni utjecaj Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS Sefer Halilović) za ishod glasanja u Skupštini Kantona Sarajevo.“

Odgovor:

ODGOVOR:

Gospodin Memišević Zijad je nakon isteka mandata direktora KJU „Gerontološki centar“ imenovan za vršioca dužnosti direktora ove ustanove. Nakon provedene konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora KJU „Gerontološki centar“, Upravni odbor Ustanove je poslije obavljenog intervjua sa kandidatima izvršio bodovanje i u skladu s tim za direktora Ustanove imenovao gospodina Skoko Ismeta.
Dakle, nesporna je činjenica, da gospodin Memišević Zijad nije smijenjen sa mjesta direktora Ustanove, već da mu je istekao mandat.
Nadalje, Upravni odbor je u provedenoj...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37.sjednica poslanicka pitanja

36.sjednica zastupnička pitanja, 03.06.2014

Puni tekst pitanja:

Kada će se jedan od centralnih dijelova grada Sarajeva, a radi se o ulici Ferhadija, širi dio Baščaršije, kao egzotični mamac za turiste, dovesti u red i pospremiti od invazije i terora prosjaka. Drugo pitanje glasi: KO su ljudi, da li igdje postoji ikakva evidencija, ko su ljudi koji svakodnevno na ovim lokacijama prose? Mi vidimo da su to očigledno socijalni slučajevi, da su to bolesni ljudi, da su to ljudi kojima je potrebna pomoć, koji godinama dolaze na ove lokacije, vidimo čak i djecu na koje motre određene osobe kako se građani prema njima ophode, dakle godinama dolaze, godinama građani udjeljuju pomoć ili sadaku. Kome se odnosi taj novac? Čak vidimo i žene sa malom djecom, bebama. Zašto ovo pitam? Zaista postoje mnoge pritužbe naših građana i stranaca da ne mogu mirno normalno šetati ovim dijelom grada, ne mogu posjećivati kulturno istorijske spomenike itd. Podsjećam ove godien su važne obljetnice. 100 godina obilježavanja od 1. Svjetskog rata. Mnogi projekti sporta i kulture su vezani za ovaj dio godine. Dakle zar je moguće da niko od ministarstava ne može barem ova udarna četiri mjeseca od juna do septembra sprovesti određenu akciju? Da li se tim ljudima može pomoći? Da li ih možemo pomaknuti iz ovog dijela grada? Da li ih možemo nahraniti smjestiti u određene ustanove? Pitam i samo mi nemojte odgovoriti da je za to nadležna opština. Sarajevo je prijestolinica, bio i ostat će, Sarajevo je grad ustoličen još od 15. vijeka. Čija je on nadležnost? Molim vas, mi koji ovdje živimo, koji predstavljamo našu državu i naš grad ponekad se crvenimo jer nismo u stanju riješiti problem koji sve sredine imaju. Od bogatih do manje bogatih. Od država u razvoju do onih koji su to davno završile. Molim vas mislim da je ovo ozbiljan problem i da se ovome treba posvetiti ozbiljna pažnja. Zaista mnoge strane kompanije TV snimaju ove ljude. Ja ne znam koliko ste vi u situaciji da prolazite Ferhadijom, ali tamo postoje ljudi koji su polugoli, prose. Stravičnu sliku dajemo jedne prijestolnice“.

35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 29.04.2014

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo.

OBRAZLOŽENJE

Sredstva koja će se prikupiti umanjenjem paušala profesionalnih poslanika odvajat će se na poseban račun otvoren za ovu namjenu.
Sredstva će raspoređivati Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Kantona Sarajevo koja će svaka tri mjeseca dostavljati izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo o raspoređenim sredstvima.
O ovoj inicijativi želio bih da se izjasni Skupština, jer smatram, da mi zastupnici koji izdvajamo ta sredstva, imamo pravo da odredimo namjenu i da redovno dobijamo izvještaj o rasporedu tih sredstava.

33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja, 17.03.2014

Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu činjenicu da Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ djeluje 11 godina u cilju poboljšanja liječenja djece oboljele od malignih oboljenja, te svoje aktivnosti i projekte realizuje uz pomoć dobrih ljudi i vlastitih akcija, teba podsjetiti da je izostala podrška od strane institucija.
Naša je obaveza da pružimo pomoć i učestvujemo u stvaranju boljih i kvalitetnijih uslova djeci koja se bore sa rastom kancerogenih ćelija. Neophodno je više razumijevanja prema ovoj kategoriji, te iniciram sufinansiranje i pomoć iz budžeta Kantona Sarajevo Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“.
Inicijativu upućujem prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, te zahtjevam obrazloženje zašto je izostala podrška za pomoć i finansiranje Udruženju, s obzirom da je Ministarstvo upoznato sa programom rada Udruženja za 2013.godinu“.

Odgovor:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava inicijativu zastupnika Amira Zukića za finansijsku pomoć radu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Smatramo da je rad navedenog udruženja od izuzetnog značaja iz razloga jer se isto bavi pružanjem različitih vidova podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njiihovim porodicama.

Inicijativu ćemo realizovali na način da će rad navedenog udruženje u 2014.godini biti podržan budžetskim sredstvima sa pozicije ovog ministarstva u iznosu od 10.000,00 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu da se nepovoljni ugovor koji Kanton Sarajevo ima GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi tako da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada kako bi ovaj nepovoljan ugovor prešao u ugovor od interesa za Kanton“.

Odgovor:

Vezano za Vašu inicijativu da se nepovoljni ugovor koji je Kanton Sarajevo zaključio sa GPA Sarajevo o zakupu objekata u Otesu riješi na način da se nađe mogućnost kupovine tih zgrada, obavještavamo Vas da je ovo Ministarstvo 09.04.2014. godine prema GPA - Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o. Sarajevo uputilo akt broj: 01-05-2307/14, kojim je od istog traženo izjašnjenje o mogućnosti realizacije prijedloga iznijetog u predmetnoj incijativi, sa visinom potrebnih sredstava za tu namjenu. Ministarstvo do danas nije dobilo traženo izjašnjenje od GPA-Društvo za razvoj i stanogradnju d.o.o....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

„Tražim da mi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambenih poslova dostavi spisak ili podatak kolika su dugovanja zakupaca u zgradama u Otesu kao i izvještaj o stanju objekata“.

Odgovor:

Prema podacima iz Informacije JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ broj: 35/10-10-530-1064/14 od 01.04.2014. godine, dugovanja korisnika socijalnih stanova prema komunalnim javnim preduzećima u iznosima većim od 1.000,KM (Elektroprivredi, Sarajevogasu, Vodovodu i kanalizaciji i KJKP „Rad“) iznose oko 206.000,00 KM. Najveći dužnici su zakupci koji su stanove u podzakup dobili po prijedlogu Ministarstva za boračka pitanja (23) u iznosu od oko 120.000,00KM i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica (10) u iznosu od 86.000,00KM. Dugovanja ovih korisnika kreću se u...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 13.11.2013

Puni tekst pitanja:

Koliko javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou?

Odgovor:

U vezi navedenog zastupničkog pitanja, obavještavamo Vas da zakup iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo plaćaju slijedeće javne ustanove iz nadležnosti ovog ministarstva:

- KJU „Porodično savjetovalište„ smještena je u iznajmljenom prostoru „Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini iznosi 28.200,00 KM, a po osnovu Ugovora o zakupu broj:01-49-360/12.

- Javna ustanova Terapijska zajednica-Kampus Kantona Sarajevo, smještena je u iznajmljenom prostoru Kolić Kadrije i Mašić Nihada. Ukupan iznos za zakup u 2013. godini...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 23.09.2013

Puni tekst pitanja:

Molim ministra Muamera Bandića da mi odgovori koliko je kao ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, raseljenih lica i izbjeglica vratio na prijeratno prebivalište u toku svog mandata.
Naime, ministarstvo na čijem je čelu ministar Bandić u svom nazivu ima dio koji se odnosi na raseljena lica i izbjeglice, što bi trebalo da podrazumijeva brigu o toj kategoriji stanovnika kao i poštivanje zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulisana ova oblast kao i poštivanje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uvidom u izvještaj koji nam je dostavljen jasno se vidi da je broj raseljenih lica u Kantonu Sarajevo smanjen tako što su u i iz Kantona Sarajevo raseljena lica i izbjeglice vraćeni putem projekata drugih nivoa vlasti, a ne na osnovu projekata koje je finansiralo ovo ministarstvo, ili na osnovu ranije započetih projekata. Također, dio osoba je izgubio status raseljenih lica na osnovu dokaza koji su prikupljeni na terenu, a koji se odnose na dokaze da je raseljena osoba riješila svoj status izgradnjom stambenog objekta ličnim ulaganjima na području neke druge opštine u odnosu na prijeratnu općinu stanovanja. Dio lica je izgubilo status zbog prijave stalnog prebivališta u Kantonu Sarajevo, a radi ostvarivanja drugih statusnih prava iz oblasti boračke i socijalne zaštite.
Zbog svega gore navedenog želim podatak koliki je broj raseljenih lica i izbjeglica koji su vraćeni na svoje prijeratno prebivalište ličnim angažmanom ministra Bandića i iz sredstava Budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo?

Odgovor:

Vezano za predmetno zastupničko pitanje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo ističe da u segmentu rješavanja prava raseljenih lica i povratnika primjenjuje i provodi zakonske propise i druge akte koji regulišu ovu oblast i to:

- Zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini (,,Službeni Glasnik BiH”, br. 23/99, 21/03 i 33/03);
- Zakon o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, br. 15/05);...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da u sklopu ova dva Ministarstva Vlade Kantona Sarajevo, interresorno, pokušate iznaći zakonsko rješenje za finansiranje Servis centra " Dajte nam šansu" kao i za dalji razvoj ove vrste pomoći u Kantonu Sarajevo prilikom čega bi se formirao barem još jedan servis centar koji je neophodan" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.02.2016

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. sjednica-zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 13. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Budući da nejasnoće koje se stalno pojavljuju oko legaliteta i legitimiteta Sindikata osnovog obrazovanja u Kantonu Sarajevo, molim resorno ministarstvo u suradnji sa ministarstvom za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i naravno uz konstataciju sa ministarstvom pravde i uprave da se definitivno razrješe dileme ko je, i na osnovu čega socijalni partner u pregovorima sa Vladom KS ?
Također pitao sam da li je princip reprezentativnosti odnosno brojnosti, pravna kategorija i pravni argument. Razrješavanjem ovih nejasnoća sigurno da bi bio rasterećen i obrazovni sistem i da bi se razjasnilo ko zapravo predstavlja interese prosvjetara ?“

Obzirom da sam uz jednog predstavnika iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, a na osnovu inicijative Skupštine Kantona Sarajevo posjetio naselje u Otesu u kojem se nalaze stanovi nekoliko ministarstava naše Vlade vidio sam da je stanje haotično. Tamo je crno bijeli svijet jer imate ulaz u kojem se savršeno poštuje kućni red, a u drugom ulazu je totalna devastacija. Ponajviše porodica koje nasilnim putem ulaze u prazne stanove a one su obično u tranzitu prema drugim državama. Pokrećem inicijativu da Vlada iznađe mehanizme i da zaštiti imovinu od daljnje devastacije, također predlažem da se razmotri mogućnost kupovine tih zgrada jer smatram da bi došlo do racionalizacije i uštede od nekoliko stotina hiljada maraka, jer koliko znam Vlada na godišnjem nivou plaća u tim zgradama kiriju oko milion KM. To je obaveza i dužnost jer u suprotnom i ovaj projekat će završiti sa nesagledivim posljedicama i štetama za Vladu i Kanton uopće.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori