Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za boračka pitanja

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

Šta je Ministarstvo za boračka pitanja poduzelo, odnosno, koje zakonom propisane mjere i aktivnosti poduzima u cilju prevazilaženja ovog problema i da li će se Budžetom planirana sredstva za ovu namjenu realizirati, do kraja tekuće godine, kako bi najugroženiji pripadnici boračke populacije ostvarili svoje pravo na dodjelu i isporuku građevinskog materijala

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 31.03.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se ubrzaju aktivnosti oko izgradnje Spomen obilježja svim poginulim braniteljima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, sa svim pratećim sadržajima, koje se vode od 2008. godine kada je i usvojena Odluka o provođenju ovog urbanističkog projekta“

Puni tekst pitanja:

Koliko Javnih ustanova u Kantonu Sarajevo koristi prostore za koje plaća zakup i koji je to iznos na godišnjem nivou

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obezbjeđuje sredstva i vrši nadzor nad zakonitošću rada i utroškom sredstava Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila žrtava rata „IKRE“. Navedeni Fond na ime zakupa prostora koji trenutno koristi, izdvaja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM na godišnjem nivou.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Informaciju o sprovođenju člana 25. Zakona o dopunskim pravima boraca, u posljednje dvije godine, koji se odnosi na pravo na besplatan upis i školovanje studenata na UNSA, a koji su to pravo stekli statusom djeteta šehida, poginulog borca ili umrlog RVI, s obzirom da su većina fakulteta i nakon izmjena i dopuna Zakona (2012) nastavila naplaćivati upis, školarinu i obnovu spomenutim kategorijama.“

Odgovor:

Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst) je definisano „pravo prvenstva upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje". Članom 25. pomenutog Zakona propisano je da: „Djeci šehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko-školske ustanove, kao redovni i samofinansirajući studenti, omogućava se pravo školovanja na teret Budžeta Kantona, kao i prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona. Obrazovne ustanove će svojim...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite nadzor nad zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo, da li su na karti i na terenu obilježeni vidljivim znakovima, koji su određeni u propisu o proglašenju šume, te utvrdite da li se poštuju ostali propisi iz Zakona o šumama KS."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03488/20 od 17.09.2020. godine, međutim u
inspekcijskom nadzoru niste utvrdili da li je bez obzira na sve okolnosti upravnik
Sarajevostan bez naloga i potpisa istog od strane predstavnika etažnih vlasnika naplatio
sredstva sa računa zgrade za pomenute radove, jer predstavnik tvrdi da takav nalog nije
potpisao."

Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 14-02-04-03785/20 od 17.09.2020. godine, nadzor je na
pomenute okolnosti u zastupničkoj inicijativi zatražen za adresu Semira Frašte broj 18.

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 20.08.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno njeni inspektori u stambenoj oblasti u svojim inspekcijskim nadzorima djeluju pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i njegovom odgovornom licu, također postupaju na način da za utvrđenu nepravilnost djeluju pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.
Molim da mi se pojasni razlika između ova dva postupanja, njihov zakonski osnov, te zašto inspektori u jednom nadzoru djeluju izdavanjem prekršajnog naloga, a u drugom pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu, čak za jedne, te iste utvrđene nepravilnosti.”
S

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2020

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Vrazova br. 3 upravnik OKI Upravitelj d.o.o.
nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena iz arhive
Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po
sljedećim stavkama:
U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018, 2019 i 2020. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , u dostavljenom Ugovoru između etažnih vlasnika i
upravnika OKI Upravitelj d.o.o. u članu 17. stoji da etažni vlasnici su odlučili da NEĆE
osigurati zajedničke dijelove zgrade, te molim da utvrdite na osnovu čega je upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. zasnivao te rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju
osiguranja zajedničkih dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da

izvrši nadzor, te naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade za
sve godine u kojima nije na zakonski nacin zasnivao te rashode.

Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik OKI Upravitelj, a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila me je aktom broj 14-02-04-02422/20
od 29.06.2020. da u predmetu UP-1-14-06-19.6-12832/20 upravnik Sarajevostan d.d.
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. nije planirao održavanje PP opreme i PP instalacije.
Sarajevostan d.d. uprkos brojim zastupničkim inicijativama, pitanjima, skupštinskim
zaključcima, stručnim mišljenima i upozorenjima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i
zaštite okoliša, uprkos stradanju lica u požarima nije čak planirao, a kamoli izvršio svoje
obaveze iz domena protupožarne zaštite. Time se obezvrijeđuje rad vrijednih državnih
službenika Sektora za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti i
inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, a ono što je još opasnije dovode se
životi i imovina etažnih vlasnika u potencijalnu opasnost.
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša da svojim vanrednim
nadzorom ili u toku redovnog godišnjeg nadzora za 2020. godine ukoliko još uvijek nije
izvršen, provjere sve zgrade na kojima je upravnik Sarajevostan d.d. da li je za svaku zgradu
Prijedlogom plana za 2019. i 2020. Sarajevostan d.d. planirao održavanje PP opreme i PP
instalacije, te ukoliko nisu, poduzmete sve potrebne zakonske korake i obavijestite
Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove.

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika Sarajevostan d.d. na rashodovnoj strani
nalazi se stavka “Refundacija sitnih troškova isplaćenih putem Blagajne Sarajevostana.
Molim da izvršite nadzor nad zakonitošću ovakvih refundacija, da li su zasnovani na zakonu
ili nekom ugovoru, da li imaju saglasnost etažnih vlasnika, da li su predviđeni godišnjim
planovima i to utvrdite nad svim zgradama na kojima upravnik Sarajevostan d.d. ima ovu
stavku na rashodovnoj strani u 2018., 2019. i 2020. godini.”

Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu za zgradu Avde Smajlovića br. 25 navodite da upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena
iz arhive Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Fadila Hadžića br. 5 nije moguće dostaviti
fotokopiju zapisnika iz razloga jer upravnik OKI Upravitelj d.o.o. nije potpisivao ugovor iz
razoga što je Rješenjem određen za upravnika koji obavlja poslove prinudnog upravljanja.
Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po sljedećim stavkama:

1. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018 i 2019. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , budući da nije potpisan ugovor između
upravnika i etažnih vlasnika na osnovu čega je upravnik OKI Upravitelj zasnivao te
rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju osiguranja zajedničkih

dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor, te
naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade.

2. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018., 2019. i 2020. godinu stoji procenat
provizije na naknadu upravnika od 12%. Molim da provjerite da li je Ministarstvo na
osnovu člana 31. stav (2) svojim Rješenjem utvrdilo pravo na naknadu ili je to
upravnik OKI Upravitelj uradio samostalno. Ukoliko je to uradio samostalno molim
da se izda nalog za povrat svih sredstava na račun zgrade uzetih na osnovu naknade i
obavijesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši nadzor iz svoje
nadležnosti. Molim da mi se dostavi kopija Rješenja za određivanje prinudnog
upravnika na ovoj adresi.

28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 20.08.2020

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo unutrašnjih poslova

29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.09.2020

Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

Na 25. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, dana 18.05.2020. godine, uputila sam
zastupničku inicijativu čiji sadržaj se nalazi u nastavku ovog zastupničkog pitanja. Na isto do
sada nisam dobila odgovor, te molim da odgovorite u što skorijem vremenu.
,, Zahvaljujem se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na odgovoru akt
broj 05/03-19-5444-34-2/20 od 28.04.2020. godine.
Na osnovu dostavljenih informacija i odgovora ukazujem na sljedeće:
1. Ne nalazim da se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. izjasnio o tome zašto nije
izvršavao sve obaveze iz člana 29. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima
zgrade (Službene novine 19/17) u prošle 3 godine, a naročito o obavezama po pitanju
PP zaštite osim ispitivanja vatrodojavnog sistema, stoga molim KUIP i Inspektorat za
zaštitu od požara da poduzme inspekcijski nadzor po ovom pitanju i izvjesti me o
utvrđenom stanju koje se tiču postupanja upravnika i etažnih vlasnika u prethodne 3
godine po pitanju zakonskih obaveza u vezi PP zaštite

2. Ukoliko je upravnik sproveo sva potrebna ispitivanja PP opreme i sistema, molim
da se utvrdi da li je iko upravnika i etažne vlasnike upozorio na protuzakonito
građenje individualnih garaža i uticaj te gradnje na rad sprinkler sistema i uticaj na
ostale PP mjere i sisteme u protekle 3 godine
3. Molim da mi se razjasne različiti procenti naknade/provizije na dva dokumenta
dostavljena mojim kolegama zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo i meni. Na
jednom za 2017. godinu stoji da je provizija upravitelja 12%, a na drugom da je 15%

4. Za ugovore od djelu iz 2017, 2018 i 2019. godine za noćno čuvanje, građevinske
radove i ostalo u potpisu stoje etažni vlasnici Stupska BB garaže, a nisu dostavljeni
zapisnici o odlukama etažnih vlasnika za te ugovore, te molim da se za svaki ugovor
izvrši nadzor Ministarstva i KUIP-a da li su potpisani u skladu sa Zakonom o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), te mi dostavite
zapisnike o odlučivanju etažnih vlasnika za sve pomenute ugovore
5. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji samo potpis jednog etažnog vlasnika i budućeg PEV H.E. a, a
nedostaje potpis trećeg etažnog vlasnika shodno članu 51. stav (1) i (2) Zakona o
upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17), molim
Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor po ovom pitanju

6. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 stoji da su se potpisi prikupljali od 14.09.2017 do 14.09.2017. godine, a odluke
navedene su za 2020. godinu !!! Također u Zapisniku u koloni (29) stoje datumi
potpisa zapisnika i tu stoji datumi iz 2017 godine!!! Kako??? Molim Ministarstvo i
KUIP da provedu nadzor i zatraže objašnjenje ovakve situacije.
Također molim Ministarstvo da me obavijesti da li im je ovaj Zapisnik dostavljen i kada, te da
li je izvršena provjera u skladu sa članom 52. stav (1) i (2) Zakona, jer se ovim zapisnikom
bira novi predstavnik etažnih vlasnika H.E., koji se na posljednjoj objavljenoj
evidenciji zgrada nalazi na 3516 poziciji naveden kao predstavnik etažnih vlasnika što bi
trebalo da znači da je provjera od strane Ministarstva provedena, a u zapisniku se nalaze gore
navedene nelogičnosti!!!
Molim Ministarstvo da mi iz svoje arhive dostavi kopiju dostavljenog zapisnika od strane
upravnika, sa kopijom dokumenta na osnovu kojeg je moguće vidjeti tačan datum dostave
7. Na dostavljenom Zapisniku o odlučivanju etažnih vlasnika prikupljanjem potpisa
ZS-2 na svakoj strani ne nalaze se popunjene pozicije (37) do (46) koje se moraju
popunjavati na svakoj stranici shodno Uputstvu o zapisniku o odlučivanju etažnih
vlasnika (Službene novine KS 30/17).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

KJKP Rad, KJKP ZOI84, KJP SARAJEVO ŠUME, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Uprava za šumarstvo