Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: - U kojoj fazi je realizacija usvojene inicijative za preuređenje prostora kod Kampusa Univerziteta u Sarajevu i pretvaranje istog u parkovsku površinu pod imenom „Studentski park - Goran Čengić“?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je izvršena obavezna (proljetna faza) sistemske deratizacije na području Kantona Sarajevo, propisana Programom mjera obavezne preventivne sistematske deratizacije za period 2020. – 2022. godine?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li je došlo do ukidanja prava na uvećani dječiji dodatak djeci čiji su roditelji osobe koje imaju utvrđen stepen invalidnosti a koji nije proistekao iz rata (invalidi od bolesti, saobraćajne nesreće i slično)?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim da se dostavi i javno objavi spisak svih ugovora o djelu koje su sklopili Vlada, Skupština, javna preduzeća I javne ustanove u KS u period od 3.3.2020. do danas sa imenima i iznosima, te ukupan iznos sredstava koji su planirani u ugovorima?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori