Vlada Kantona

Inicijativa “prema svim ministarstvima u Vladi KS da prilikom pripreme Izmjena i dopuna zakonskih rješenja upute dopis svim klubovima zastupnika kako bi eventualno ponudili određena rješenja, prije nego što akt dođe na sjednicu Vlade Kantona Sarajevo”.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “da se pristupi izradi dokumenta koji bi propisao korištenje povlastica za porodice sa 3 i više djece prilikom treniranja sportova, te kod korištenja kulturnih i sportskih terena i objekata (kina, muzeji, ski-tereni, bazeni itd) ...

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: • Koliko se u Kantonu dobije sredstava od PVN – posebnih vodnih naknada shodno Zakonima o vodama, u šta su sredstva uložena i koliko je novaca data za uređenje izvorišta i vodozaštitnih zona?

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za izradu studije opravdanosti uspostave RCUO kao nove samostalne institucije unutar sistema koja je predviđena tačkom 2.2.1. Akcionog plana, a koja je sastavni dio Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za provjeru stvarnog stanja radnih mjesta u svim javnim kantonalnim preduzećima i kantonalnim ustanovama i njihovu usaglašenosti sa važećim pravilnicima o sistematizaciji radnih mjesta kao i drugim aktima koji reguliraju ovu oblast.

Postavljeno na: 
12 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: